Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 4436/2001 Δαπάνη (από ελεγκτική εταιρία) για έλεγχο της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου, την παρακολούθηση των εσόδων - εξόδων προς αποφυγή ατασθαλιών, με σκοπό τη βελτίωση οργάνωσης, μπορεί να θεωρηθεί παραγωγική, εφόσον ο έλεγχος αυτός έγινε μετά από απόφαση του Δ.Σ.

(Δαπάνη (από ελεγκτική εταιρία) για έλεγχο της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου, την παρακολούθηση των εσόδων - εξόδων προς αποφυγή ατασθαλιών, με σκοπό τη βελτίωση οργάνωσης, μπορεί να θεωρηθεί παραγωγική, εφόσον ο έλεγχος αυτός έγινε μετά από απόφαση του Δ.Σ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 <------> ............... 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρία τήρησε κατά την ένδικη διαχειριστική περίοδο (1/1-31/12/1984) βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (ΚΦΣ - Π.Δ.99/1977), από τα οποία προέκυψαν καθαρά κέρδη 57.312.437 δρχ., τα οποία και δήλωσε. Κατά τον φορολογικό έλεγχο, τα ως άνω βιβλία και στοιχεία κρίθηκαν ακριβή και επαρκή, τα δε καθαρά κέρδη προσδιορίστηκαν στο ποσό των 100.747.119 δρχ., με την προσθήκη στα εκ των βιβλίων προκύπτοντα ορισμένων κονδυλίων υπό μορφή λογιστικών διαφορών, με συνέπεια τον καταλογισμό σε βάρος της αναιρεσείουσας εταιρίας, με το ένδικο φύλλο ελέγχου, της διαφοράς του κύριου φόρου, καθώς και πρόσθετου, και την επιβολή, με τη δεύτερη ένδικη πράξη, προστίμου κατά της διάταξης του άρθρου 31, παρ. 2 του Ν.820/1978 λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης. Μεταξύ άλλων, προστέθηκε ως λογιστική διαφορά ποσό 1.453.000 δρχ., το οποίο αφορούσε αμοιβή της εταιρίας "Α. Α. and Co" για τον έλεγχο που διενήργησε στα βιβλία και στοιχεία της αναιρεσείουσας και το οποίο η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε ως εκπεστέα δαπάνη, με την αιτιολογία ότι ο έλεγχος αυτός είχε γίνει προς διασφάλιση των συμφερόντων της, μητρικής της αναιρεσείουσας, αλλοδαπής εταιρίας "C. P.". Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ορθό τον χαρακτηρισμό από τη φορολογική αρχή της δαπάνης αυτής ως μη παραγωγικής για τον ως άνω λόγο και συνεπώς μη εκπεστέας από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσείουσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλοδαπή εταιρία ελέγχει πλήρως αυτή, κατέχουσα τις 16.649 μετοχές επί συνόλου 16.650, ότι ο διενεργηθείς έλεγχος είναι διαφορετικός από τον προβλεπόμενο στα άρθρα 34 και 36 του Κ.Ν.2190/1920, ότι η αναιρεσείουσα διαθέτει πλήρως οργανωμένο λογιστήριο για την παρακολούθηση των εργασιών της και ότι εντολή για τον έλεγχο δεν είχε δοθεί από αυτή. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη διότι, αφενός, δεν περιγράφεται στην προσβαλλόμενη απόφαση το αντικείμενο του ελέγχου το οποίο, κατά τους ισχυρισμούς της αναιρεσείουσας, προέκυπτε από το σχετικό τιμολόγιο και αφορούσε τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου της, την παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων της προς αποφυγή ατασθαλιών και την παροχή συμβουλών για τη βελτίωση της εν γένει οικονομικής οργάνωσής της, τα δε στοιχεία, στα οποία στήριξε την κρίση του, δεν αποκλείουν, αυτά καθεαυτά, την παραγωγικότητα της δαπάνης και, αφετέρου, καθόσον αφορά ειδικότερα την εντολή ελέγχου, δεν προκύπτει ότι ελήφθη υπόψη από το δικάσαν δικαστήριο η πρωτοδίκως προσκομισθείσα υπ' αριθ. 323/26.10.1984 απόφαση του Δ.Σ. της αναιρεσείουσας, καταχωρημένη στις σελίδες 336-337 του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ., από την οποία, κατά τους ισχυρισμούς της αναιρεσείουσας, προέκυπτε ότι η εντολή ελέγχου είχε δοθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Για τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση κατά το μέρος αυτό και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το σχετικό μέρος. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο