Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 694/2002 Στις απαλλαγές από το ΦΠΑ, που αναφέρονται στην παρ. 1κβ του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 (ισχύουσα σήμερα διάταξη παρ. 1κα του άρθρου 22 του Ν.2859/2000), υπάγονται οι (χρηματιστηριακές) εργασίες που αφορούν μετοχές Α.Ε., μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, πλην τίτλων που αντιπροσωπεύουν εμπορεύματα, ενώ δεν υπάγονται οι εργασίες φύλαξης και διαχείρισης αυτών.

(Στις απαλλαγές από το ΦΠΑ, που αναφέρονται στην παρ. 1κβ του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 (ισχύουσα σήμερα διάταξη παρ. 1κα του άρθρου 22 του Ν.2859/2000), υπάγονται οι (χρηματιστηριακές) εργασίες που αφορούν μετοχές Α.Ε., μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, πλην τίτλων που αντιπροσωπεύουν εμπορεύματα, ενώ δεν υπάγονται οι εργασίες φύλαξης και διαχείρισης αυτών. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 <------> ............... 4. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 "Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας..." (ΦΕΚ 125/Α') ορίζεται ότι "Απαλλάσσονται από το φόρο: α)..., κβ) Οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση, που αφορούν μετοχές ανώνυμων εταιρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τους τίτλους παραστατικούς εμπορευμάτων, κγ)... ". Η διάταξη αυτή του Ν.1642/1986, ο οποίος εκδόθηκε σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 6ης Οδηγίας αριθ. (ΕΚ) 77/388 του Συμβουλίου της 17.5.1977 "περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση" (ΕΕ Ν.145/1977), αποτελεί κατά βάση μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 13Β', στοιχείο δ', σημείο 5 της πιο πάνω 6ης Οδηγίας που ορίζει ότι: "Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα Κράτη μέλη απαλλάσσουν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απλή εφαρμογή των προβλεπομένων κατωτέρω απαλλαγών και να αποτρέπεται ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση: α)... τις ακόλουθες πράξεις: 1)..., 5) Τις εργασίες περιλαμβανομένης και της διαπραγματεύσεως, αλλ' εξαιρέσει της φυλάξεως και της διαχειρίσεως, οι οποίες αφορούν μετοχές και μερίδια εταιρειών ή ενώσεων, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, εξαιρέσει: -τίτλων αντιπροσωπευόντων εμπορεύματα,-...". 5. Επειδή, από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 13Β', στοιχείο δ', σημείο 5 της 6ης Οδηγίας, που αναφέρεται στην προηγούμενη σκέψη (ανάλογη δε είναι και η διατύπωσή της στο αγγλικό και γαλλικό κείμενο της οδηγίας), σαφώς προκύπτει εξαίρεση από την απαλλαγή από το φόρο της φύλαξης και της διαχείρισης των μετοχών και λοιπών τίτλων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, οι οποίες αντιμετωπίζονται από την 6η Οδηγία ως φορολογητέες πράξεις. Συνεπώς, η πιο πάνω διάταξη του άρθρου 18, παρ. 1, περ. κβ' του Ν.1642/1986 έχει την έννοια ότι απαλλάσσει από το ΦΠΑ τις εργασίες στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση των μετοχών και λοιπών τίτλων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, με εξαίρεση όμως των εργασιών φύλαξης και διαχείρισης αυτών οι οποίες, ως πράξεις που διενεργούνται στην αγορά των κινητών αξιών, είναι φορολογητέες πράξεις (βλ. υπόθεση C-2/1995 και C-235/2000 του ΔΕΚ). 6. Επειδή, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, κατ' αποδοχή της προσφυγής της αναιρεσείουσας, ακύρωσε ως μη νόμιμη την ένδικη αρνητική απάντηση της φορολογικής αρχής, με τη σκέψη ότι "σύμφωνα με τη διάταξη (του άρθρου 18, παρ. 1, περ. κβ' του Ν.1642/1986) στις εργασίες περιλαμβάνονται, λόγω της γενικότητας της διατύπωσής της, οι πάσης φύσεως εργασίες που αφορούν μετοχές Α.Ε., μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τη φύλαξη και διαχείριση αυτών και ότι τα έσοδα της εφεσίβλητης εταιρίας από τις εργασίες αυτής εμπίπτουν στην έννοια των εργασιών, για τις οποίες θεσπίζεται απαλλαγή από το ΦΠΑ". Το Διοικητικό Εφετείο, επιλαμβανόμενο της υπόθεσης μετά από έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, έκρινε ότι δεν απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, κατ' άρθρο 18, παρ. 1, περ. κβ' του Ν.1642/1986, οι αμοιβές που προέρχονται από τη φύλαξη και διαχείριση των τίτλων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι νόμιμη, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη σκέψη 5 της παρούσας απόφασης, ο δε περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης της κρινόμενης αίτησης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο