Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 4089/2000 Για τη νομιμότητα της πράξης επιβολής προστίμου σε βάρος του επιτηδευματία για παραβάσεις του ΚΒΣ που προέκυψαν από κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία, απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας, ως ουσιώδης τύπος η προηγούμενη σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και η επίδοση αντιγράφου αυτής στον υπόχρεο.

(Για τη νομιμότητα της πράξης επιβολής προστίμου σε βάρος του επιτηδευματία για παραβάσεις του ΚΒΣ που προέκυψαν από κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία, απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας, ως ουσιώδης τύπος η προηγούμενη σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και η επίδοση αντιγράφου αυτής στον υπόχρεο. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, από την από 18.5.1996 έκθεση ελέγχου της ΥΠΕΔΑ Αθηνών προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της αναιρεσείουσας εταιρίας στις 19.7.1995 παραλήφθηκαν διάφορα στοιχεία προμηθευτών της, μεταξύ των οποίων και το υπ' αριθ. 270/14.4.1994 πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής που αφορούσε την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/1994, έκδοσης της "επιχείρησης" "Θ. Κ., Μηχανήματα - Ανταλλακτικά - Υδραυλικά κ.λπ.", οδός ......, αριθ. ......, Πειραιάς και συντάχθηκε η υπ' αριθ. 1220/19.7.1995 απόδειξη παραλαβής. Το πιο πάνω στοιχείο η αναιρεσείουσα είχε λάβει και καταχωρίσει στα λογιστικά της βιβλία. Το στοιχείο αυτό παραλήφθηκε από τους ελεγκτές γιατί δημιουργούσε υπόνοιες ότι η διάτρησή του είχε γίνει με μηχανήματα ή άλλα μέσα διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούν οι ΔΟΥ. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι ο εκδότης του στοιχείου αυτού είναι ανύπαρκτος, η δε διάτρησή του δεν είχε γίνει στην αρμόδια ΔΟΥ. Ο έλεγχος θεώρησε ότι το ύψος της αξίας (1.089.023 δρχ.) και ο όγκος της συναλλαγής που καλύπτει το ένδικο στοιχείο προϋποθέτουν συνθήκες εμπορικών συναλλαγών, στα πλαίσια των οποίων είναι αδύνατον να μην δημιουργήθηκαν στην αναιρεσείουσα υποψίες για την πλαστότητα ή εικονικότητα του στοιχείου όσον αφορά την ταυτότητα του πωλητή, αφού με το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου - πωλητή θα έπρεπε να έρθει σε επανειλημμένη επαφή ο εκπρόσωπος της αναιρεσείουσας για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας των ειδών, της παραλαβής και εξόφλησης του αντιτίμου αγορών. Με βάση αυτά, η φορολογική αρχή έκρινε ότι η αναιρεσείουσα διέπραξε την παράβαση της λήψης και καταχώρισης στα βιβλία της του ανωτέρω πλαστού και εικονικού τιμολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής και επέβαλε σε βάρος της το ένδικο πρόστιμο κατ' εφαρμογή των άρθρων 32, 33 και 34 του ΚΒΣ. Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον δηλαδή προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση ότι στην έκθεση ελέγχου που στηρίζει την ένδικη πράξη επιβολής προστίμου αναφέρεται ότι το ανωτέρω τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής από την καταχώριση του οποίου στα βιβλία της αναιρεσείουσας προέκυψε η αποδοθείσα σε βάρος αυτής παράβαση του ΚΒΣ, για την οποία επιβλήθηκε το εν λόγω πρόστιμο, παραλήφθηκε από υπαλλήλους της οικείας ΥΠΕΔΑ με απόδειξη παραλαβής χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία κατάσχεσης, η ένδικη πράξη επιβολής προστίμου ήταν νομικώς πλημμελής και ακυρωτέα, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το δε Διοικητικό Εφετείο, το οποίο δεν εξέτασε αυτεπάγγελτα, όπως όφειλε, τη νομική αυτή πλημμέλεια για την οποία δεν είχε κρίνει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, έσφαλε. Συνεπώς, για τον βάσιμο αυτό λόγο αναίρεσης, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει ν' αναιρεθεί. 6. Επειδή, μετά την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης για τον ανωτέρω λόγο, παρέλκει ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών λόγων αναίρεσης, η δε υπόθεση που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο