Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 851/2001 Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Π.Δ.186/1992, αποτίμηση σε δραχμές των διαθεσίμων, τα οποία αφορούν σε κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων από δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδας, απαλλάσσονται του φόρου, όπως απαλλάσσονται και τα ίδια αυτά κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4171/1961, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.1262/1982.

(Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Π.Δ.186/1992, αποτίμηση σε δραχμές των διαθεσίμων, τα οποία αφορούν σε κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων από δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδας, απαλλάσσονται του φόρου, όπως απαλλάσσονται και τα ίδια αυτά κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4171/1961, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.1262/1982. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 <------> 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως εκτίθεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρία στη δήλωσή της φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1993 (χρήση 1/1-31/12/1992) διατύπωσε την επιφύλαξη ότι το ποσό των 252.151.035 δρχ., το οποίο περιέλαβε στα δηλούμενα φορολογητέα κέρδη της και το οποίο προέρχεται από πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης καθαρών κερδών των προηγούμενων χρήσεων από τεχνικές εργασίες στο εξωτερικό, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος βάσει του άρθρου 9 του Ν.4171/1961. Η σιωπηρή απόρριψη της εν λόγω επιφύλαξης ακυρώθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι οι ένδικες συναλλαγματικές διαφορές αποτελούν έσοδο προερχόμενο από αυτή καθεαυτή την προβλεπόμενη από την ανωτέρω διάταξη δραστηριότητα της αναιρεσείουσας στο εξωτερικό, καθόσον συνιστούν άμεσο και αναγκαίο επακόλουθο της αποτίμησης σε δραχμές στα βιβλία της στην Ελλάδα των καθαρών κερδών της που απαλλάσσονται από το φόρο, τα οποία προέκυψαν στο εξωτερικό σε συνάλλαγμα κατά τις προηγούμενες της ένδικης χρήσης. Το Διοικητικό Εφετείο δέχτηκε, αντίθετα, ότι το ένδικο κονδύλιο δεν απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, για το λόγο ότι το εισόδημα αυτό θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε με την αποτίμηση - δραχμοποίηση του εν λόγω συναλλάγματος στην Ελλάδα, δηλαδή από εργασίες στο εσωτερικό, είναι δε νομικώς αδιάφορο το γεγονός ότι τα υπόψη συναλλαγματικά διαθέσιμα αφορούσαν τα εκφρασμένα σε συνάλλαγμα κέρδη προηγούμενων χρήσεων από εργασίες στο εξωτερικό. Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου δεν είναι νόμιμη διότι, εφόσον το ένδικο ποσό προέκυψε λόγω της, κατά το άρθρο 28, παρ. 6 του Π.Δ.186/1992, αποτίμησης σε δραχμές των διαθεσίμων τα οποία υπήρχαν κατά το χρόνο απογραφής και συνίσταντο σε κέρδη της αναιρεσείουσας από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, υπό τους όρους του άρθρου 9 του Ν.4171/1961, το ένδικο αυτό κονδύλιο δεν υπόκειται σε φορολογία, καθόσον προέκυψε από την αποτίμηση σε δραχμές αυτών τούτων των απαλλασσόμενων εσόδων. Για το λόγο αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων αναίρεσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο