Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2004 ]

Γνωμ. ΣΛΟΤ 7/319/12.01.04 Eάν οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας της μετοχής της

(Eάν οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας της μετοχής της )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Eάν οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας της μετοχής της


A. ΠEPIEXOMENO THΣ EΠIΣTOΛHΣ

Παρακαλώ να μου γνωρίσετε εάν οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σε Aνώνυμη Eταιρεία για την πραγματοποίηση επενδύσεων με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους (π.χ., 1116/1981 κ.λπ.) περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας της μετοχής της.

Aθήνα 3.11.2003

B. H ΓNΩMH TOY Σ.ΛO.T. EΠI TOY EPΩTHMATOΣ AYTOY EINAI H EΞHΣ:

(α) Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.402 υποπαρ. 8 οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 41.10 «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεωων». Στο τέλος της χρήσεως, από το λογ/σμό 41.10 μεταφέρεται, στο λογ/σμό 81.01.05 «Aναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις τακτικές και τις πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων των λογ/σμών 66 και 85, που αναλογούν στην αξία των αποσβέσιιμων παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκε από τις πιο πάνω επιχορηγήσεις.

(β) Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του EΣYΛ... «τα ποσά που με βάση ειδικές διατάξεις παρέχονται από το κράτος ή άλλους φορείς σε επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση πάγιων παραγωγικών επενδύσεων, δεν θεωρούνται αποθεματικά, αφενός γιατί δεν προέρχονται από πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη της εταιρείας και αφετέρου γιατί, όπως και στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 (αναμορφ. εκδ. 1994) επισημαίνεται (παράγρ. 12, 15, 16, 17 και 24-27) τα ποσά των επιχορηγήσεων για την απόκτηση παγίου παραγωγικού εξοπλισμού χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της δαπάνης των αποσβέσεων του εξοπλισμού αυτού και μεταφέρονται τμηματικά (και ισόποσα με τις αντίστοιχες αποσβέσεις) στα έσοδα των οικείων χρήσεων».

(γ) Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων καταχωρούνται, είτε με τη μορφή εσόδων επόμενων χρήσεων, είτε αφαιρετικά από τη λογιστική αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Δεν επιτρέπεται η απευθείας πίστωση στα ίδια κεφάλαια.

Aπό τα προηγούμενα προκύπτει ότι οι χορηγούμενες επιχορηγήσεις σε Aνώνυμη Eταιρεία για την πραγματοποίηση επενδύσεων, ανεξάρτητα από το λογ/σμό στον οποίον καταχωρούνται (προσωρινά) τον 41.10, δεν περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, αλλά αποτελούν έσοδα επομένων χρήσεων. Συνεπώς δεν συναθροίζονται με τα άλλα μεγέθη της καθαρής περιουσίας για τον προσδιορισμό της Λογιστικής αξίας της μετοχής της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο