Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 3453/2000 α) Για να αναγνωρισθούν δαπάνες εργατικών για τα οποία δεν καταβλήθηκαν εισφορές ΙΚΑ, πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας ως μη εξαρτημένης. β) Από τις αποδείξεις ενοικίων πρέπει να προκύπτει ποιος είναι ο μισθωτής και ο εκμισθωτής, ποιος τις εκδίδει, ποιος εισπράττει τα ποσά, αλλιώς δεν θεωρούνται νόμιμα δικαιολογητικά. γ) Κρίση του Εφετείου επί θέματος που δεν προεβλήθη με το δικόγραφο της έφεσης δεν είναι νόμιμη. δ) Ταχυδρομικά έξοδα πρέπει να αποδεικνύονται από στοιχεία που προβλέπει ο ΚΒΣ.

(α) Για να αναγνωρισθούν δαπάνες εργατικών για τα οποία δεν καταβλήθηκαν εισφορές ΙΚΑ, πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας ως μη εξαρτημένης. β) Από τις αποδείξεις ενοικίων πρέπει να προκύπτει ποιος είναι ο μισθωτής και ο εκμισθωτής, ποιος τις εκδίδει, ποιος εισπράττει τα ποσά, αλλιώς δεν θεωρούνται νόμιμα δικαιολογητικά. γ) Κρίση του Εφετείου επί θέματος που δεν προεβλήθη με το δικόγραφο της έφεσης δεν είναι νόμιμη. δ) Ταχυδρομικά έξοδα πρέπει να αποδεικνύονται από στοιχεία που προβλέπει ο ΚΒΣ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 <------> 6. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, τα οικονομικά αποτελέσματα της αναιρεσίβλητης εταιρίας, η οποία διατηρεί γραφείο μεταφορών με έδρα την Αθήνα (οδός... αριθ. ...) και αντιπροσώπους στην Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, το Σουφλί και το Διδυμότειχο, κατά την ένδικη χρήση (1/1-31/12/1985) καθορίστηκαν λογιστικώς με βάση τα τηρούμενα από αυτή βιβλία και στοιχεία, προστέθηκαν όμως από τη φορολογική αρχή στα κέρδη που προέκυπταν από τα βιβλία αυτά ορισμένα κονδύλια ως λογιστικές διαφορές. Μεταξύ άλλων, δεν αναγνωρίσθηκε προς έκπτωση κονδύλιο 1.113.324 δρχ., το οποίο κατέβαλε η αναιρεσίβλητη εταιρία για εργατικά διανομής και φορτοεκφορτώσεις, μέσω των αντιπροσώπων της, γιατί όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν είχαν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών. Το Διοικητικό Εφετείο, κατ' αποδοχή σχετικού λόγου της έφεσης της αναιρεσίβλητης, έκρινε ότι εσφαλμένως δεν αναγνωρίσθηκε από τι φορολογική αρχή το ως άνω ποσό προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα "γιατί πρόκειται περί παροχών που δόθηκαν περιστασιακά σε φορτοεκφορτωτές και διανομείς εμπορευμάτων, οι οποίοι λόγω της φύσεως του επαγγέλματός τους δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με συγκεκριμένο εργοδότη, αλλά αναλαμβάνουν ευκαιριακά τις εργασίες αυτές σε διάφορους εργοδότες. Το ότι δεν αποτελούν μέρος του εργατικού προσωπικού της αναιρεσίβλητης εταιρίας, προκύπτει από τις καταστάσεις προσωπικού οι οποίες κρίθηκαν ειλικρινείς για την επιβολή φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τη φορολογική αρχή, αλλά και από τις δηλώσεις των αντιπροσώπων της εκκαλούσας, ήδη αναιρεσίβλητης, εκτιμώμενες ελευθέρως". Εξάλλου, κατά την ίδια απόφαση, η πραγματοποίηση της δαπάνης αυτής προκύπτει και από τις θεωρημένες καταστάσεις εξόδων των αντιπροσώπων, τα δε κατ' ιδία δικαιολογητικά τηρούνται από αυτούς. Η κρίση αυτή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι δεν περιγράφει το είδος της εκ μέρους των φορτοεκφορτωτών και των διανομέων εμπορευμάτων παρεχόμενης εργασίας, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτοί παρείχαν την εργασία τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αμείβονταν. Σημασία δεν έχει ο χαρακτήρας της ως άνω εργασίας των εργαζομένων ως ευκαιριακής, αλλά εάν αυτή ήταν εξαρτημένη ή μη. Συνεπώς το δικαστήριο όφειλε να διαλάβει σχετική περί τούτου κρίση, περιγράφοντας τη σχετική σύμβαση αναλυτικά και αναφέροντας ιδία τον βαθμό εποπτείας του εργοδότη (αναιρεσίβλητης) στους εργαζόμενους αυτούς, ώστε να καταστεί περαιτέρω εφικτός ο εκ μέρους του αναιρετικού δικαστή έλεγχος περί της φύσεως της ως άνω περιγραφόμενης εργασίας ως εξαρτημένης ή μη και, συναφώς, αν υπήρχε υποχρέωση ασφάλισής τους στο ΙΚΑ ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό. Εξάλλου, το αναφερόμενο στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι οι ως άνω εργαζόμενοι δεν αποτελούσαν μέρος του εργατικού προσωπικού της αναιρεσίβλητης εταιρίας, γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες καταστάσεις, δεν είναι ουσιώδες και δεν οδηγεί αναγκαία στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν ήταν μέρος του προσωπικού της εφόσον, περαιτέρω, κατά την προσβαλλόμενη απόφαση, οι εργαζόμενοι αυτοί προσλαμβάνονταν μέσω των αντιπροσώπων της. Για τον λόγο συνεπώς αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα κατά το μέρος της αυτό. 7. Επειδή, ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ.99/1977 - ΦΕΚ 34/Α') ορίζει στο άρθρο 43, παρ. 3, ότι: "ουδέν έξοδον αναγνωρίζεται εάν δεν έχη εκδοθή αποδεικτικόν στοιχείον". 8. Επειδή, περαιτέρω, δεν αναγνωρίσθηκε προς έκπτωση και προστέθηκε ως λογιστική διαφορά, κονδύλιο ύψους 144.000 δρχ. που κατέβαλε η αναιρεσίβλητη εταιρία για ενοίκια γραφείων αντιπροσώπων της, με την αιτιολογία ότι δεν αποδείχθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης. Το Διοικητικό Εφετείο, κατ' αποδοχή σχετικού λόγου της έφεσης της εταιρίας, έκρινε ότι εσφαλμένως δεν αναγνωρίσθηκε για έκπτωση η δαπάνη αυτή από τη φορολογική αρχή γιατί "η πραγματοποίηση της δαπάνης προκύπτει από τις προσκομισθείσες από τον αντιπρόσωπο αποδείξεις καταβολής ενοικίου, βαρύνει δε την ήδη αναιρεσίβλητη, βάσει του συμφωνητικού μεταξύ αυτής και των αντιπροσώπων της με το οποίο είχε αναλάβει τα έξοδά τους". Η κρίση όμως αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι δεν περιγράφεται ούτε ποιος ήταν ο μισθωτής των γραφείων (η αναιρεσίβλητη ή οι αντιπρόσωποί της) ούτε ποιος ήταν ο εκδότης των αποδείξεων, καθώς και ο λήπτης των σχετικών ποσών, ώστε να κριθεί περαιτέρω αν, ενόψει των σχετικών περιστατικών, οι αποδείξεις αυτές ήταν όντως νόμιμα δικαιολογητικά. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα κατά το μέρος αυτό, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρίση αίτηση. 9. Επειδή, περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, δεν αναγνωρίσθηκε προς έκπτωση από τη φορολογική αρχή κονδύλιο 277.000 δρχ. που αφορά "έξοδα περισυλλογής εμπορευμάτων". Η αναιρεσίβλητη εταιρία είχε προβάλει με την προσφυγή της ότι στις δαπάνες αυτές υποβάλλονται υπάλληλοι ή αντιπρόσωποί της κατά τη μετακίνησή τους εντός ή εκτός της έδρας της, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών της και αφορούν έξοδα διαχείρισης που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Ο ισχυρισμός αυτός είχε απορριφθεί πρωτοδίκως ως αόριστος, διότι η αναιρεσίβλητη δεν περιέγραφε αναλυτικά τις παραπάνω δαπάνες ούτε προσκόμιζε σχετικά δικαιολογητικά. Κατά το σκέλος της απόφασης αυτής δεν προεβλήθη από την αναιρεσίβλητη με το δικόγραφο της έφεσης σχετικός λόγος έφεσης και ως εκ τούτου η υπόθεση δεν είχε μεταβιβασθεί σ' αυτό κατά το κεφάλαιο αυτό ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Συνεπώς, η κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, σύμφωνα με την οποία "το ως άνω ποσό που καταβλήθηκε περιστασιακά σε μη μισθωτούς της επιχείρησης πρέπει να αναγνωρισθεί για έκπτωση, γιατί περιλαμβάνεται στις θεωρημένες καταστάσεις εξόδων των αντιπροσώπων και δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ του ΙΚΑ", δεν είναι νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα και η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα κατά το μέρος αυτό. 10. Επειδή, τέλος, δεν αναγνωρίσθηκε προς έκπτωση από τη φορολογική αρχή και προστέθηκε ως λογιστική διαφορά κονδύλιο 65.000 δρχ. για ταχυδρομικά έξοδα, γιατί έλειπαν τα νόμιμα δικαιολογητικά της δαπάνης. Με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ότι "μη νομίμως προστέθηκε το ως άνω ποσό ως λογιστική διαφορά ελλείψει νομίμων δικαιολογητικών, γιατί η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στη θεωρημένη κατάσταση των αντιπροσώπων, τα δικαιολογητικά δε αυτής ευρίσκονται εις χείρας των". Η κρίση αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι δεν περιγράφει αν και ποια αποδεικτικά στοιχεία, προβλεπόμενα από τον ΚΦΣ, είχε λάβει η αναιρεσίβλητη, ώστε να κριθεί αν όντως αποτελούν το νόμιμο δικαιολογητικό για την έκπτωση της σχετικής δαπάνης. Για τον λόγο συνεπώς αυτόν που βάσιμα προβάλλεται, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί και κατά το μέρος αυτό. 11. Επειδή, μετά την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης κατά τα πιο πάνω μέρη της, η υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί κατά τα αναιρούμενα μέρη της στο ίδιο δικαστήριο για νέα νόμιμη κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο