Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 4107/2000 Η κρίση για την εικονικότητα των τιμολογίων δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο εκδόσας φορολογούμενος και τον αναλογούντα ΦΠΑ κατέβαλε και την αξία τους συνυπολόγισε στα έσοδά του.

(Η κρίση για την εικονικότητα των τιμολογίων δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο εκδόσας φορολογούμενος και τον αναλογούντα ΦΠΑ κατέβαλε και την αξία τους συνυπολόγισε στα έσοδά του. )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

 <------> 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, στον αναιρεσείοντα, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού - εμπορία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού (λιανικής - χονδρικής) και τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα 1.500.000 δρχ. και 3.000.000 δρχ. για έκδοση δύο εικονικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προς την επιχείρηση "8η ΣΕΠ Συνεταιρισμός Θερμικών Λεωφορείων" και συγκεκριμένα του υπ' αριθ. 65/8.4.1993 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών αξίας 500.000 δρχ. για "εργασία - τοποθέτηση ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΚ κ.λπ." και του υπ' αριθ. 66/14.4.1993 τιμολογίου αξίας 2.980.000 δρχ. για "επισκευή αυτόματου πλυντηρίου οχημάτων και τοποθέτηση ανταλλακτικών κ.λπ.". Τα ανωτέρω πρόστιμα επέβαλε η φορολογική αρχή με την αιτιολογία, όπως αυτή ειδικότερα εκτίθεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, ότι από έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι τα πιο πάνω δύο τιμολόγια ήταν εικονικά. Το Διοικητικό Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφαση, έκρινε ότι νόμιμα επιβλήθηκαν σε βάρος του αναιρεσείοντα τα ένδικα πρόστιμα, το ύψος των οποίων ορθώς περιορίστηκε με την πρωτόδικη απόφαση στο συνολικό ποσό των 3.500.000 δρχ. (500.000 δρχ. για την πρώτη παράβαση και 3.000.000 δρχ. για τη δεύτερη). Ειδικότερα, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής: α) Οτι το αντικείμενο εργασιών του αναιρεσείοντα είναι, κατά δήλωσή του, εγκαταστάσεις θέρμανσης - κλιματισμού και εμπορία τέτοιων ειδών, σύμφωνα δε με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδει και υδραυλικές εργασίες, β) ότι δηλώνει ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων κατά τις χρήσεις 1990 και μετέπειτα πολλαπλάσια εκείνων της παροχής υπηρεσιών, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο κλάδος πωλήσεων είναι πιο σημαντικός από εκείνον της παροχής υπηρεσιών και ότι γενικά πρόκειται για μια ατομική επιχείρηση με μικρές δυνατότητες στην παροχή υπηρεσιών, ενόψει και του ότι απασχολείται μόνο ο ίδιος και δεν χρησιμοποιεί προσωπικό, γ) ότι οι εργασίες που περιγράφονται στα επίμαχα τιμολόγια αφορούσαν επισκευή ηλεκτρικών μηχανημάτων (ηλεκτροβάνα, αυτόματο πλυντήριο), από τα οποία το ένα είχε υδραυλικές συνδέσεις, χωρίς όμως να έχει συναφθεί σύμβαση από την οποία να προκύπτει το είδος των επισκευών ούτε ο αναιρεσείων να επικαλεσθεί κάποιο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά και επομένως, αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος των εργασιών όπως αυτό συνάγεται από το ύψος των τιμολογίων, ο αναιρεσείων για να εκτελέσει τις εργασίες αυτές έπρεπε οπωσδήποτε να συνεργάζεται με ηλεκτρολόγο, αλλά και με βοηθητικό προσωπικό, γεγονός που δεν αποδεικνύεται, αφού από τα στοιχεία της ΔΟΥ δεν προκύπτει ότι απασχόλησε προσωπικό, ενώ ο ισχυρισμός του ότι απασχολήθηκε προσωπικό των ΣΕΠ είναι αναπόδεικτος, δ) ότι σε άλλη περίπτωση συνεργασίας του με την 6η ΣΕΠ είχε συναφθεί σχετική σύμβαση και επρόκειτο για υδραυλικές εργασίες, ε) ότι τα υπ' αριθ. 9388/13.4.1993 και 9390/13.4.1993 τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής έκδοσης της εταιρίας "Ο.Ε. ..." τα οποία επικαλέστηκε ο αναιρεσείων, δεν αποδεικνύεται ότι αφορούν την επισκευή του αυτόματου πλυντηρίου, γιατί τα εμπορεύματα (ανταλλακτικά) είχαν τόπο προορισμού το κατάστημά του, ο ίδιος δε δεν είχε εκδώσει δελτία αποστολής για τη μεταφορά από το κατάστημα στις εγκαταστάσεις της ΣΕΠ. Με τα δεδομένα αυτά, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο αναιρεσείων εκτέλεσε τις εργασίες για τις οποίες είχε εκδώσει τα υπ' αριθ. 65 και 66/1993 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και συνεπώς τα εν λόγω τιμολόγια είναι εικονικά. Στην κρίση του αυτή κατέληξε το δικάσαν Εφετείο συνεκτιμώντας και την υπ' αριθ. 30922/1998 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία ο αναιρεσείων κηρύχθηκε κατ' έφεση αθώος του εγκλήματος της φοροδιαφυγής με την έκδοση εικονικών τιμολογίων. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου παρίσταται ανεπαρκώς αιτιολογημένη γιατί, ενώ δέχεται το αναφερόμενο στην έκθεση ελέγχου γεγονός ότι ο αναιρεσείων είχε αποδώσει τον ΦΠΑ που αναλογούσε στα επίμαχα τιμολόγια, τα οποία είχε συμπεριλάβει στα έσοδα της χρήσης που αφορούσαν, δεν αξιολογεί ειδικά το γεγονός αυτό της δήλωσης και της καταβολής του φόρου και την επιρροή που ασκεί στην κρίση του περί της εικονικότητας των τιμολογίων. Για τον λόγο δε αυτό, που βάσιμα προβάλλεται, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. 5. Επειδή, μετά την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης, παρέλκει ως αλυσιτελής η έρευνα των υπόλοιπων λόγων αναίρεσης, η δε υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο