Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 1886/1998 Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 36Α του Ν.Δ.3323/1955 (παρ. 4, άρθρο 34 του v.2238/1994 ), προσαύξηση των κερδών τεχνικών επιχειρήσεων λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων από τον ΚΒΣ βιβλίων ή τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας, εφαρμόζεται και στην περίπτωση μη διαφύλαξης των βιβλίων αυτών για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα.

(Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 36Α του Ν.Δ.3323/1955 (παρ. 4, άρθρο 34 του v.2238/1994 ), προσαύξηση των κερδών τεχνικών επιχειρήσεων λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων από τον ΚΒΣ βιβλίων ή τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας, εφαρμόζεται και στην περίπτωση μη διαφύλαξης των βιβλίων αυτών για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Μη τήρηση - διαφύλαξη βιβλίων τεχνικών εταιριών - Προσαύξηση καθαρών κερδών Σ.τ.Ε.: 1886/1998 Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 36Α του Ν.Δ.3323/1955 (παρ. 4, άρθρο 34 του Ν.2238/1994), προσαύξηση των κερδών τεχνικών επιχειρήσεων λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων από τον ΚΒΣ βιβλίων ή τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας, εφαρμόζεται και στην περίπτωση μη διαφύλαξης των βιβλίων αυτών για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα. <------> 5. Επειδή, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής: Η αναιρεσίβλητη Α.Ε., η οποία τελεί υπό εκκαθάριση, ασχολήθηκε κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο (1/1 έως 31.12.1978) με την εργοληπτική κατασκευή έργων του Δημοσίου και για το σκοπό αυτό διατήρησε εργοτάξια στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και στο Ηράκλειο Κρήτης. Για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης υπέβαλε δήλωση στην αρμόδια φορολογική αρχή, με την οποία δήλωσε ακαθάριστα έσοδα 21.843.350 δρχ. και καθαρά κέρδη 2.184.335 δρχ. Κατά τον έλεγχο που έγινε στις 16.11.1989 από υπαλλήλους της φορολογικής αρχής στην επαγγελματική της εγκατάσταση, διαπιστώθηκε ότι αυτή είχε παύσει τις εργασίες της. Κατόπιν αυτού, ζητήθηκε από τη φορολογική αρχή, με τα από 17.11.1989 και 4.12.1989 σημειώματα, να προσκομίσει η αναιρεσίβλητη τα βιβλία και στοιχεία της στην έδρα της πιο πάνω αρχής, πλην όμως αυτά δεν προσκομίσθηκαν διότι, όπως δήλωσε η αναιρεσίβλητη, είχαν απωλεσθεί. Για το λόγο αυτό της μη επίδειξης των βιβλίων και στοιχείων, η φορολογική αρχή προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα σε 39.300.000 δρχ. και τα καθαρά κέρδη σε 5.895.000 δρχ., εφαρμόζοντας συντελεστή καθαρού κέρδους 15%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17, παρ. 2 του Ν.820/1978. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη στα ίδια ποσά, απορρίπτοντας την προσφυγή της αναιρεσίβλητης. Το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ως προς τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, έκρινε ότι εσφαλμένα το πρωτοβάθμιο εφάρμοσε συντελεστή 15%, αντί του 10%, διατύπωσε δε τη σκέψη ότι ο αυξημένος συντελεστής 15% εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 17, παρ. 2 του Ν.820/1978, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η μη επίδειξη τηρηθέντων βιβλίων, ούτε είναι δυνατή η αναλογική εφαρμογή φορολογικού νόμου. Ενόψει δε του ότι με άλλη σκέψη είχε προσδιορίσει τα ακαθάριστα έσοδα της κρινόμενης χρήσης σε 21.843.350 δρχ., προσδιόρισε τα καθαρά κέρδη σε 2.184.335 δρχ. 6. Επειδή, υπό το περιεχόμενο αυτό, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι πλημμελώς αιτιολογημένη διότι, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 17, παρ. 2 του Ν.820/1978, που παρατίθεται σε προηγούμενη σκέψη, με την περίπτωση της μη τήρησης των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων βιβλίων και στοιχείων, εξομοιώνεται και η περίπτωση της μη επίδειξης αυτών στον ενεργούντα το φορολογικό έλεγχο και επομένως και στην περίπτωση αυτή, λαμβάνει χώρα η προβλεπόμενη προσαύξηση του συντελεστή καθαρού κέρδους. Συνεπώς, για το λόγο αυτό, που προβάλλεται βασίμως με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει αυτή να γίνει δεκτή και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, η δε υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση στο πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί, κατά το αναιρούμενο μέρος, στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο