Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 62/2001 Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997, η οποία παρέχει εξουσιοδότηση όπως με διάταγμα καθιερωθεί ο τρόπος εξεύρεσης της "ωφέλειας" από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες κανένας φόρος δεν επιβάλλεται χωρίς τυπικό νόμο.

(Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997, η οποία παρέχει εξουσιοδότηση όπως με διάταγμα καθιερωθεί ο τρόπος εξεύρεσης της "ωφέλειας" από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες κανένας φόρος δεν επιβάλλεται χωρίς τυπικό νόμο. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 <-------> 8. Επειδή, όπως συνάγεται από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2459/1997, με τις οποίες μεταξύ άλλων εισήχθη η φορολόγηση της "ωφέλειας" από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο εννοιολογικός προσδιορισμός της εν λόγω φορολογητέας ωφέλειας δεν γίνεται στον ίδιο τον τυπικό αυτό νόμο, αλλά ανατίθεται στο κατά την παρ. 6 του ως άνω άρθρου 15 διάταγμα, για το περιεχόμενο του οποίου ο νόμος αρκείται στην "ενδεικτική", κατά τη ρητή αναφορά του, λήψη υπόψη ορισμένων κριτηρίων (τιμάριθμου και χρόνου κτήσης των μετοχών). Ως εκ τούτου όμως οι εν λόγω διατάξεις, καθιστώντας το αντικείμενο της προβλεπόμενης σ' αυτές φορολογίας περιεχόμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης, αντίκεινται στις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και είναι γι' αυτό ανίσχυρες. 9. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, ο κατά τα προεκτεθέντα αναιρεσίβλητος Κ.Π. για τη γενόμενη από αυτόν πώληση προς την εταιρία "ΜΥΛΟΙ ... Α.Ε." της ψιλής κυριότητας 21.249 μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών της εταιρίας "...", υπέβαλε με την αγοράστρια εταιρία τις υπ' αριθ. 58/2.6.1997 (αρχική) και 73/6.6.1997 (συμπληρωματική) δηλώσεις φόρου μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, κατ' άρθρο 15, παρ. 1, περ. α', υποπερ. ββ' του Ν.2459/1997, με την επιφύλαξη ότι δεν όφειλε φόρο διότι δεν είχε εκδοθεί το κατά την παρ. 6 του ως άνω άρθρου 15 διάταγμα περί του τρόπου προσδιορισμού της υποκείμενης στον φόρο ωφέλειας. Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, με την αιτιολογία ότι η μη έκδοση του κατά τα ανωτέρω διατάγματος καθιστούσε ανεφάρμοστη την περί της φορολόγησης των μετοχών διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997, ακύρωσε τη σιωπηρή (δια της παρέλευσης άπρακτου τριμήνου από την υποβολή των σχετικών δηλώσεων) απόρριψη από τη φορολογική αρχή των ως άνω επιφυλάξεων του αναιρεσίβλητου και διέταξε, κατ' αποδοχή των εν λόγω επιφυλάξεων, την επιστροφή σ' αυτόν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, του φόρου που είχε καταβάλει βάσει των ανωτέρω δηλώσεων. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου είναι κατ' αποτέλεσμα ορθή, δεδομένου ότι οι προβλέπουσες τον ένδικο φόρο ως άνω διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν.2459/1997 είναι αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες για τον λόγο που ήδη αναφέρθηκε (στην 7η σκέψη), δηλαδή γιατί το αντικείμενο της φορολογίας εξαρτήθηκε από την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου διατάγματος, το οποίο άλλωστε δεν είχε εκδοθεί κατά τον κρίσιμο χρόνο. Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την υπό κρίση αίτηση είναι αβάσιμα και απορριπτέα, καθώς και η αίτηση στο σύνολό της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο