Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1999 ]

ΣτΕ 2061/1999 Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως κρίση περί τα πράγματα, δεν υπόκειται καταρχήν σε αναιρετικό έλεγχο. Ομως οι πλημμέλειες που αφορούν υποτιμολόγηση και μη έκδοση τιμολογίων πώλησης, συναρτώμενες και με την έκτασή τους, δεν θα μπορούσαν να διορθωθούν με την προσθήκη λογιστικών διαφορών. Επομένως η προσφυγή, σ αυτές τις περιπτώσεις, στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, είναι νόμιμη.

(Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως κρίση περί τα πράγματα, δεν υπόκειται καταρχήν σε αναιρετικό έλεγχο. Ομως οι πλημμέλειες που αφορούν υποτιμολόγηση και μη έκδοση τιμολογίων πώλησης, συναρτώμενες και με την έκτασή τους, δεν θα μπορούσαν να διορθωθούν με την προσθήκη λογιστικών διαφορών. Επομένως η προσφυγή, σ αυτές τις περιπτώσεις, στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, είναι νόμιμη. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 <------> 5. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία ασχολήθηκε, κατά την κρινόμενη χρήση, με την εισαγωγή και εμπορία παιδικών παιχνιδιών, μουσικών οργάνων, ποδηλάτων κ.λπ., τήρησε δε για την παρακολούθηση των εργασιών της βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του ΚΦΣ. Η φορολογική αρχή έκρινε ότι τα εν λόγω βιβλία και στοιχεία ήταν ανεπαρκή και ανακριβή και προέβη στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, η φορολογική αρχή στήριξε την κρίση της αυτή: α) Στην υποτιμολόγηση πωληθέντων εμπορευμάτων και β) σε πωλήσεις εμπορευμάτων χωρίς τιμολόγια. Το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι οι παραβάσεις αυτές των διατάξεως του ΚΦΣ δεν θεμελιώνουν λόγους απόρριψης των βιβλίων. Ειδικότερα, ως προς τη δεύτερη παράβαση, έκρινε ότι οι πωλήσεις συγκεκριμένου ύψους (1.419.950 δρχ.) χωρίς τιμολόγια, δεν καθιστούν ανέφικτο το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, γιατί μπορούν να προστεθούν ως λογιστική διαφορά. Η κρίση όμως αυτή είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι σε περίπτωση διαπίστωσης πλημμελειών, όπως είναι η μη έκδοση τιμολογίων πώλησης, δεν αποτελεί λόγο μη προσφυγής στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μόνο το γεγονός ότι είναι δυνατή η προσθήκη των σχετικών ποσών στα αποτελέσματα ως λογιστικών διαφορών, πράγμα το οποίο άλλωστε θα ήταν δυνατό, σε κάθε περίπτωση αποκάλυψης διαφυγής ορισμένων εσόδων, καθόσον η δυνατότητα ελεγκτικών επαληθεύσεων συναρτάται και προς το είδος και την έκταση των διαπιστουμένων πλημμελειών των βιβλίων και στοιχείων. Για το λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο