Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 1843/2000 Σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης, υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων μόνο η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία.

(Σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης, υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων μόνο η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 <------> 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα Α.Ε. συνεστήθη το έτος 1995 με μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του Λ.Μ., κατά τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 και του Κ.Ν.2190/1920. Το μετοχικό της κεφάλαιο, ύψους 160.000.000 δρχ., καλύφθηκε εξ ολοκλήρου κατά τη σύστασή της: α) με την εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης εξ 120.508.395 δρχ., όπως αυτό είχε προσδιορισθεί με την από 27.6.1995 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 και β) με την καταβολή μετρητών 39.491.605 δρχ. Με την από 14.7.1995 δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων Ν.1676/1986, η αναιρεσείουσα δήλωσε το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου ως υποκείμενο στο φόρο και κατέβαλε τον αναλογούντα σ' αυτό φόρο 1.600.000 δρχ. διατύπωσε όμως την επιφύλαξη ότι στον ένδικο φόρο δεν υπέκειτο η καθαρή θέση της μετατραπείσας ατομικής επιχείρησης, αλλά μόνο το ποσό των 39.491.605 δρχ. που είχε καταβληθεί σε μετρητά. Η σιωπηρή απόρριψη της επιφύλαξής της από τη φορολογική αρχή κρίθηκε τελικά νόμιμη, με την προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, με την αιτιολογία ότι, κατά τις διατάξεις του Ν.1676/1986 και του άρθρου 15, παρ. 41 του Ν.2166/1993, σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., δηλαδή προσώπου που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1676/1986, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων υπολογίζεται στην πραγματική αξία των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στη μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου κατά την οποία, σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., κατά το Ν.Δ.1297/1972 υπό την ισχύ του άρθρου 15, παρ. 41 του Ν.2166/1993, όπως εν προκειμένω, στον ένδικο φόρο υπόκειται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε., είναι, όπως βασίμως προβάλλεται, μη νόμιμη διότι η τελευταία ως άνω διάταξη ρητά ορίζει ότι στο φόρο αυτό υπόκειται μόνο η τυχόν προκύπτουσα κατά τη μετατροπή υπεραξία, άνευ διάκρισης ως προς τη μορφή της μετατρεπόμενης επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, η δε υπόθεση, χρήζουσα διευκρίνισης κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο