Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1999 ]

ΣτΕ 4187/1999 Η έγγραφη πράξη, η περιέχουσα την κοινή απόφαση περί άσκησης έφεσης του προϊσταμένου της ΔΟΥ και του αρμόδιου επιθεωρητή, είναι απορριπτέα εάν δεν φέρει ημερομηνία έκδοσής της (παρ. 3, άρθρο 39 του Ν.4262/1962, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν.12/1975).

(Η έγγραφη πράξη, η περιέχουσα την κοινή απόφαση περί άσκησης έφεσης του προϊσταμένου της ΔΟΥ και του αρμόδιου επιθεωρητή, είναι απορριπτέα εάν δεν φέρει ημερομηνία έκδοσής της (παρ. 3, άρθρο 39 του Ν.4262/1962, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν.12/1975). )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

 <------> 3. Επειδή, με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.Δ.4242/1962 (ΦΕΚ 135), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 του Ν.12/1975 (ΦΕΚ 34), ορίζεται ότι η άσκηση ή μη άσκηση έφεσης κατά απόφασης πρωτοβάθμιου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αποφασίζεται από κοινού από τον οικονομικό έφορο και τον εποπτεύοντα αυτόν επιθεωρητή, κατά την έννοια δε της διάταξης αυτής η σύμπραξη του επιθεωρητή πρέπει να είναι έγγραφη και να εκδηλώνεται είτε με την υπογραφή του δικογράφου της έφεσης και από αυτόν, είτε με ιδιαίτερη έγγραφη πράξη, η οποία πρέπει να προσάγεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μέχρι την πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτηση. Η τήρηση της διατύπωσης αυτής αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της έφεσης και εξετάζεται από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Ειδικότερα, όταν η σύμπραξη του επιθεωρητή εκδηλώνεται με ιδιαίτερη έγγραφη πράξη, πρέπει το ιδιαίτερο αυτό έγγραφο να φέρει ίδια χρονολογία και μάλιστα προγενέστερη της κατάθεσης της έφεσης, ώστε να μπορεί να κριθεί αν η σύμπραξη αυτή έγινε από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. 4. Επειδή, κατά τα αναφερόμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα προέβαλε, με υπόμνημά της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, ότι για την άσκηση της έφεσης του Δημοσίου υπάρχει κοινή πράξη του προϊσταμένου της ΔΟΥ Γλυφάδας Κωνσταντίνου Τζιάκου (ο οποίος και υπογράφει την έφεση) και του επιθεωρητή Θωμά Χόλη, η πράξη όμως αυτή δεν φέρει στο σώμα της την ημερομηνία έκδοσής της και ότι επομένως η εν λόγω έφεση θα έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, με τη σκέψη ότι "από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι η προαναφερόμενη πράξη προσκομίσθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μετά την άσκηση (15.9.1992) και κατάθεση (25.9.1992) της έφεσης, ούτε η εφεσίβλητη αποδεικνύει ότι ο συνυπογράψας την πράξη οικονομικός επιθεωρητής δεν ήταν αρμόδιος, κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες". Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η έφεση του Δημοσίου, η οποία ασκήθηκε εμπρόθεσμα και νόμιμα, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή. Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένη διότι, εφόσον η προσκομισθείσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου έγγραφη πράξη, η περιέχουσα την κοινή απόφαση περί άσκησης έφεσης του προϊσταμένου της ΔΟΥ Γλυφάδας και του επιθεωρητή, δεν φέρει χρονολογία έκδοσής της, η ένδικη έφεση του Δημοσίου θα πρέπει να απορριφθεί από το Διοικητικό Εφετείο ως απαράδεκτη, τούτο δε ανεξάρτητα από το αν η ανωτέρω έγγραφη πράξη προσκομίσθηκε ή όχι μέχρι την πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτηση και από το αν αποδείχθηκε ή όχι αναρμοδιότητα του επιθεωρητή που την υπέγραψε. Συνεπώς, για το βάσιμο αυτό λόγο αναίρεσης, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο