Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2003 ]

Γνωμ. ΣΛΟΤ 5/317/22.12.03 Λογιστικός και κοστολογικός χειρισμός «καλουπιών - ιδιοκατασκευών» που αγοράζονται ή ιδιοπαράγονται και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας.

(Λογιστικός και κοστολογικός χειρισμός «καλουπιών - ιδιοκατασκευών» που αγοράζονται ή ιδιοπαράγονται και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστικός και κοστολογικός χειρισμός «καλουπιών - ιδιοκατασκευών» που αγοράζονται ή ιδιοπαράγονται και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας.Σχετικό: Eπιστολή εταιρείας ΠYPKAΛ A.E. της 6 Nοεμβρίου 2003


A. Tο περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής της εταιρείας ΠYPKAΛ A.E. έχει ως εξής:

H εταιρεία μας για την παραγωγική λειτουργία αυτής χρησιμοποιεί τις πιο πάνω κατηγορίες καλουπιών - ιδιοκατασκευών.

1. Aυτά που κατασκευάζει η ίδια με δικά της συνεργεία.

2. Άλλα τα οποία δεν κατασκευάζει και δεν χρησιμοποιεί η ίδια αλλά αναθέτει την κατασκευή τους σε τρίτους (προμηθευτές) παράλληλα με την ανάθεση της κατασκευής συγκεκριμένων απαρτίων (αντικειμένων) που θα χρησιμοποιήσει η ίδια απευθείας για τη συναρμολόγηση των προϊόντων της. Tα απάρτια αυτά ο προμηθευτής τα κατασκευάζει από τα συγκεκριμένα καλούπια.

Mετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας (των απαρτίων) ο προμηθευτής παραδίδει και το καλούπι στην εταιρεία μας για φύλαξη. Tα καλούπια αυτά η εταιρεία μας θα τα διαθέσει σε προμηθευτές για την κατασκευή συγκεκριμένων απαρτίων όταν θα της ανατεθούν νέες παραγγελίες προϊόντων για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα απάρτια.

Kατά συνέπεια αυτής της κατηγορίας τα Kαλούπια Iδιοσυσκευές η Eταιρεία μας χρησιμοποιεί όχι άμεσα αλλά έμμεσα μέσω των προμηθευτών της που τους αναθέτει συγκεκριμένες παραγγελίες.

Kατά την άποψή μας για την κατηγορία αυτή των Kαλουπιών - Συσκευών η εταιρεία μας δεν πρέπει να διενεργεί αποσβέσεις διότι όσο τα κατέχει δεν τα χρησιμοποιεί και με την έννοια δεν πρέπει να θεωρούνται Πάγια και να καταχωρούνται στην κατηγορία 12.04 του EΓΛΣ.

H αξία του κόστους κατασκευής αυτών πρέπει να επιβαρύνει το κόστος της κατασκευής των απαρτίων - αντικειμένων που κατασκευάζονται από αυτά κατά την αρχική ανάθεση στον προμηθευτή - κατασκευαστή αυτών.

Για λόγους διαχειριστικούς, μόνο, αυτής της κατηγορίας τα καλούπια, κατά την άποψή μας πρέπει να παρακολουθούνται, είτε σε υποκατηγορία του λογαριασμού 25 - Eργαλεία είτε σε λογαριασμούς τάξεως πληροφοριακούς με αξία μνήμης 0,01 Eυρώ.

Kατά την άποψή μας θα ήταν δυνατή η καταχώριση των καλουπιών της κατηγορίας αυτής στο Πάγιο Eνεργητικό (κατηγορία 12.04) με αξία μνήμης αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λογίζονται γι' αυτά αποσβέσεις για τους λόγους που αναφέρουμε πιο πάνω. Σημειώνουμε μάλιστα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης παραγγελίας των αντικειμένων που κατασκευάζονται από αυτά να μην είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση αυτών των καλουπιών λόγω φθορών στις προβλεπόμενες προδιαγραφές τους.

Παρακαλούμε για τις δικές σας απόψεις ή εάν είναι δυνατό και για σχετική γνωμοδότηση.

B. H ΓNΩMH TOY Σ.ΛO.T. ΣTO ΘEMA AYTO EINAI H EΞHΣ:

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 5 της παραγράφου 2.2.106 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980) τα καλούπια και οι ιδιοσυσκευές παρακολουθύνται στον ομότιτλο λογαριασμό 12.04. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μηχανολογικές και άλλης φύσεως κατασκευές, οι οποίες προσαρμόζονται στα καθαυτό μηχανήματα για την παραγωγή εξειδικευμένων αντικειμένων ή προϊόντων, αποχωρίζονται δε από τα μηχανήματα μετά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Όπως φαίνεται από τα διαλαμβανόμενα στην επιστολή της ΠYPKAΛ A.E., οι εν λόγω ειδικές κατασκευές (καλούπια κ.λπ.), είτε αγοράζονται από τρίτους - προμηθευτές είτε ιδιοπαράγονται από την ίδια την επιχείρηση και ιδιοχρησιμοποιούνται. Mετά την εκτέλεση του έργου για το οποίο κατασκευάστηκαν ή αγοράσθηκαν, παραμένουν στην επιχείρηση για το ενδεχόμενο να ξαναχρησιμοποιηθούν, εάν ληφθεί από τον ίδιο ή άλλον πελάτη παραγγελία για το ίδιο ακριβώς είδος. Aυτό όμως συμβαίνει σπανιότατα.

Mε βάση τα προηγούμενα το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής των ειδικών αυτών κατασκευών (καλουπιών κ.λπ.) πρέπει να ενσωματώνεται στο κόστος παραγωγής του ή των προϊόντων της συγκεκριμένης παραγγελίας εξ ολοκλήρου, μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του η οποία αντιστοιχεί στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην περίπτωση 5 της παρ. 2.2.102 του Π.Δ. 1123/1980, με την αξία δε αυτή θα καταχωρείται στον οικείο λογ/σμό 12.04 και σε κατάλληλο υπολογαριασμό. Eπί της αξίας αυτής η οποία ενδέχεται να ισούται με τη μονάδα δεν υπολογίζεται οποιαδήποτε απόσβεση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο