Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 2785/2002 Τα εμπορεύματα που για οποιονδήποτε λόγο δεν παραδόθηκαν στο πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί το συνοδευτικό φορολογικό έγγραφο, δεν είναι δυνατόν να παραδοθούν σε άλλο πρόσωπο πριν από την έκδοση νέου συνοδευτικού στο όνομα του νέου παραλήπτη.

(Τα εμπορεύματα που για οποιονδήποτε λόγο δεν παραδόθηκαν στο πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί το συνοδευτικό φορολογικό έγγραφο, δεν είναι δυνατόν να παραδοθούν σε άλλο πρόσωπο πριν από την έκδοση νέου συνοδευτικού στο όνομα του νέου παραλήπτη. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

<------> ............... 5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, στην αναιρεσίβλητη εταιρία, με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και πώληση τσιμέντου, επιβλήθηκε το επίδικο πρόστιμο διότι στις 26.3.1987, σε φορολογικό έλεγχο που έγινε στη Σύρο, διαπιστώθηκε ότι ποσότητα τσιμέντου της εταιρίας αυτής, η οποία είχε εκφορτωθεί στο νησί από το πλοίο M/S "ΣΥΡΑ", είχε πωληθεί από αυτή και μεταφερόταν στους αγοραστές πελάτες της "Ο.Ε. Ρ. Α. και Σία" και "Κ. Ε." με μόνο συνοδευτικό στοιχείο τη φορτωτική του μεταφορέα. Θεωρήθηκε δε, ως εκ τούτου, ότι κατά παράβαση των άρθρων 20 και 23 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δεν είχαν εκδοθεί από την αναιρεσίβλητη τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και προσήκοντα για την εν λόγω μεταφορά συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία (δελτία αποστολής ή τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής). Η αναιρεσίβλητη, με την προσφυγή της κατά της πράξης επιβολής του προστίμου, ισχυρίστηκε ότι η καταληφθείσα να μεταφέρεται ως άνω ποσότητα αποτελούσε μέρος μεγαλύτερης ποσότητας τσιμέντου που είχε πωλήσει και φορτώσει στις 19.3.1987 στο πλοίο M/S "ΣΥΡΑ" για να παραδοθεί στους αγοραστές πελάτες της στη Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Ανδρο και Κω, ότι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ακυρώθηκαν οι πωλήσεις προς τους πελάτης στην Ανδρο και Κω, ότι κατόπιν αυτού αναζητήθηκαν νέοι αγοραστές για την αντίστοιχη ποσότητα, για μέρος της οποίας βρέθηκαν στη Σύρο οι προαναφερθέντες "Ο.Ε. Ρ. Α και Σία" και "Κ. Ε.", ότι η τελευταία αυτή ήταν η ποσότητα που κατελήφθη, κατά τα ανωτέρω, να διακινείται προς τους νέους αγοραστές από το λιμάνι της Σύρου, όπου το πλοίο κατέπλευσε μετά ταύτα κατ' εντολή της αναιρεσίβλητης εξαιτίας της αλλαγής του προορισμού της εν λόγω ποσότητας και ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, δικαιολογημένα διεκινείτο η ποσότητα αυτή χωρίς να συνοδεύεται από σχετικά με τους νέους αγοραστές της φορολογικά στοιχεία (στους ελεγκτές είχαν επιδειχθεί τα εκδοθέντα προς τους αρχικούς αγοραστές στην Ανδρο και Κω τιμολόγια πώλησης και δελτία αποστολής). Το Διοικητικό Εφετείο, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, δέχτηκε ότι οι πιο πάνω πραγματικοί ισχυρισμοί της αναιρεσίβλητης περί ακύρωσης των αρχικών πωλήσεων προς τους πελάτες της στην Ανδρο και την Κω και μεταφοράς, κατόπιν αυτού, της ένδικης ποσότητας τσιμέντου στους νέους αγοραστές της στη Σύρο, αποδεικνύονταν από τα στοιχεία του φακέλου, μεταξύ των οποίων το ημερολόγιο του πλοίου, τα επιδειχθέντα στους ελεγκτές φορολογικά στοιχεία προς τους αρχικούς αγοραστές, καθώς και τα "στοιχεία (τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής) τα οποία εξέδωσε η εταιρία εκ των υστέρων σε αντικατάσταση των αρχικά εκδοθέντων και ακυρωθέντων (δι' εκδοθέντων πιστωτικών σημειωμάτων...) στοιχείων επ' ονόματι των πελατών της των νησιών Ανδρου και Κω". Περαιτέρω, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε, αποδεχόμενο τον σχετικό ισχυρισμό της αναιρεσίβλητης, ότι δεν ήταν νόμιμη η επιβολή σε βάρος της του επίδικου προστίμου διότι, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και εφόσον αυτή "δεν διέθετε επαγγελματική εγκατάσταση στη Σύρο, δεν είχε την υποχρέωση αλλά ούτε και τη δυνατότητα να εκδώσει εκεί, όπου έγινε η αλλαγή προορισμού του τσιμέντου το οποίο είχε φορτωθεί για άλλους πελάτες της, συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία". Και με τις σκέψεις αυτές, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κατ' αποδοχή της έφεσης και περαιτέρω της προσφυγής της αναιρεσίβλητης, εξαφάνισε, αντίστοιχα, την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία είχαν γίνει δεκτά τα αντίθετα και ακύρωσε την πράξη επιβολής του προστίμου. Η ως άνω όμως κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη. Διότι το δικαστήριο δέχτηκε ότι η αναιρεσίβλητη δεν είχε υποπέσει στην καταλογισθείσα παράβαση της μη έκδοσης των κατά τα άρθρα 20 και 23 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων συνοδευτικών στοιχείων για τις νέες κατά τα ανωτέρω πωλήσεις της ένδικης ποσότητας τσιμέντου, χωρίς πάντως να βεβαιώνει ότι πριν την παράδοση της ποσότητας αυτής είχαν, όπως έπρεπε, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη της παρούσας απόφασης, εκδοθεί από την αναιρεσίβλητη και διαβιβαστεί στο λιμάνι της Σύρου τα ανταποκρινόμενα στις νέες πωλήσεις νόμιμα συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία (δελτία αποστολής ή τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής), τα οποία και θα έπρεπε να συνοδεύουν την εν λόγω ποσότητα κατά την περαιτέρω διακίνησή της προς τις εγκαταστάσεις των (νέων) αγοραστών. Για τον λόγο συνεπώς αυτό, ο οποίος βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο