Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 2090/2000 Επί διανομής ακινήτων, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με τον μειωμένο συντελεστή (τέταρτο του κανονικού), χωρίς να εξετάζεται καταρχήν αν οι μερίδες τις οποίες λαμβάνουν με τη διανομή οι συγκύριοι είναι ίσες με τις ιδανικές. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συμφωνείται καταβολή τιμήματος από έναν συνιδιοκτήτη, επειδή η αποκτώμενη μερίδα είναι μεγαλύτερης αξίας από την ιδανική, τότε επί του τιμήματος αυτού υπολογίζεται φόρος με ακέραιο συντελεστή.

(Επί διανομής ακινήτων, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με τον μειωμένο συντελεστή (τέταρτο του κανονικού), χωρίς να εξετάζεται καταρχήν αν οι μερίδες τις οποίες λαμβάνουν με τη διανομή οι συγκύριοι είναι ίσες με τις ιδανικές. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συμφωνείται καταβολή τιμήματος από έναν συνιδιοκτήτη, επειδή η αποκτώμενη μερίδα είναι μεγαλύτερης αξίας από την ιδανική, τότε επί του τιμήματος αυτού υπολογίζεται φόρος με ακέραιο συντελεστή. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 <------> 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρεσείουσα, συγκύρια πολυόροφης οικοδομής στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου, αρ. 63) με ποσοστό 80.463/1000, συνέστησε, όπως προέκυπτε από το υπ' αριθ. 48319/1.9.1983 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Τ.Π., με τους λοιπούς συγκύριους οριζόντιες ιδιοκτησίες στα διαμερίσματα της οικοδομής και απέκτησε το υπό στοιχείο Γ1 διαμέρισμα και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 110/1000, κατέβαλε δε φόρο διανομής επί της δηλωθείσας στο ποσό των 903.540 δρχ. αξίας του διαμερίσματος. Με το ένδικο φύλλο ελέγχου η αξία του διαμερίσματος προσδιορίσθηκε σε 15.384.790 δρχ., επεβλήθη σε βάρος της αναιρεσείουσας συμπληρωματικός κύριος φόρος 1.302.913 δρχ., καθώς και πρόσθετος λόγω ανακρίβειας της δήλωσης, με τη δεύτερη δε ένδικη πράξη επεβλήθη σε βάρος αυτής πρόστιμο 450.000 δρχ. κατά τη διάταξη του άρθρου 31, παρ. 2 του Ν.820/1978. Με την προσβαλλόμενη απόφαση το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε στο σύνολο την έφεση της εταιρίας κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία, κατά μερική μόνο αποδοχή της προσφυγής, είχε περιορισθεί η προσδιορισθείσα από τη φορολογική αρχή αγοραία αξία του ακινήτου και μειωθεί το επιβλητέο πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης. Ειδικότερα, λόγος έφεσης, κατά τον οποίο μη νομίμως έκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο ότι μόνη η διαφορά των μερίδων και ανεξαρτήτως της καταβολής ή μη τιμήματος για το πέραν της ιδανικής μερίδας τμήμα της φυσικής μερίδας, δικαιολογούσε τον υπολογισμό του φόρου επί της αξίας του τμήματος αυτού με ακέραιο και όχι μειωμένο συντελεστή, απερρίφθη από το Διοικητικό Εφετείο ως αβάσιμος, κατ' επίκληση του άρθρου 4, παρ. 1, περ. Α' του Ν.1587/1950. 7. Επειδή η απόρριψη του ως άνω λόγου έφεσης της εταιρίας, κατ' επίκληση και μόνο του άρθρου 4, παρ. 1, περ. Α' του Ν.1587/1950, δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι κατά τη διάταξη αυτή, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην πέμπτη σκέψη, επί διανομής ακινήτου ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με τον μειωμένο συντελεστή, χωρίς να εξετάζεται καταρχήν αν οι φυσικές μερίδες που αποκτούν οι συγκύριοι είναι ίσες προς τις ιδανικές τις οποίες είχαν πριν από τη διανομή. Για τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος αυτό, καθώς και κατά το περαιτέρω μέρος αυτής το οποίο αφορά την επιβολή του κατ' άρθρο 31, παρ. 2 του Ν.820/1978 προστίμου ανακριβούς δήλωσης λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα του προς το ύψος της διαφοράς του κύριου φόρου, η δε υπόθεση, χρήζουσα διευκρίνισης κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί, κατά τα αναιρούμενα μέρη, στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο