Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 2609/2002 Ο φόρος πολυτελείας (άρθρο 4 του Ν.Δ.2461/1953), ο οποίος ενοποιήθηκε με άλλους για να αποτελέσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του Ν.1477/1984, αποτελεί στοιχείο κόστους και εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

(Ο φόρος πολυτελείας (άρθρο 4 του Ν.Δ.2461/1953), ο οποίος ενοποιήθηκε με άλλους για να αποτελέσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του Ν.1477/1984, αποτελεί στοιχείο κόστους και εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 <------> ............... 5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία κατά την ένδικη διαχειριστική περίοδο διατηρούσε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών κυρίως την κατασκευή, εμπορία, διόρθωση και φύλαξη γουναρικών, δευτερευόντως δε την εμπορία ειδών νεωτερισμού. Με το ένδικο φύλλο ελέγχου, οικονομικού έτους 1987, προσδιορίστηκε η ζημία της αναιρεσίβλητης στο ποσό των 745.189 δρχ., έναντι δηλωθείσας 2.924.047 δρχ. Μεταξύ άλλων, η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση ποσό 1.298.094 δρχ., με την αιτιολογία ότι τούτο αφορά Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο οποίος δεν αποτελεί στοιχείο κόστους, αλλά φόρο επιρριπτόμενο στην κατανάλωση (όπως ο ΦΚΕ) και συμψηφιζόμενο με τον από την κατανάλωση εισπραττόμενο. Το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας κατά τούτο την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι εφόσον ο εν λόγω φόρος "καταβλήθηκε από την εφεσίβλητη, όπως δέχεται και ο έλεγχος, κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων της στο τελωνείο, νομίμως αναγνωρίστηκε προς έκπτωση το ανωτέρω ποσό του φόρου, με την εκκαλούμενη απόφαση, γιατί κατά τον κρίσιμο χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 1, εδάφιο ε' του Ν.Δ.3323/1955, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως και ο ΦΚΕ, βαρύνει την επιχείρηση και εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης της διαχειριστικής εκείνης περιόδου κατά την οποία καταβλήθηκε, ανεξάρτητα εάν μεταγενέστερα ο φόρος αυτός επιρρίφθηκε στην κατανάλωση". Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι νόμιμη, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στην προηγούμενη σκέψη, οι δε λόγοι αναίρεσης της κρινόμενης αίτησης, που υποστηρίζουν το αντίθετο, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο