Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 221/2001 Η επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων στον ίδιο το φορολογούμενο ή στο διευθυντή του καταστήματος, γραφείου, εργαστηρίου ή σε συνέταιρο, συνεργάτη ή υπάλληλό του, συνιστά ουσιώδη τύπο για την έκδοση της σχετικής πράξης της φορολογικής αρχής και η μη τήρηση του τύπου αυτού συνιστά αυτοτελή νομική πλημμέλεια της ένδικης πράξης. Οποιαδήποτε εναλλακτική λύση (π.χ. επίδοση στο σύζυγο) είναι αντίθετη προς το νόμο.

(Η επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων στον ίδιο το φορολογούμενο ή στο διευθυντή του καταστήματος, γραφείου, εργαστηρίου ή σε συνέταιρο, συνεργάτη ή υπάλληλό του, συνιστά ουσιώδη τύπο για την έκδοση της σχετικής πράξης της φορολογικής αρχής και η μη τήρηση του τύπου αυτού συνιστά αυτοτελή νομική πλημμέλεια της ένδικης πράξης. Οποιαδήποτε εναλλακτική λύση (π.χ. επίδοση στο σύζυγο) είναι αντίθετη προς το νόμο. )

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

 <------> 7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, σε βάρος της αναιρεσίβλητης που ασκεί ατομική επιχείρηση οινοποιίας στο Κορωπί εκδόθηκε η ένδικη πράξη καταλογισμού τελών χαρτοσήμου αγοράς αγροτικών προϊόντων, εισφοράς υπέρ ΟΓΑ και ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ για τα έτη 1980, 1981 και 1982. Η πράξη αυτή για το έτος 1980 εκδόθηκε με βάση τα ανεπίσημα στοιχεία της αναιρεσίβλητης που κατασχέθηκαν στην επιχείρησή της κατά τη διάρκεια ελέγχου, για την κατάσχεση δε αυτή συνετάγη η από 10.10.1980 έκθεση. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ακύρωσε την πράξη, ως νομικώς πλημμελή ως προς το έτος αυτό, με την αιτιολογία ότι εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, καθόσον το αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης επιδόθηκε ακύρως στον σύζυγο της αναιρεσίβλητης. Την κρίση αυτή επικύρωσε το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο. 8. Επειδή, προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ότι εσφαλμένα το Διοικητικό Εφετείο έλαβε υπόψη την ανωτέρω πλημμέλεια της ένδικης πράξης ως προς το έτος 1980, ενώ έπρεπε να αποβλέψει μόνο στον αντίστοιχο τίτλο της φορολογίας εισοδήματος. Ο λόγος αυτός αναίρεσης είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα σε προηγούμενη σκέψη, η επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης στο φορολογούμενο, συνιστά ουσιώδη διατύπωση για την έκδοση, με βάση τα κατασχεθέντα στοιχεία, της σχετικής πράξης της φορολογικής αρχής και επομένως η παράλειψη της επίδοσης αυτής συνιστά αυτοτελή νομική πλημμέλεια της ένδικης πράξης. 9. Επειδή, προβάλλεται περαιτέρω ότι εσφαλμένα κρίθηκε ότι δεν ήταν νόμιμη η υπογραφή της έκθεσης κατάσχεσης από τον σύζυγο της αναιρεσίβλητης. Και ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι, όπως ορθά δέχτηκε το δικάσαν Εφετείο, η επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης στον σύζυγο της φορολογούμενης, υπό μόνη την ιδιότητά του αυτή, δεν αποτελεί έγκυρη επίδοση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο