Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 1470/2002 Η κατάθεση από τους μετόχους χρημάτων στο ταμείο της Α.Ε., που γίνεται χωρίς τη συνομολόγηση σύμβασης δανείου και η οποία κατάθεση μεταγενέστερα, με απόφαση του Δ.Σ., διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και της συνακόλουθης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Υπόκειται βεβαίως στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.

(Η κατάθεση από τους μετόχους χρημάτων στο ταμείο της Α.Ε., που γίνεται χωρίς τη συνομολόγηση σύμβασης δανείου και η οποία κατάθεση μεταγενέστερα, με απόφαση του Δ.Σ., διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και της συνακόλουθης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Υπόκειται βεβαίως στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

<------> ............... 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, με την υπ' αριθ. 8411/24.4.1990 αίτηση προς τη ΔΟΥ Φορολογίας Α.Ε. Πειραιώς, η αναιρεσίβλητη Α.Ε. ζήτησε: α) το συμψηφισμό του, κατ' εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 5, περ. γ', εδάφιο τέταρτο του ΚΝΤΧ, όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 43 του Ν.1041/1980, αποδοθέντος τέλους χαρτοσήμου 2.425.759 δρχ. επί καταθέσεων των μετόχων της κατά τα διαχειριστικά έτη 1988, 1989 και 1990, συνολικού ύψους 242.575.769 δρχ. προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τον οφειλόμενο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων για την ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της κατόπιν των από 26.11.1988 και 29.12.1989 αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων της και β) την επιστροφή ως αχρεωστήτου της καταβληθείσας σχετικώς εισφοράς υπέρ ΟΓΑ εκ 485.152 δρχ. Με την υπ' αριθ. 8411/2.11.1990 απάντησή του ο προϊστάμενος της ως άνω ΔΟΥ απέρριψε το αίτημα της εταιρίας, με την αιτιολογία ότι οι εν λόγω καταθέσεις υπέκειντο στο κατά την προαναφερόμενη διάταξη αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, διότι είχαν προηγηθεί των αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, το Διοικητικό Εφετείο, κατ' απόρριψη της έφεσης του Δημοσίου κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία είχε γίνει δεκτή η προσφυγή της εταιρίας κατά της αρνητικής απάντησης της φορολογικής αρχής, έκρινε ότι, καθόσον από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία της εταιρίας δεν προέκυπτε η συνομολόγηση σύμβασης δανείου κατά το άρθρο 806 του Α.Κ., οι εγγραφές αυτές δεν υπέκειντο σε τέλη χαρτοσήμου ως απλές καταθέσεις χρημάτων μετόχων προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που απαλλάσσονται από τα τέλη αυτά. 5. Επειδή, υπό τα δεδομένα αυτά, οι επίδικες εγγραφές συνιστούσαν, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη σκέψη 3, πράξεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της αναιρεσίβλητης Α.Ε., οι οποίες διενεργήθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο είχαν καταργηθεί οι περί τελών χαρτοσήμου διατάξεις που αφορούσαν τις πράξεις αυτές. Συνεπώς, ανεξαρτήτως των αιτιολογιών της προσβαλλόμενης απόφασης, ορθώς κατ' αποτέλεσμα έκρινε το Διοικητικό Εφετείο ότι για τις εγγραφές αυτές δεν οφειλόταν τέλος χαρτοσήμου, ο λόγος δε αναίρεσης, κατά τον οποίο οι εγγραφές αυτές υπέκειντο στο αναλογικό τέλος που προβλέπει το άρθρο 15, παρ. 5, περ. γ', εδάφιο τέταρτο του ΚΝΤΧ μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 43 του Ν.1041/1980, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθώς και η υπό κρίση αίτηση στο σύνολό της................


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο