Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 77/2000 Κάθε αύξηση κεφαλαίου εμπορικής επιχείρησης, μη εξαιρούμενης από το νόμο (αγροτικοί συνεταιρισμοί, ναυτιλιακές κοινοπραξίες κ.λπ.), υπάγεται στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, έστω και αν πρόκειται για αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές ή και με μετοχοποίηση υφιστάμενων υποχρεώσεων.

(Κάθε αύξηση κεφαλαίου εμπορικής επιχείρησης, μη εξαιρούμενης από το νόμο (αγροτικοί συνεταιρισμοί, ναυτιλιακές κοινοπραξίες κ.λπ.), υπάγεται στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, έστω και αν πρόκειται για αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές ή και με μετοχοποίηση υφιστάμενων υποχρεώσεων. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 <------> 5. Επειδή, όπως συνάγεται από τις ως άνω διατάξεις του Ν.1676/1986, στον προβλεπόμενο μ' αυτές φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων υπόκειται μεταξύ άλλων κάθε, αδιακρίτως, αύξηση του κεφαλαίου εμπορικής επιχείρησης που δεν εμπίπτει στις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις απαλλαγής ή εξαίρεσης από το φόρο. Εφόσον συνεπώς δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις αυτές η, κατά τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.1386/1983, αναγκαστική αύξηση του κεφαλαίου εμπορικής εταιρίας και η εν λόγω αύξηση αποτελεί συγκέντρωση κεφαλαίων και υπόκειται στον ανωτέρω φόρο. Τούτο δε, ανεξαρτήτως αν πραγματοποιείται με νέες εισφορές προς την εταιρία ή με "κεφαλαιοποίηση" υφιστάμενων οφειλών της, γιατί και στην περίπτωση της κεφαλαιοποίησης επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, με τη διαφορά ότι η εισφορά του νέου κεφαλαίου γίνεται με αντίστοιχη απόσβεση των απαιτήσεων των δανειστών και όχι με καταβολή μετρητών ή εισφορά σε είδος. 6. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το κεφάλαιο της αναιρεσίβλητης Α.Ε., η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.1386/1983, αυξήθηκε κατά τις διατάξεις αυτές με την υπ' αριθ. 196/1987 απόφαση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, αφενός μεν με χρηματική εισφορά του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΟΑΕ), ποσού 1.430.800.000 δρχ., αφετέρου δε με κεφαλαιοποίηση οφειλών της 3.269.200.000 δρχ. προς το Δημόσιο, τον ΟΑΕΔ, την Εθνική Τράπεζα και τη Γενική Τράπεζα και ασφαλιστικά ταμεία, για το σύνολο δε της εν λόγω αύξησης καταλογίσθηκε, με την ένδικη πράξη της φορολογικής αρχής, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων. Προσφυγή της αναιρεσίβλητης κατά της πράξης αυτής απορρίφθηκε πρωτοδίκως. Το Διοικητικό Εφετείο, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, δέχθηκε μεν ότι από τα εισφερθέντα ως άνω περιουσιακά στοιχεία υπέκειτο στο φόρο η χρηματική εισφορά του ΟΟΑΕ - και απέρριψε κατά τούτο την έφεση της αναιρεσίβλητης με την οποία υποστήριξε το αντίθετο - έκρινε όμως, δεχόμενο εν μέρει την έφεση και μεταρρυθμίζοντας αντίστοιχα την πρωτόδικη απόφαση, ότι η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, κατά το μέρος που είχε πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω κεφαλαιοποίηση οφειλών της, δεν αποτελούσε συγκέντρωση κεφαλαίων και δεν υπέκειτο ως εκ τούτου σε φόρο, αφού δεν συνίστατο όπως απαιτεί ο νόμος σε "εισφορά νέων περιουσιακών στοιχείων". Η τελευταία όμως αυτή κρίση του δικαστηρίου δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη και η δια κεφαλαιοποίησης υφιστάμενων οφειλών αύξηση εταιρικού κεφαλαίου υπόκειται στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων του Ν.1676/1986. Για το λόγω συνεπώς αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει κατά το μέρος τούτο να αναιρεθεί, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει, κατά το αναιρούμενο μέρος, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο