Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 3429/2000 Η αυτόματη υπερτίμηση πάγιου κεφαλαίου (ακινήτου) αλλοδαπής επιχείρησης θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται αυτοτελώς.

(Η αυτόματη υπερτίμηση πάγιου κεφαλαίου (ακινήτου) αλλοδαπής επιχείρησης θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται αυτοτελώς. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 <------> ............... 8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής: "η εκκαλούσα (ήδη αναιρεσείουσα) αλλοδαπή εταιρία με έδρα τη Λιβερία, έχει αντικείμενο εργασιών στην Ελλάδα την εκμετάλλευση ακινήτων στην οδό... στην Αθήνα, δεν τηρεί δε βιβλία και στοιχεία, αφού το σύνολο των εσόδων της προέρχεται από εκμισθώσεις και προκύπτει από μισθωτήρια συμβόλαια και συμφωνητικά αναπροσαρμογής που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. Κατά το κρινόμενο οικονομικό έτος 1990 (χρήση 1/1-31/12/1989), με την υπ' αριθ. 486/1990 δήλωση φορολογίας εισοδήματος δήλωσε ότι απέκτησε καθαρό εισόδημα από οικοδομές 14.803.898 δρχ. Ως προς τα εισοδήματα αυτά (μισθώματα) η δήλωση της αναιρεσείουσας κρίθηκε ειλικρινής, ο έλεγχος όμως πρόσθεσε στο ποσό αυτό το ποσό των 17.768.898 δρχ. Το τελευταίο αυτό ποσό προήλθε από αυτόματη υπερτίμηση του όγδοου ορόφου της πιο πάνω οικοδομής, τον οποίο πώλησε η αναιρεσείουσα στις 8.11.1989 αντί 20.323.698 δρχ. Κατόπιν αυτού, με το υπ' αριθ. 576/1992 φύλλο ελέγχου, τα καθαρά κέρδη της αναιρεσείουσας κατά το κρινόμενο έτος προσδιορίστηκαν σε 32.572.796 δρχ.". Το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε περαιτέρω ότι: "η πιο πάνω οκταόροφη οικοδομή είχε ανεγερθεί το έτος 1972 και ότι ο όγδοος όροφος, που αποτελείται από δέκα οριζόντιες ιδιοκτησίες συνολικής επιφάνειας 276,51 τ.μ., εκμισθώνεται από το έτος 1976 έως το 1989, οπότε με το υπ' αριθ. 14717/8.11.1989 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κ.Γ. πωλήθηκε, εκτός από μία οριζόντια ιδιοκτησία επιφάνειας 20,87 τ.μ., την οποία ιδιοχρησιμοποιούσε η αναιρεσείουσα...". Οπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση "η αναιρεσείουσα, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, είχε υποστηρίξει ότι μη νομίμως είχε υπαχθεί σε φορολογία το υπερτίμημα από τη μεταβίβαση του πιο πάνω ακινήτου, γιατί δεν συνέτρεχαν στην περίπτωσή της οι προϋποθέσεις του άρθρου 32, παρ. 2 του Ν.Δ.3323/1955, αφού: α) δεν ασκεί επιχείρηση στην Ελλάδα... και β) δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα...". Το Διοικητικό Πρωτοδικείο απέρριψε τον πιο πάνω λόγο, κρίνοντας ότι: "στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει περίπτωση αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων της αναιρεσείουσας αλλοδαπής εταιρίας που προέρχονται από πηγή κείμενη στην Ελλάδα (οικοδομές), η οποία είναι διακεκριμένη και ανεξάρτητα από τυχόν φορολόγησή της για την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης, προϋπόθεσης που δεν απαιτείται να συντρέχει αθροιστικά με την ύπαρξη πηγής εισοδήματος". Το Διοικητικό Εφετείο, δικάζοντας έφεση της αναιρεσείουσας, "αφού έλαβε υπόψη" όπως βεβαιώνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση "ότι, κατ' άρθρο 32, παρ. 2 του Ν.Δ.3323/1955, η υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση πάγιου στοιχείου της επιχείρησης αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και αφού συνεκτίμησε ότι ο όγδοος όροφος του πιο πάνω ακινήτου ανήκε στο πάγιο κεφάλαιο της αναιρεσείουσας, χρησιμοποιούμενος από το έτος 1976 με τους λοιπούς ορόφους, κατά τρόπο διαρκή, στην εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της σκοπού (να αγοράζει ή άλλως να αποκτά, διατηρεί, κατέχει, πωλεί ακίνητη και κινητή περιουσία κάθε κατηγορίας και περιγραφής), ...", έκρινε ότι: "ορθώς (το Διοικητικό Πρωτοδικείο) έκρινε ότι η υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση τμήματος του πάγιου στοιχείου της αναιρεσείουσας νομίμως φορολογήθηκε, ανεξάρτητα του ότι αυτή δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, προϋπόθεση που δεν απαιτείται να συντρέχει αθροιστικά με την ύπαρξη πηγής εισοδήματος στην Ελλάδα". 9. Επειδή, υπό τα πιο πάνω πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και με δεδομένο ότι η αναιρεσείουσα δεν είχε αμφισβητήσει ότι ασκούσε εμπορική επιχείρηση αλλά μόνο ότι ασκούσε στην Ελλάδα τέτοια επιχείρηση, το Διοικητικό Εφετείο, κατ' ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των μνημονευμένων σε προηγούμενες σκέψεις διατάξεων και με νόμιμη αιτιολογία, έκρινε ότι στα εισοδήματα από οικοδομές της αναιρεσείουσας, κατά το κρινόμενο οικονομικό έτος, νομίμως η φορολογική αρχή προσέθεσε, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, την αυτόματη υπερτίμηση πάγιου κεφαλαίου της, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την πώληση του όγδοου ορόφου της παραπάνω οικοδομής της. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης, με τους οποίους η αναιρεσείουσα υποστηρίζει τα αντίθετα. Περαιτέρω, οι λόγοι ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί το άρθρο 32, παρ. 2 του Ν.Δ.3323/1955, αφού η αναιρεσείουσα δεν είχε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ούτε ασκούσε στην Ελλάδα εμπορική επιχείρηση, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι γιατί, όπως ήδη έχει εκτεθεί, τέτοιες προϋποθέσεις δεν απαιτούν οι μνημονευμένες πιο πάνω διατάξεις. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί................


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο