Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 79/2002 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την απογραφή και την αποτίμηση σε δραχμές διαθεσίμων, τα οποία (διαθέσιμα) προέρχονται από κέρδη τεχνικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην αλλοδαπή, δεν υπόκεινται σε φορολογία.

(Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την απογραφή και την αποτίμηση σε δραχμές διαθεσίμων, τα οποία (διαθέσιμα) προέρχονται από κέρδη τεχνικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην αλλοδαπή, δεν υπόκεινται σε φορολογία. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 <------> 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως εκτίθεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρία στη δήλωσή της φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1994 (χρήση 1/1-31/12/1993) διατύπωσε την επιφύλαξη ότι το ποσό των 84.400.128 δρχ. το οποίο περιέλαβε στα δηλούμενα φορολογητέα έσοδά της και το οποίο προέρχεται από πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης καθαρών κερδών της προηγούμενων χρήσεων από τεχνικές εργασίες στο εξωτερικό, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος βάσει του άρθρου 9 του Ν.4171/1961. Η απόρριψη της εν λόγω επιφύλαξης ακυρώθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι οι ένδικες συναλλαγματικές διαφορές αποτελούν έσοδο προερχόμενο από αυτή καθεαυτή την προβλεπόμενη από την ανωτέρω διάταξη δραστηριότητα της αναιρεσείουσας στο εξωτερικό, καθόσον συνιστούν άμεσο και αναγκαίο επακόλουθο της αποτίμησης σε δραχμές, στα βιβλία της στην Ελλάδα, των καθαρών κερδών της που απαλλάσσονται από τον φόρο, τα οποία προέκυψαν στο εξωτερικό σε συνάλλαγμα κατά τις προηγούμενες της ένδικης χρήσεις. Το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε, αντίθετα, ότι το ένδικο κονδύλιο δεν απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, για τον λόγο ότι το εισόδημα αυτό θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε με την αποτίμηση - δραχμοποίηση του εν λόγω συναλλάγματος στην Ελλάδα, δηλαδή από εργασίες στο εσωτερικό, είναι δε νομικώς αδιάφορο το γεγονός ότι τα υπόψη συναλλαγματικά διαθέσιμα αφορούσαν τα εκφρασμένα σε συνάλλαγμα κέρδη προηγούμενων χρήσεων από εργασίες στο εξωτερικό. Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου δεν είναι νόμιμη διότι, εφόσον το ένδικο ποσό προέκυψε λόγω της κατά το άρθρο 28, παρ. 6 του Π.Δ.186/1992 αποτίμησης σε δραχμές των διαθεσίμων τα οποία υπήρχαν κατά τον χρόνο απογραφής και συνίσταντο σε κέρδη της αναιρεσείουσας από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό υπό τους όρους του άρθρου 9 του Ν.4171/1961, το ένδικο αυτό κονδύλιο δεν υπόκειται σε φορολογία, καθόσον προέκυψε από την αποτίμηση σε δραχμές αυτών τούτων των απαλλασσόμενων εσόδων. Για τον λόγο αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων αναίρεσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο