Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 3680/2000 Οι διατάξεις με τις οποίες καθιερώθηκε ειδική διαδικασία απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων Γ κατηγορίας του ΚΒΣ (κοινοποίηση στον επιτηδευματία σημειώματος με τις διαπιστώσεις του ελέγχου, πριν την έκδοση πράξης ελέγχου) καταλαμβάνουν, ως εκ του αμιγούς διαδικαστικού χαρακτήρα τους, κάθε περίπτωση κατά την οποία επιχειρείται ο χαρακτηρισμός των ως άνω βιβλίων ως ανεπαρκών και ανακριβών.

(Οι διατάξεις με τις οποίες καθιερώθηκε ειδική διαδικασία απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων Γ κατηγορίας του ΚΒΣ (κοινοποίηση στον επιτηδευματία σημειώματος με τις διαπιστώσεις του ελέγχου, πριν την έκδοση πράξης ελέγχου) καταλαμβάνουν, ως εκ του αμιγούς διαδικαστικού χαρακτήρα τους, κάθε περίπτωση κατά την οποία επιχειρείται ο χαρακτηρισμός των ως άνω βιβλίων ως ανεπαρκών και ανακριβών. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

 <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρονται τα εξής: Η ήδη αναιρεσίβλητη Α.Ε. "διατηρεί εργαστήρια χρυσοχοϊας και γραφεία στην Αθήνα (οδός... αριθ....). Σε βάρος της εκδόθηκε αρχικά από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο ΦΑΒΕ Αθηνών πράξη προσδιορισμού φόρου πολυτελείας, χρονικού διαστήματος από 1/4 έως 30.6.1979 (...). Η πράξη αυτή κατέστη οριστική μετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς. Στη συνέχεια, ο ίδιος πιο πάνω οικονομικός έφορος ΦΑΒΕ εξέδωσε την υπ' αριθ. 9/1988 συμπληρωματική πράξη προσδιορισμού φόρου πολυτελείας για την ίδια χρονική περίοδο, με την οποία αφού απέρριψε τα τηρούμενα από την (ήδη αναιρεσίβλητη) εταιρία βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας, ως ανεπαρκή και ανακριβή, προσδιόρισε εξωλογιστικά τα ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται στον επίδικο φόρο (...). Η έκδοση της συμπληρωματικής πράξης, κατά την άποψη της φορολογικής αρχής, ήταν δικαιολογημένη, γιατί από τα στοιχεία που διαβίβασε η ΥΠΕΔΑ και από τον έλεγχο που έγινε στη συνέχεια προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία που δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση της αρχικής πράξης. Κατά της πράξης αυτής η αναιρεσίβλητη άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο (...) ακύρωσε την πράξη αυτή ως νομικώς πλημμελή, με την αιτιολογία ότι η (...) έκθεση ελέγχου, με βάση την οποία εκδόθηκε η εν λόγω πράξη, είναι αναιτιολόγητη, διότι "ναι μεν αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τα βιβλία και στοιχεία της προσφεύγουσας καθίστανται ανεπαρκή και ανακριβή, δεν περιλαμβάνει όμως αυτοτελή προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων της, αλλά αναφέρεται στον προσδιορισμό αυτών στη φορολογία εισοδήματος". Στη συνέχεια, κατ' επανάληψη διαδικασίας και σε συμμόρφωση προς την πιο πάνω απόφαση συντάχθηκε η (...) έκθεση ελέγχου (...), η οποία περιέχει αφενός τους λόγους με βάση τους οποίους κρίνονται ανεπαρκή και ανακριβή τα βιβλία και στοιχεία της εφεσίβλητης, αφετέρου δε αυτοτελή προσδιορισμό των υποκείμενων στον ένδικο φόρο ακαθάριστων εσόδων αυτής για το ανωτέρω τρίμηνο (...). Με βάση δε την έκθεση αυτή εκδόθηκε η (ένδικη) συμπληρωματική πράξη προσδιορισμού φόρου πολυτελείας του προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών". Το Διοικητικό Εφετείο, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, έκρινε ότι η εν λόγω συμπληρωματική πράξη ήταν νομικώς πλημμελής και ακυρωτέα διότι, αν και εκδόθηκε όπως και η σχετική έκθεση ελέγχου υπό την ισχύ του άρθρου 109 του Ν.1892/1990, δεν τηρήθηκε η κατά το άρθρο αυτό διαδικασία (προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στην αναιρεσίβλητη της κρίσης περί των πλημμελειών των βιβλίων και στοιχείων της, ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να ζητήσει την παραπομπή του ζητήματος στην αρμόδια τριμελή επιτροπή). Για τον λόγο δε αυτό επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση με την οποία είχε, με την ίδια αιτιολογία, ακυρωθεί η πράξη αυτή. 6. Επειδή, εφόσον, κατά τα γενόμενα ως άνω δεκτά από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, με την ένδικη πράξη χαρακτηρίσθηκαν πάντως, υπό την ισχύ του Ν.1892/1990, ως ανακριβή και ανεπαρκή τα βιβλία και στοιχεία της αναιρεσίβλητης και προσδιορίσθηκαν, για τον λόγο αυτό, εξωλογιστικά τα ένδικα έσοδά της, ορθώς, σύμφωνα με τα εκτεθέντα σε προηγούμενη σκέψη, κρίθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι είχαν εν προκειμένω εφαρμογή οι περί απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων διαδικαστικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου, ο δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενος με την υπό κρίση αίτηση μόνος λόγος αναίρεσης, με τον οποίος υποστηρίζεται ειδικότερα ότι οι διατάξεις αυτές δεν ήταν εφαρμοστέες στην προκειμένη περίπτωση λόγω της έκδοσης της ένδικης πράξης σε συμμόρφωση προς την προηγηθείσα ακυρωτική (της εκδοθείσας αρχικής πράξης) απόφαση, είναι αβάσιμος και απορριπτέος, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο