Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 805/1998 Δαπάνη μεταφοράς, η οποία στηρίζεται σε αντίτυπο της φορτωτικής διαφορετικό από το προβλεπόμενο, δεν αναγνωρίζεται.

(Δαπάνη μεταφοράς, η οποία στηρίζεται σε αντίτυπο της φορτωτικής διαφορετικό από το προβλεπόμενο, δεν αναγνωρίζεται. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Δαπάνη μεταφοράς με δικαιολογητικό αντίτυπο της φορτωτικής Σ.τ.Ε.: 805/1998 Δαπάνη μεταφοράς, η οποία στηρίζεται σε αντίτυπο της φορτωτικής διαφορετικό από το προβλεπόμενο, δεν αναγνωρίζεται. <------> 9. Επειδή, στο άρθρο 25 παρ. 2 του Π.Δ.99/1977 ορίζεται ότι "ο μεταφορεύς δια τα εκάστοτε μεταφερόμενα αγαθά εκδίδει θεωρημένην φορτωτικήν κατά φορτωτήν και παραλήπτην... εις τέσσαρα αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτον παραδίδεται εις τον φορτωτήν και εξοφλείται υπό του παραλήπτου κατά την παραλαβήν των αγαθών, επιστρέφεται δε εις τον μεταφορέα, το δεύτερον υποβάλλεται εις τον Οικονομικόν Εφορον, το τρίτον, μετά του παραδοθέντος δια την έκδοσιν της φορτωτικής στοιχείου, συνοδεύει τα μεταφερόμενα αγαθά από του τόπου φορτώσεως μέχρι του τόπου προορισμού και παραδίδεται τελικώς εις τον καταβάλλοντα τα κόμιστρα και το τέταρτον παραμένει εις το στέλεχος". Από την ως άνω διάταξη του Π.Δ.99/1977, σε συνδυασμό με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 43 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ., προκύπτει ότι το τρίτο αντίτυπο της φορτωτικής, το οποίο παραδίδεται στον καταβάλλοντα τα κόμιστρα, αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό για την έκπτωση της πραγματοποιούμενης από τον καταβάλλοντα τα κόμιστρα επιτηδευματία σχετικής δαπάνης. Επομένως, μη νόμιμα κρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση ότι ήταν αφαιρετέες από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης αφενός μεν δαπάνη 10.443.486 δρχ., η οποία αφορά μεταφορικά συγκέντρωσης καπνών και μεταφορικά βοηθητικών υλικών και αφετέρου δαπάνη 17.390.875 δρχ. για την αποστολή και επιστροφή ειδών συσκευασίας, παρόλο ότι όπως δέχεται το Διοικητικό Εφετείο οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονταν με το ως άνω προβλεπόμενο από τον ΚΦΣ αποδεικτικό στοιχείο, δηλαδή το τρίτο αντίτυπο της φορτωτικής, αλλά με το πρωτότυπό της, το οποίο μάλιστα έφερε ξέσματα. Για τον λόγο δε αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί κατά το μέρος της αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο