Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1999 ]

ΣτΕ 2590/1999 Υποβληθείσα δήλωση μπορεί να ανακληθεί, ολικά ή μερικά, εφόσον από νομικό ή πραγματικό σφάλμα αυτή περιλαμβάνει φορολογητέα ύλη ανύπαρκτη ή ζημία μικρότερη της πραγματικής, όταν το σφάλμα αυτό οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη ή άλλη εύλογη αιτία. Σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την πλάνη, εκτός της περίπτωσης που επικαλείται πλάνη περί το δίκαιο, η οποία συνιστά νόμιμο λόγο ανάκλησης και δεν χρειάζεται αποδείξεις.

(Υποβληθείσα δήλωση μπορεί να ανακληθεί, ολικά ή μερικά, εφόσον από νομικό ή πραγματικό σφάλμα αυτή περιλαμβάνει φορολογητέα ύλη ανύπαρκτη ή ζημία μικρότερη της πραγματικής, όταν το σφάλμα αυτό οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη ή άλλη εύλογη αιτία. Σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την πλάνη, εκτός της περίπτωσης που επικαλείται πλάνη περί το δίκαιο, η οποία συνιστά νόμιμο λόγο ανάκλησης και δεν χρειάζεται αποδείξεις. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία, η οποία ασχολείται με τη διαφήμιση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, είχε δηλώσει με την αρχική φορολογική της δήλωση του ένδικου έτους ζημία 9.370 δρχ. Μεταγενέστερα, με τροποποιητική - ανακλητική δήλωση, η αναιρεσίβλητη δήλωσε μεταξύ άλλων και ζημία 1.450.523 δρχ. που προέκυψε κατά το ένδικο οικονομικό έτος από τη συμμετοχή της κατά ποσοστό 80% στην Ε.Π.Ε. "...". Με το σχετικό φύλλο ελέγχου και την επακολουθήσασα πράξη μερικού συμβιβασμού τα οικονομικά αποτελέσματα της αναιρεσίβλητης προσδιορίσθηκαν σε κέρδη 157.219 δρχ., παρέμεινε όμως ανεπίλυτη η διαφορά που ανέκυψε ως προς τον συμψηφισμό ή όχι στα κέρδη αυτά, μεταξύ άλλων, της πιο πάνω ζημίας των 1.450.523 δρχ. Με την προσβαλλόμενη απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η ζημία αυτή ήταν συμψηφιστέα, το δε μη καλυπτόμενο τμήμα της έπρεπε να μεταφερθεί στα επόμενα τρία (3) τυχόν κερδοφόρα οικονομικά έτη. Στην κρίση του αυτή το Εφετείο κατέληξε αφού προηγουμένως δέχθηκε ότι ήταν νόμιμη η ανάκληση της αρχικής δήλωσης της αναιρεσίβλητης εταιρίας, καθόσον οφειλόταν σε νομική πλάνη. Ειδικότερα, η πλάνη αυτή συνίστατο, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης, στην εσφαλμένη αντίληψη της αναιρεσίβλητης εταιρίας ότι για τη μεταφορά ζημίας σε επόμενα έτη απητείτο, κατά τον νόμο, ως νόμιμος τίτλος, η οριστική αναγνώρισή της και δεν αρκούσε προς τούτο η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Συνεπώς, ο λόγος αναίρεσης με τον οποίο προβάλλεται αναιτιολόγητο της προσβαλλόμενης απόφασης, διότι δεν προκύπτει σε τι συνίσταται η νομική πλάνη της αναιρεσίβλητης εταιρίας, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Επίσης και οι λοιποί λόγοι αναίρεσης, με τους οποίους προβάλλεται ότι η αναιρεσίβλητη εταιρία γνώριζε το ύψος της ζημίας από τη συμμετοχή της στην Ε.Π.Ε. "..." κατά τον χρόνο της υποβολής της αρχικής δήλωσης και συνεπώς με τη δήλωσή της αυτή όφειλε να δηλώσει την εν λόγω ζημία, ότι οι διατάξεις του νόμου (άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.Δ.3323/1955 και άρθρο 8, παρ. 7 του Ν.Δ.3843/1958) είναι σαφείς και δεν μπορούν να δημιουργήσουν αμφιβολία και ότι εν προκειμένω δεν δικαιολογείται ούτε προκύπτει συγγνωστή νομική πλάνη, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, δοθέντος ότι, κατά τα γενόμενα δεκτά με την προσβαλλόμενη απόφαση, συνέτρεχε εν προκειμένω η προαναφερθείσα νομική πλάνη, η οποία, συνιστώσα νόμιμο λόγο ανάκλησης της φορολογικής δήλωσης, δεν χρειάζεται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, απόδειξη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο