Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2004 ]

Αρ.Πρ. 1023447/16.03.2004 Τρόπος δήλωσης και έκπτωσης της δαπάνης αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε περίπτωση συνδικαιούχων και δήλωσης μισθούμενων και ιδιοκατοικούμενων κατοικιών

(Τρόπος δήλωσης και έκπτωσης της δαπάνης αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε περίπτωση συνδικαιούχων και δήλωσης μισθούμενων και ιδιοκατοικούμενων κατοικιών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ.Πρ. 1023447/16.3.2004

Τρόπος δήλωσης και έκπτωσης της δαπάνης αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε περίπτωση συνδικαιούχων και δήλωσης μισθούμενων και ιδιοκατοικούμενων κατοικιών

1023447

Σε συνέχεια του φυλλαδίου οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2004, της υπ αριθ. 1004197/71/Α0012/20.1.2004 διαταγής μας για την οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων οικονομικού έτους 2004 και της υπ αριθ. 1019176/438/Α0012/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2004, σας πληροφορούμε συμπληρωματικά τα εξής για το παραπάνω θέμα:

1. Οταν η βεβαίωση αγοράς και διακράτησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων αναγράφει ένα δικαιούχο, τότε στον Κ.Α. 067 ή 068 θα αναγράφεται ποσό ίσο με το ποσοστό 25% του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.650 ευρώ.
Οταν στη βεβαίωση αναγράφονται δικαιούχοι περισσότεροι του ενός, το εκπιπτόμενο ποσό που δε μπορεί να υπερβεί τα 3.650 ευρώ, υπολογίζεται στο σύνολο του ποσού αγοράς και μετά επιμερίζεται στους συνδικαιούχους ανάλογα με τον αριθμό τους. Το ποσοστό του εκπιπτόμενου ποσού που αναλογεί στον κάθε συνδικαιούχο το αναγράφει αυτός στον Κ.Α. 067 ή 068 (ανάλογα αν πρόκειται για το σύζυγο ή τη σύζυγο) της δήλωσής του. Εάν υπάρχουν περισσότερες βεβαιώσεις αγοράς και διακράτησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων για έναν φορολογούμενο, με δικαιούχους είτε μόνο τον ίδιο είτε και άλλους μαζί, το εκπιπτόμενο ποσό θα υπολογίζεται κατά βεβαίωση και κατά δικαιούχο και τα ποσά έκπτωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος από κάθε βεβαίωση θα αθροίζονται. Αν το άθροισμα είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 3.650 ευρώ, θα περιορίζεται στο ποσό αυτό.
Για πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Εστω ότι φορολογούμενος συνυποβάλλει βεβαίωση της INTERTRUST (εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων) για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων:
α) INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
β) INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, αντί ποσού 30.000 ευρώ.
Ο φορολογούμενος θα υπολογίσει την έκπτωση της δαπάνης ως εξής:
30.000 x 25% = 7.500 ευρώ. Το ποσό αυτό θα περιοριστεί στα 3.650 ευρώ.
Το ποσό της έκπτωσης των 3.650 ευρώ θα το αναγράψει στον Κ.Α. 067 ή 068 του Πίνακα 7 της δήλωσης.
Το TAXIS αυτό το ποσό θα το αφαιρέσει από το εισόδημα.
Στο ίδιο παράδειγμα εάν το ποσό της δαπάνης αγοράς είναι 10.000 ευρώ, η έκπτωση θα είναι 2.500 ευρώ (10.000 x 25%). Ο φορολογούμενος θα αναγράψει αυτό το ποσό στον Κ.Α. 067 ή 068 και το TAXIS θα αφαιρέσει αυτό το ποσό.

Παράδειγμα 2ο

Εστω ότι ο φορολογούμενος του προηγούμενου παραδείγματος για την ίδια αγορά, έχει συνδικαιούχους τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του.
Ο φορολογούμενος θα υπολογίσει την έκπτωση που δικαιούται ο ίδιος ως εξής:
30.000 x 25% = 7.500
3.650 : 3 = 1.216,67 ευρώ.
Αρα, θα αναγράψει στη δήλωσή του το ποσό αυτό, το οποίο θα αφαιρεθεί από το εισόδημά του κατά την εκκαθάριση της δήλωσης από το TAXIS.
Το ίδιο ποσό θα αναγράψει και η σύζυγος στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό, καθώς και η θυγατέρα στη δική της δήλωση, για να αφαιρεθούν από το εισόδημα της καθεμιάς.

Παράδειγμα 3ο

Εστω ότι ο φορολογούμενος του 1ου παραδείγματος εκτός από τη βεβαίωση της INTERTRUST συνυποβάλλει και βεβαίωση για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και από την τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ποσού 60.000 ευρώ.
Εχει σύνολο δαπάνης 90.000 ευρώ (30.000 + 60.000).
Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη έκπτωση του ποσοστού 25% αφορά το συνολικό ποσό της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων, το ποσό που μπορεί να εκπέσει είναι:
90.000 x 25% = 22.500, το οποίο περιορίζεται στα 3.650 ευρώ.

Παράδειγμα 4ο

Ο φορολογούμενος του 3ου παραδείγματος έχει συνδικαιούχους τη σύζυγο και την κόρη.
Το ποσό που αφαιρείται από τον καθένα από τους συνδικαιούχους υπολογίζεται ως εξής:

30.000 x 25% = 7.500
Περιορίζεται σε 3.650 : 3 =
1.216,67 ευρώ.

60.000 x 25% = 15.000
Περιορίζεται σε 3.650 : 3 =
1.216,67 ευρώ

2.433,34 ευρώ


Επομένως, ο καθένας θα συμπληρώσει τους Κωδ. 067 ή 068 με τα ανωτέρω ποσά.
Τέλος, σημειώνεται ότι με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα επισυνάπτεται χειρόγραφη κατάσταση, στην οποία θα εμφανίζονται οι παραπάνω αριθμητικοί υπολογισμοί.

2. Περαιτέρω, για την ορθή παραλαβή των φορολογικών δηλώσεων και προς αποφυγή παρερμηνειών, σας πληροφορούμε ότι οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (κύριες και δευτερεύουσες) δεν θα δηλώνονται στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Εντυπο Ε2), αλλά στις οικείες ενδείξεις του Πίνακα 5 του Εντύπου Ε1.
Πιο συγκεκριμένα, θα συμπληρώνονται όλες οι ενδείξεις του Πίνακα 5 του Εντύπου Ε1 που αφορούν στις μισθούμενες ή ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων) εκτός από τις ενδείξεις της τιμής ζώνης ή εκκίνησης και του έτους άδειας που θα συμπληρώνονται μόνο αν η επιφάνεια της κύριας κατοικίας είναι πάνω από 200 τ.μ. και όλων των δευτερευουσών κατοικιών αθροιστικά πάνω από 150 τ.μ., όπως αναφέρεται και σε υποσημείωση του Εντύπου Ε1. Διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των δευτερευουσών κατοικιών δεν συμπεριλαμβάνεται δευτερεύουσα κατοικία μέχρι 150 τ.μ. που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και η οποία περιήλθε στον φορολογούμενο ή τη σύζυγό του από κληρονομιά, προίκα ή γονική παροχή, εκτός από τις κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται τουριστικοί τόποι.
Τέλος, όσοι υποβάλουν αντί του Εντύπου Ε1 την απλουστευμένη δήλωση εισοδηματικής κατάστασης (Εντυπα Ε1Α), θα συμπεριλάβουν τα στοιχεία των ιδιοκατοικούμενων ή μισθούμενων κατοικιών στον Πίνακα 5 του Εντύπου αυτού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο