Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 59/2001 Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ.3843/1958 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 105 του v.2238/1994 ) κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 13 του v.2238/1994 ). Ετσι, κέρδος ή ωφέλεια νομικού προσώπου που προέρχεται από την πώληση σημάτων κ.λπ. δεν φορολογείται αυτοτελώς, αλλά συναθροίζεται με τα λοιπά έσοδα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

(Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ.3843/1958 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 105 του v.2238/1994 ) κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 13 του v.2238/1994 ). Ετσι, κέρδος ή ωφέλεια νομικού προσώπου που προέρχεται από την πώληση σημάτων κ.λπ. δεν φορολογείται αυτοτελώς, αλλά συναθροίζεται με τα λοιπά έσοδα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 <------> 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής: "Η εκκαλούσα (ήδη αναιρεσίβλητη), που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία φαρμάκων - καλλυντικών, περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1993 και συγκεκριμένα στα ακαθάριστα έσοδά της, κονδύλιο 16.000.000 δρχ. Το κονδύλιο αυτό αφορούσε τίμημα που είχε εισπράξει στην ίδια χρήση από την πώληση σημάτων της προς την Α.Ε. με την επωνυμία "... αντιπροσωπειών και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων". Για την πώληση αυτή παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο Δημόσιο φόρος εισοδήματος 4.800.000 δρχ., ο οποίος αναλογεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 1α' του Ν.Δ.3323/1955. Ενόψει του ότι στην πιο πάνω δήλωση φορολογίας εισοδήματος η εκκαλούσα εμφάνισε ζημία ύψους 280.083.000 δρχ., το προαναφερόμενο ποσό φόρου των 4.800.000 δρχ. περιλήφθηκε στην οικεία δήλωση για επιστροφή, επειδή είχε καταβληθεί αχρεώστητα. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, ύστερα από έλεγχο της δήλωσης, εξέδωσε το υπ' αριθ. 72α/2.2.1994 προσωρινό φύλλο ελέγχου, με το οποίο απέρριψε το αίτημα για επιστροφή του πιο πάνω ποσού και αναπροσάρμοσε τη ζημία που είχε δηλωθεί σε 301.093.308 δρχ., με το σκεπτικό ότι το πιο πάνω κονδύλιο (τίμημα πώλησης σημάτων) δεν έπρεπε να περιληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα της εκκαλούσας, καθόσον το τίμημα αυτό είναι φορολογητέο αυτοτελώς κατά το άρθρο 32, παρ. 1α' του Ν.Δ.3323/1955". Το Διοικητικό Πρωτοδικείο με την ίδια αιτιολογία απέρριψε προσφυγή της αναιρεσίβλητης κατά του πιο πάνω φύλλου ελέγχου. Το Διοικητικό Εφετείο, δικάζοντας έφεση της αναιρεσίβλητης, έκρινε ότι "η ένδικη ωφέλεια (...) ύψους 16.000.000 δρχ., που συνιστά το τίμημα πώλησης σημάτων της" (αναιρεσίβλητης) "είναι εισόδημα κατά το άρθρο 32 του Ν.Δ.3323/1955". Περαιτέρω, έκρινε ότι "μη νομίμως και εσφαλμένως η πρωτόδικη απόφαση υπήγαγε την ωφέλεια αυτή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του πιο πάνω άρθρου καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν.Δ.3843/1958, οι οποίες κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών της αναιρεσίβλητης, το εισόδημα αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα λοιπά ακαθάριστα έσοδά της και να φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού αυτού διατάγματος που ισχύουν για τις Α.Ε.". Η πιο πάνω κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι νόμιμη, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο μόνος λόγος αναίρεσης με τον οποίο προβάλλεται κακή ερμηνεία και εσφαλμένη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και με τον οποίο υποστηρίζεται διαφορετική ερμηνεία των διατάξεων αυτών. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο