Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 1816/2001 Ως εφαρμοστέο νομικό καθεστώς λαμβάνεται εκείνο που ισχύει όχι κατά το χρόνο κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση, αλλά το ισχύον κατά το χρόνο (προθεσμία) υποβολής της δήλωσης.

(Ως εφαρμοστέο νομικό καθεστώς λαμβάνεται εκείνο που ισχύει όχι κατά το χρόνο κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση, αλλά το ισχύον κατά το χρόνο (προθεσμία) υποβολής της δήλωσης. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 <------> ............... 4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, με το υπ' αριθ. 54763/29.1.1982 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιώς Κ. Α., μεταβιβάσθηκε στον αναιρεσίβλητο από τον πατέρα του λόγω δωρεάς η ψιλή κυριότητα ενός ισόγειου καταστήματος στο Μοσχάτο Αττικής, του οποίου ο δωρητής παρακράτησε ισοβίως την επικαρπία. Στις 23.3.1992 απεβίωσε ο δωρητής και γεννήθηκε, ως εκ τούτου, η αναβληθείσα αρχικώς φορολογική υποχρέωση του αναιρεσίβλητου για τη δωρεά, λόγω της συνένωσης στο πρόσωπό του της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας του δωρηθέντος ακινήτου. Εξάλλου, κατ' αποδοχή αιτήματος του αναιρεσίβλητου, η φορολογική αρχή παρέτεινε την προθεσμία υποβολής από αυτόν σχετικής φορολογικής δήλωσης μέχρι την 25.12.1992. Δεδομένου όμως ότι ο αναιρεσίβλητος υπερέβη το όριο αυτό και υπέβαλε τη δήλωσή του στις 23.12.1993, η φορολογική αρχή καταλόγισε σε βάρος του με την ένδικη πράξη πρόσθετο φόρο εκπρόθεσμης δήλωσης, που υπολογίσθηκε προς 5% του αναλογούντος βάσει της δήλωσης κύριου φόρου, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, κατ' αποδοχή της έφεσης και περαιτέρω της προσφυγής του αναιρεσίβλητου, μεταρρυθμίστηκε η πιο πάνω πράξη και ο ένδικος πρόσθετος φόρος υπολογίσθηκε με συντελεστή όχι 5% αλλά 2,5%, όσο δηλαδή προέβλεπε η διάταξη του άρθρου 75, παρ. 1 του Ν.Δ.118/1973 μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 31, παρ. 1 του Ν.2065/1992. Τούτο δε με τη σκέψη ότι η τελευταία αυτή διάταξη ήταν εφαρμοστέα εν προκειμένω, αφού υπό την ισχύ της κατέστη εκπρόθεσμος ο αναιρεσίβλητος ως προς την υποβολή της δήλωσής του. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι ορθή. Διότι, κρίσιμος εν προκειμένω χρόνος για το εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς ως προς το επίδικο ζήτημα, δηλαδή ως προς την επιβολή πρόσθετου φόρου λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης, δεν ήταν ο χρόνος κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση του αναιρεσίβλητου, αλλά ο χρόνος κατά τον οποίο παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή της ένδικης δήλωσης. Δεδομένου δε ότι η εν λόγω προθεσμία έληξε, κατά τα γενόμενα ως άνω δεκτά από το δικαστήριο, στις 25.12.1992, εφαρμοστέα ήταν η ισχύουσα τότε, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη και προβλέπουσα συντελεστή 2,5% διάταξη του άρθρου 31, παρ. 1 του Ν.2065/1992. Συνεπώς, ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος με την υπό κρίση μόνος λόγος αναίρεσης είναι αβάσιμος και απορριπτέος, καθώς και η αίτηση στο σύνολό της................


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο