Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 1660/2000 Η υπό του προϊσταμένου της ΔΟΥ άρνηση θεώρησης βιβλίων χωρεί νομίμως σε περίπτωση μη εκπλήρωσης φορολογικών και μόνο οικονομικών υποχρεώσεων, όχι δε και προς δημόσιους οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Βάμβακος.

(Η υπό του προϊσταμένου της ΔΟΥ άρνηση θεώρησης βιβλίων χωρεί νομίμως σε περίπτωση μη εκπλήρωσης φορολογικών και μόνο οικονομικών υποχρεώσεων, όχι δε και προς δημόσιους οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Βάμβακος. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 <------> 5. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την υπ' αριθ. 472/1994 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Βάμβακος, καταλογίσθηκε σε βάρος της αιτούσας εταιρίας οφειλή 63.066.444 δρχ., με την αιτιολογία ότι η καταβληθείσα σ' αυτή από τον ανωτέρω οργανισμό ισόποση οικονομική ενίσχυση, αποδοτέα στους παραγωγούς βάμβακος για εκκοκκισμό της παραδοθείσας στην εν λόγω εταιρία από αυτούς ποσότητας σύσπορου βάμβακος, ήταν επιστρεπτέα στον οργανισμό διότι δεν πραγματοποιήθηκε ο εκκοκκισμός αυτός, η καταλογιστική δε αυτή απόφαση ακυρώθηκε με την υπ' αριθ. 2069/1995 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα IV). Μετά ταύτα, η αιτούσα εταιρία υπέβαλε, με τα από 21/10 και 23.10.1996 προς τη ΔΟΥ Λιβαδειάς έγγραφά της, αίτημα θεώρησης των τηρούμενων για την παρακολούθηση των εργασιών της βιβλίων και στοιχείων, την ικανοποίηση του οποίου αρνήθηκε, με την προσβαλλόμενη πράξη του, ο προϊστάμενος της ανωτέρω ΔΟΥ, με την αιτιολογία ότι εξακολουθούσε να υφίσταται, λόγω μη διαγραφής από την αρμόδια αρχή, το ως άνω καταλογισθέν σε βάρος της εταιρίας χρέος προς τον Οργανισμό Βάμβακος. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, παραδεκτώς ασκήθηκε κατά της ως άνω πράξης του προϊσταμένου της ΔΟΥ Λιβαδειάς η υπό κρίση αίτηση ακύρωσης, η οποία αρμοδίως εισήχθη προς εκδίκαση στο Β' Τμήμα του Σ.τ.Ε., κατά τα στην προηγούμενη σκέψη εκτεθέντα. 6. Επειδή, η άρνηση θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων της αιτούσας ερείδεται κατά την αιτιολογία της προσβαλλόμενης έγγραφης άρνησης επί της καταλογιστικής πράξης του Οργανισμού Βάμβακος για το σ' αυτή αναφερόμενο ως βεβαιωθέν ποσό χρέους της αιτούσας προς τον ως άνω οργανισμό, για την αιτία που αναφέρεται στις ανωτέρω σκέψεις. Η αιτιολογία όμως αυτή δεν είναι νόμιμη, μη δυνάμενη να στηρίξει την υπό το προεκτεθέν περιεχόμενο άρνηση της φορολογικής αρχής όπως θεωρήσει τα βιβλία και στοιχεία της αιτούσας εταιρίας διότι, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, λαμβανομένου υπόψη ότι το χρέος της αιτούσας εταιρίας, όπως ανωτέρω περιγράφεται, δεν προέρχεται από φορολογική υποχρέωσή της, δεν υφίσταται μη εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεών της, ήτοι περίπτωση για την οποία χωρεί νομίμως η άρνηση θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων αυτής. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση ακύρωσης πρέπει να γίνει δεκτή για τον βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο ακύρωσης και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη έγγραφη άρνηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ Λιβαδειάς να θεωρήσει τα βιβλία της αιτούσας, παρελκούσης της έρευνας περί του βασίμου των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο