Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 3108/2000 Η συνεστώτος του γάμου μεταβίβαση ποσοστού 1/2 διαμερίσματος από τον ένα σύζυγο στον άλλον, ο οποίος άλλος ήταν ήδη συγκύριος του διαμερίσματος αυτού, δεν απαλλάσσεται φόρου μεταβίβασης ακινήτου.

(Η συνεστώτος του γάμου μεταβίβαση ποσοστού 1/2 διαμερίσματος από τον ένα σύζυγο στον άλλον, ο οποίος άλλος ήταν ήδη συγκύριος του διαμερίσματος αυτού, δεν απαλλάσσεται φόρου μεταβίβασης ακινήτου.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 3108/2000

Η συνεστώτος του γάμου μεταβίβαση ποσοστού 1/2 διαμερίσματος από τον ένα  σύζυγο στον άλλον, ο οποίος άλλος ήταν ήδη συγκύριος του διαμερίσματος αυτού, δεν απαλλάσσεται φόρου μεταβίβασης ακινήτου.
 <------>

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη και ο σύζυγός της Σ.Σ. ήταν, κατά την τέλεση του γάμου τους (16.11.1985), συγκύριοι, κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, διαμερίσματος επιφάνειας 123 τ.μ., που βρίσκεται στον 6ο όροφο πολυκατοικίας στη Νέα Ερυθραία Νομού Αττικής, το οποίο απέκτησαν από κοινού με το υπ' αριθ. 50302/7.12.1984 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γ.Κ. Στις 4.10.1988 και πριν από τη λύση του μεταξύ τους γάμου, η οποία απαγγέλθηκε με την υπ' αριθ. 2624/24.10.1988 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που κατέστη αμετάκλητη στις 27.10.1988, μεταβιβάσθηκε λόγω αγοραπωλησίας στην αναιρεσίβλητη, με το υπ' αριθ. 13079/1988 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ν.Κ., το μερίδιο του συζύγου της. Για τη μεταβίβαση αυτή, η αναιρεσίβλητη υπέβαλε την υπ' αριθ. 1726/1988 δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, χωρίς να τύχει της κατά τις παρατεθείσες διατάξεις απαλλαγής, με προσφυγή της δε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ανακάλεσε μερικώς την ανωτέρω δήλωσή της και ζήτησε να αναγνωρισθεί από το δικαστήριο ότι η ένδικη μεταβίβαση απαλλάσσεται του φόρου για ποσό αξίας 4.500.000 δρχ. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την υπ' αριθ. 10613/1991 απόφασή του, δέχθηκε την προσφυγή και διέταξε νέα εκκαθάριση του φόρου και επιστροφή στην αναιρεσίβλητη του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, έφεση δε του Δημοσίου κατά της πρωτόδικης ως άνω απόφασης απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, με την ίδια όπως και πρωτοδίκως αιτιολογία, κατά την οποία οι περί οικογενειακού δικαίου διατάξεις του Αστικού Κώδικα δεν θεσπίζουν συγγένεια μεταξύ των συζύγων, ώστε να έχει εφαρμογή η αποκλείουσα την ένδικη απαλλαγή εξαιρετική διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1078/1980, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20, παρ. 2 του Ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α'), η οποία ορίζει ότι: "Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού", ενώ εξάλλου συνέτρεχαν στο πρόσωπο της αναιρεσίβλητης όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής. Η αιτιολογία όμως αυτή δεν είναι νόμιμη διότι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, η (συνεστώτος του γάμου) μεταβίβαση ποσοστού 1/2 εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος από τον ένα σύζυγο στον άλλον, ο οποίος ήταν ήδη συγκύριος του διαμερίσματος κατά το ίδιο ποσοστό, δεν απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, διότι η αποτελούμενη από αυτούς οικογένεια δεν αποκτά πρώτη κατά την έννοια του νόμου κατοικία, αφού και πριν από τη μεταβίβαση αυτή η εν λόγω οικογένεια είχε ήδη την ίδια κατοικία (ολόκληρο δηλαδή το διαμέρισμα). Για το λόγο δε αυτό, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο, για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο