Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 1749/2000 Πράξη της φορολογικής αρχής καταλογισμού από κοινού οφειλών διαφορετικής φύσεως, προβλεπόμενων από διαφορετικές διατάξεις νόμων, είναι νομικώς πλημμελής.

(Πράξη της φορολογικής αρχής καταλογισμού από κοινού οφειλών διαφορετικής φύσεως, προβλεπόμενων από διαφορετικές διατάξεις νόμων, είναι νομικώς πλημμελής. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

 <------> 5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, κατά την κρίσιμη περίοδο (1/1-31/12/1979) ο αναιρεσείων άσκησε το επάγγελμα του χονδρεμπόρου ζώων, με την ένδικη δε πράξη της φορολογικής αρχής καταλογίσθηκαν εις βάρος του, για αγορές προϊόντων που θεωρήθηκε ότι είχε πραγματοποιήσει από παραγωγούς, τέλη χαρτοσήμου (με πρόσθετο επ' αυτών ποσοστό υπέρ ΟΓΑ) και εισφορά υπέρ ΟΓΑ κατά τις παρατεθείσες ανωτέρω διατάξεις, καθώς και συναφή πρόστιμα λόγω μη καταβολής των σχετικών ποσών. Προσφυγή του αιτούντος κατά της πράξης αυτής έγινε πρωτοδίκως εν μέρει δεκτή και, κατά μεταρρύθμιση της πράξης, μειώθηκε το ύψος των κατά τα ανωτέρω οφειλών, περαιτέρω δε έφεση του αναιρεσείοντος κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία αμφισβητούνταν οι κρίσεις του Πρωτοδικείου για την επιβολή των ένδικων ποσών και το ύψος τους, εξετάσθηκε κατ' ουσία και απορρίφθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη, όπως απορρίφθηκε επίσης και έφεση του Δημοσίου κατά της αυτής απόφασης. Δοθέντος όμως ότι ο γενόμενος με την ένδικη πράξη της φορολογικής αρχής, όπως αυτή περιγράφεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, καταλογισμός από κοινού οφειλών διαφορετικής φύσεως, προβλεπόμενων από διαφορετικές διατάξεις νόμων (δηλαδή, αφενός μεν τελών χαρτοσήμου κατ' άρθρο 15γ', παρ. 1, αφετέρου δε εισφοράς υπέρ ΟΓΑ κατά το άρθρο 10 του Ν.4169/1961) δεν ήταν νόμιμος (Σ.τ.Ε.691/1991, 2345/1989, 4115/1988 και 2096/1980), η πράξη αυτή ήταν νομικώς πλημμελής. Ως τέτοια δε και δεδομένου ότι για τη νομιμότητά της από την άποψη αυτή δεν είχε λάβει θέση το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, έπρεπε, κατά τα άρθρα 75 και 169 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, να ακυρωθεί από το Διοικητικό Εφετείο, ανεξάρτητα από τους λόγους έφεσης του αιτούντος, εφόσον αυτός τόσο με την έφεση όσο και με την προσφυγή του ζητούσε πάντως την εξ ολοκλήρου ακύρωση της εν λόγω πράξης της φορολογικής αρχής. Ως εκ τούτου, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, καθ' ο μέρος απορρίφθηκε μ' αυτή η έφεση του αιτούντος, είναι εσφαλμένη και για το λόγο αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει κατά το μέρος τούτο να αναιρεθεί, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί, κατά το αναιρούμενο μέρος, στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο