Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 4971/1998 Δεν μπορεί να ασκηθεί κοινή προσφυγή κατά της απόρριψης από τη φορολογική αρχή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ που ανάγονται σε περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους.

(Δεν μπορεί να ασκηθεί κοινή προσφυγή κατά της απόρριψης από τη φορολογική αρχή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ που ανάγονται σε περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Κοινή προσφυγή και κοινά ένδικα μέσα για επιστροφή ΦΠΑ Σ.τ.Ε.: 4971/1998 Δεν μπορεί να ασκηθεί κοινή προσφυγή κατά της απόρριψης από τη φορολογική αρχή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ που ανάγονται σε περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους. <------> 5. Επειδή, από τις διατάξεις αυτές και ιδίως από την περ. α' της παρ. 3, προκύπτει αφενός μεν ότι είναι ενδεικτική η απαρίθμηση στον νόμο των πράξεων που είναι μεταξύ τους συναφείς, αφετέρου δε ότι δεν είναι πάντως συναφείς οι πράξεις που αναφέρονται σε διαφορετικά οικονομικά έτη, έστω και αν αφορούν τον ίδιο φόρο. Η ρύθμιση αυτή, που εναρμονίζεται με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, ισχύει όχι μόνο όταν προσβάλλονται πράξεις με τις οποίες βεβαιώνονται φόροι, αλλά και όταν αντικείμενο της δίκης είναι η ανάκληση δηλώσεων ή αίτηση για την επιστροφή φόρων, γιατί και στις περιπτώσεις αυτές συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι που επιβάλλουν τη συνάφεια ή τον αποκλεισμό της συνάφειας των πράξεων με τις οποίες βεβαιώνονται φόροι. Είναι δε αδιάφορο, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28, ότι ενδεχομένως η φορολογική αρχή απάντησε με ενιαίο έγγραφο στις σχετικές αιτήσεις του φορολογούμενου ή ακόμη ότι και ο ίδιος ο φορολογούμενος υπέβαλε κοινή αίτηση ή ανακλητική δήλωση για περισσότερα έτη. Και στις περιπτώσεις πράγματι αυτές υπάρχουν περισσότερες πράξεις ή απαντήσεις της φορολογικής αρχής, μία για κάθε έτος και δεν μπορούν αυτές να θεωρηθούν συναφείς, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, από μόνο τον λόγο ότι έχουν περιληφθεί στο ίδιο έγγραφο ή έχουν εκδοθεί με κοινό αριθμό πρωτοκόλλου. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί του ΦΠΑ, δοθέντος ότι ούτε από τις διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α') "Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 25, παρ. 3 και 27 παρ. 1 αυτού ούτε από κάποια άλλη διάταξη προκύπτει αντίθετη ρύθμιση. Συνεπώς, δεν μπορεί να ασκηθεί κοινή προσφυγή κατά της απόρριψης από τη φορολογική αρχή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ που ανάγονται σε περισσότερες διαχειριστικές περιόδους. 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το αναιρεσείον σωματείο ζήτησε από την οικεία φορολογική αρχή την επιστροφή συνολικού ποσού ΦΠΑ 113.114 δρχ. που καταβλήθηκε για τα έτη 1987 και 1988. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε με την ένδικη αρνητική απάντηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ Γ' Αθηνών. Η προσφυγή του αναιρεσείοντος, που ασκήθηκε κατά της πράξης αυτής, κρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση ότι ασκείται παραδεκτά μόνο κατά το μέρος της που αφορά την επιστροφή ΦΠΑ για το έτος 1987, που προτάσσεται στο δικόγραφο (ποσού 108.638 δρχ.), απαράδεκτα δε κατά το μέρος της που αφορά την επιστροφή του φόρου για το έτος 1988, λόγω της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων. Η κρίση αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης αιτιολογείται νόμιμα, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται ειδικότερα ότι προκειμένου περί ΦΠΑ η γενική διάταξη περί αυτοτέλειας των χρήσεων δεν έχει εφαρμογή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο