Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 3732/1998 Η ανέγερση πολυώροφης οικοδομής επί ιδιόκτητου οικοπέδου και η πώληση διαμερισμάτων, θα μπορούσε να θωρηθεί σαν πράξη αξιοποίησης του οικοπέδου (και όχι σαν εμπορική πράξη), αν από τη συνεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών δεν επιβεβαιώνεται ότι σκοπός της οικοδόμησης είναι η πραγματοποίηση κέρδους.

(Η ανέγερση πολυώροφης οικοδομής επί ιδιόκτητου οικοπέδου και η πώληση διαμερισμάτων, θα μπορούσε να θωρηθεί σαν πράξη αξιοποίησης του οικοπέδου (και όχι σαν εμπορική πράξη), αν από τη συνεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών δεν επιβεβαιώνεται ότι σκοπός της οικοδόμησης είναι η πραγματοποίηση κέρδους. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις - Εννοια και κτήση Σ.τ.Ε.: 3732/1998 Η ανέγερση πολυώροφης οικοδομής επί ιδιόκτητου οικοπέδου και η πώληση διαμερισμάτων, θα μπορούσε να θωρηθεί σαν πράξη αξιοποίησης του οικοπέδου (και όχι σαν εμπορική πράξη), αν από τη συνεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών δεν επιβεβαιώνεται ότι σκοπός της οικοδόμησης είναι η πραγματοποίηση κέρδους. <------> 5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής: Ο αιτών, πλην της δικηγορίας, ασχολήθηκε κατά την κρινόμενη περίοδο και με οικοδομικές εργασίες ως εξής: α) Με την υπ' αριθ. 9552/1972 άδεια της Πολεοδομίας Αθηνών, ο αιτών άρχισε την ανέγερση πολυώροφης οικοδομής σε ιδιόκτητο οικόπεδο, που βρίσκεται επί των οδών...... στην Αθήνα. Η οικοδομή αυτή αποτελείτο από τέσσερις (4) ορόφους, δύο (2) εσοχές και δύο (2) υπόγεια. Γι' αυτή δηλώθηκε μόνο τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοκατοίκηση ενός (1) διαμερίσματος και δη από 1.5.1974, ενώ τα υπόλοιπα διαμερίσματα είχαν πωληθεί. β) Με το υπ' αριθ. 18765/1976 εργολαβικό του συμβολαιογράφου Αθήνας......, συμφωνήθηκε μεταξύ του αιτούντος (ως οικοπεδούχου) και της συζύγου του Αναστασίας (το γένος......), ως εργολήπτριας, η ανέγερση πολυκατοικίας επί οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό...... Για τα διαμερίσματα που περιήλθαν στη σύζυγό του εργολήπτρια, δηλώθηκε εισόδημα Δ' πηγής, λόγω της μεταπώλησης διαμερισμάτων με κέρδος, ενώ για τα ανήκοντα στον αιτούντα - οικοπεδούχο διαμερίσματα δεν δηλώθηκε κανένα εισόδημα από την Δ' πηγή, ούτε και από την Α' πηγή (από οικοδομές), εκτός από ένα (1) κατάστημα για το οποίο δηλώθηκε εισόδημα, για το χρονικό διάστημα από 1/3-30.9.1977, ότε και πωλήθηκε με το υπ' αριθ. 8311/1977 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθήνας...... Για την ανέγερση και αποπεράτωση των ανωτέρω πολυκατοικιών, ο αιτών αρχικά και μετέπειτα η σύζυγός του, συνήψαν διάφορα ενυπόθηκα δάνεια. 6. Επειδή, ο αιτών είχε ισχυριστεί με την προσφυγή του και την έφεσή του ότι η ανέγερση των οικοδομών έγινε όχι με πρόθεση την επίτευξη κέρδους, αλλά για την αξιοποίηση των οικοπέδων του και ότι τα διαμερίσματα πωλήθηκαν προκειμένου αυτός να ανταπεξέλθει στις υπέρογκες δανειακές του υποχρεώσεις από σειρά ενυπόθηκων δανείων που είχε συνάψει προκειμένου να μην διακοπούν οι οικοδομικές εργασίες. Επί των ισχυρισμών αυτών, η προσβαλλόμενη απόφαση αποφαίνεται ότι "από τη δραστηριότητα (αυτή) του φορολογούμενου, σαφώς αποδεικνύεται ότι ο εκκαλών ασκεί και εμπορική επιχείρηση ανέγερσης οικοδομών...". Η κρίση όμως αυτή του δικαστηρίου δεν είναι προσηκόντως αιτιολογημένη, γιατί αναφέρεται αόριστα στη δραστηριότητα του αναιρεσείοντα, δεν βεβαιώνεται δε στην προσβαλλόμενη απόφαση, κατά συνεκτίμηση των συναφών με την ανέγερση των ως άνω οικοδομών πραγματικών περιστατικών και των σχετικών πιο πάνω ισχυρισμών του αιτούντος, ότι η ανέγερση των οικοδομών αυτών και η πώληση των διαμερισμάτων έγινε από αυτόν με σκοπό την απόκτηση κέρδους και όχι για την αξιοποίηση των οικοπέδων του. Για το λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα, παρέλκει δε ως περιττή η έρευνα των λοιπών λόγων αναίρεσης της υπό κρίση αίτησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο