Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 221/2001 Ο επιτηδευματίας ο οποίος αγοράζει αγροτικά προϊόντα για την άσκηση του επιτηδεύματός του από αυτούς που ασχολούνται με αγροτικές ενασχολήσεις, έχει υποχρέωση παρακράτησης ΟΓΑ και απόδοσης εισφοράς, αδιάφορα εάν εκδίδεται ή όχι τιμολόγιο αγοράς, το δε φύλλο ελέγχου εκδιδόμενο στο όνομα του συζύγου αποτελεί νόμιμο τίτλο και για τη σύζυγο, εφόσον περιέχει και προσδιορισμό δικής της φορολογικής υποχρέωσης.

(Ο επιτηδευματίας ο οποίος αγοράζει αγροτικά προϊόντα για την άσκηση του επιτηδεύματός του από αυτούς που ασχολούνται με αγροτικές ενασχολήσεις, έχει υποχρέωση παρακράτησης ΟΓΑ και απόδοσης εισφοράς, αδιάφορα εάν εκδίδεται ή όχι τιμολόγιο αγοράς, το δε φύλλο ελέγχου εκδιδόμενο στο όνομα του συζύγου αποτελεί νόμιμο τίτλο και για τη σύζυγο, εφόσον περιέχει και προσδιορισμό δικής της φορολογικής υποχρέωσης. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 <-------> 13. Επειδή, από τον συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων συνάγεται ότι η υποχρέωση παρακράτησης εισφοράς υπέρ του ΟΓΑ που επιβάλλεται με την ανωτέρω υπ' αριθ. 248.000/1961 υπουργική απόφαση, προϋποθέτει αγορά πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων από επιτηδευματία για την άσκηση του επιτηδεύματός του από αυτούς που ασχολούνται στις αγροτικές ενασχολήσεις του άρθρου 2 του Ν.4169/1961 και υπάγονται στην ασφάλιση του νόμου, αδιαφόρως της έκδοσης ή μη τιμολογίου από τον υπόχρεο επιτηδευματία αγοραστή, καθώς και ότι η εν γένει απόδειξη περί της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τον καταλογισμό της μη καταβληθείσας ή ελλιπώς καταβληθείσας εισφοράς βαρύνει τη βεβαιωτική αρχή, εφόσον δε η παραπομπή με το άρθρο 6 του Ν.Δ.4575/1966 στη φορολογία εισοδήματος αφορά μόνο τις διατάξεις των άρθρων 53, 65, 67 και 70 του Ν.Δ.3323/1955, ο προσδιορισμός των συναλλαγών για την επιβολή της εισφοράς αυτής είναι ανεξάρτητος από τον καθορισμό των ακαθάριστων εσόδων του επιτηδευματία για τη φορολογία εισοδήματος, απαιτείται δε κάθε φορά ιδία αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής αρχής και σε περίπτωση αμφισβήτησης των διοικητικών δικαστηρίων ως προς το ύψος των συναλλαγών αυτών (Σ.τ.Ε.767/1983 κ.ά.). Το ίδιο ισχύει και για την ειδική εισφορά του άρθρου 3 του Ν.1066/1980, η οποία σύμφωνα με την προπαρατεθείσα διάταξη της παρ. 4 του εν λόγω άρθρου συμβεβαιούται και συνεισπράττεται με την εισφορά του άρθρου 10 του Ν.4169/1961. 14. Επειδή, εν προκειμένω, ως προς τα έτη 1981-1982, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι τα τέλη χαρτοσήμου, η εισφορά υπέρ ΟΓΑ του άρθρου 10 του Ν.4169/1961 και η ειδική εισφορά υπέρ ΟΓΑ του άρθρου 3 του Ν.1066/1980 έπρεπε να προσδιοριστούν με βάση τον υφιστάμενο τίτλο στη φορολογία εισοδήματος, δηλαδή εν προκειμένω τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα αντίστοιχα οικονομικά έτη, καθόσον τα εκδοθέντα σχετικά υπ' αριθ. 841α/1985 και 473β/1985 φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος δεν αποτελούσαν νόμιμο τίτλο για την αναιρεσίβλητη, επειδή είχαν εκδοθεί στο όνομα του συζύγου της. Η κρίση αυτή είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, κατά το μέρος μεν που αφορά τις εισφορές καθόσον κατά τα προεκτεθέντα ο προσδιορισμός των συναλλαγών για την επιβολή των εισφορών αυτών είναι ανεξάρτητος από τον καθορισμό των ακαθάριστων εσόδων για τη φορολογία εισοδήματος, κατά το μέρος δε που αφορά τα τέλη χαρτοσήμου διότι τα ανωτέρω φύλλα ελέγχου, έστω και αν είχαν εκδοθεί στο όνομα του συζύγου της αναιρεσίβλητης, αποτελούσαν πάντως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα νόμιμο τίτλο γι' αυτή εφόσον περιείχαν και προσδιορισμό δικής της φορολογικής υποχρέωσης. Επομένως, για τους λόγους αυτούς οι οποίοι βάσιμα προβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το ανωτέρω μέρος της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο