Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 459/1998 Εφόσον ο κληρονομούμενος πέθανε μετά την αποπεράτωση του προερχόμενου από αντιπαροχή διαμερίσματος και πριν την παραλαβή αυτού, είχε γεννηθεί και υφίστατο κατά το χρόνο του θανάτου η λόγω κακοτεχνιών και παραβάσεων συμφωνιών αξίωση αποζημίωσης. Η υπέρ του κληρονόμου επιδικασθείσα αποζημίωση αυξάνει την αξία του κληρονομούμενου διαμερίσματος και συνακόλουθα προκύπτει ανάλογη φορολογική υποχρέωση, η οποία γεννάται κατά το χρόνο λήξης της επιδικίας, οπότε υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση.

(Εφόσον ο κληρονομούμενος πέθανε μετά την αποπεράτωση του προερχόμενου από αντιπαροχή διαμερίσματος και πριν την παραλαβή αυτού, είχε γεννηθεί και υφίστατο κατά το χρόνο του θανάτου η λόγω κακοτεχνιών και παραβάσεων συμφωνιών αξίωση αποζημίωσης. Η υπέρ του κληρονόμου επιδικασθείσα αποζημίωση αυξάνει την αξία του κληρονομούμενου διαμερίσματος και συνακόλουθα προκύπτει ανάλογη φορολογική υποχρέωση, η οποία γεννάται κατά το χρόνο λήξης της επιδικίας, οπότε υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Δήλωση κληρονόμων Σ.τ.Ε.: 459/1998 Εφόσον ο κληρονομούμενος πέθανε μετά την αποπεράτωση του προερχόμενου από αντιπαροχή διαμερίσματος και πριν την παραλαβή αυτού, είχε γεννηθεί και υφίστατο κατά το χρόνο του θανάτου η λόγω κακοτεχνιών και παραβάσεων συμφωνιών αξίωση αποζημίωσης. Η υπέρ του κληρονόμου επιδικασθείσα αποζημίωση αυξάνει την αξία του κληρονομούμενου διαμερίσματος και συνακόλουθα προκύπτει ανάλογη φορολογική υποχρέωση, η οποία γεννάται κατά το χρόνο λήξης της επιδικίας, οπότε υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση. <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής, κατ' εκτίμηση των στοιχείων του φακέλου, μεταξύ των οποίων και η από 18.5.1988 έκθεση ελέγχου της φορολογικής αρχής: "στις 5.4.1976 καταρτίστηκε μεταξύ της...... (κληρονομούμενης) και της μητέρας της......, συγκυρίων κατ' ισομοιρία οικοπέδου επιφανείας 3.611,29 τ.μ., που βρίσκεται στην Εκάλη Αττικής και των...... και......, πολιτικών μηχανικών, η υπ' αριθ. 53124/1976 σύμβαση ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών......, με την οποία οι τελευταίοι, κοινοπρακτικώς ενεργούντες, ανέλαβαν την υποχρέωση ανέγερσης, με δικές τους δαπάνες, πολυόροφης οικοδομής στο παραπάνω οικόπεδο, με αντιπαροχή προς τις δύο πρώτες οικοπεδούχους καθοριζόμενων διακεκριμένων οριζόντιων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων), στις οποίες αντιστοιχεί ποσοστό 345%. εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, ενώ ποσοστό 655%. αντιστοιχεί στις λοιπές οριζόντιες ιδιοκτησίες που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 54904/1972 πράξη σύστασης οροφοκτησίας του ίδιου συμβολαιογράφου. Η κατασκευή των οριζόντιων ιδιοκτησιών που περιήλθαν στους οικοπεδούχους συμφωνήθηκε να γίνει με βάση τη συνημμένη στο παραπάνω συμβόλαιο από 5.4.1976 γενική συγγραφή υποχρεώσεων, αλλά και των από 29.7.1976 ειδικών (συμφωνιών), καθόσον αφορά την...... και της υπ' αριθ. 4021/20.9.1976 οικοδομικής άδειας. Το όλο έργο ολοκληρώθηκε πριν από το μήνα Μάιο 1979. Ακολούθως, την 1.6.1979 απεβίωσε η οικοπεδούχος...... και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από το σύζυγό της...... (πρώτο εκκαλούντα) και τα τρία τέκνα της (λοιπούς εκκαλούντες - ήδη αιτούντες), οι οποίοι από το μήνα Ιούλιο παρέλαβαν το ανήκον σ' αυτή διαμέρισμα, δυνάμει των παραπάνω συμβάσεων, με επιφυλάξεις όσον αφορά τη συμβατική κατασκευή του, προβάλλοντας αξιώσεις για παράβαση των συμβατικών όρων. Τελικά, οι κληρονόμοι αυτοί προσέφυγαν στο Διαιτητικό Δικαστήριο, κατ' άρθρο 868 επ. του Κ.Πολ.Δ., δυνάμει όρου της σύμβασης και ζήτησαν σχετική αποζημίωση από τους αντισυμβαλλόμενους κατασκευαστές. Το Διαιτητικό Δικαστήριο, ύστερα από εξέταση των σχετικών συμβάσεων και της γενόμενης πραγματογνωμοσύνης, διαπίστωσε κακοτεχνίες κατασκευής των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας και των οριζόντιων χώρων και αφετέρου παραβάσεις υποχρεώσεων ως προς τη διαμόρφωση των χώρων του υπογείου και με τις υπ' αριθ. 18/1986 και 61/1987 αποφάσεις του επέβαλε σε βάρος των εργοληπτών την πληρωμή αποζημιώσεων, συνολικού ύψους 4.002.240 δρχ. για δαπάνες αποκατάστασης του έργου στη συμβατική του μορφή και ποιότητα, την κάλυψη ζημιών λόγω της μειωμένης αξίας αυτού κ.λπ. κατά παράβαση των όρων της σύμβασης. Κατά την άποψη δε της φορολογικής αρχής, η οποία περιέχεται στην προαναφερόμενη έκθεση ελέγχου, η αποζημίωση αυτή περιήλθε στους εκκαλούντες (ήδη αιτούντες) "κληρονομικώ δικαιώματι" και προσαυξάνει την κληρονομία. Ετσι η φορολογική αρχή πρόσθεσε στην αξία της κληρονομίας, που προσδιορίστηκε με συμβιβασμό στο ποσό των 19.870.000 δρχ., και την παραπάνω αποζημίωση 4.002.240 δρχ., με συνέπεια η συνολική αξία αυτής να ανέλθει στο ποσό των 23.872.240 δρχ. και να επιβληθεί σε βάρος των εκκαλούντων (ήδη αιτούντων) ο ένδικος συμπληρωματικός φόρος (πλέον δηλαδή του οφειλόμενου με βάση το συμβιβασμό), καθώς και πρόσθετος φόρος επί τούτου, λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης για την εν λόγω αποζημίωση". Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ως εξής: "εφόσον η κληρονομούμενη πέθανε μετά την αποπεράτωση του προαναφερόμενου διαμερίσματος και πριν την παραλαβή αυτού, είχε ήδη γεννηθεί και υφίστατο κατά το χρόνο του θανάτου της η εν λόγω αξίωση αποζημίωσης. Κατά συνέπεια, η αξίωση αυτή ήταν στοιχείο της κληρονομίας και υπέκειτο σε φόρο, κατά το άρθρο 3, παρ. 2 του ανωτέρω Ν.Δ.118/1973, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν ήταν εκκαθαρισμένη (προσδιορισμένη κατά ποσό), ούτε επίδικη κατά το χρόνο του θανάτου, αλλά κατέστη επίδικη εκ των υστέρων, αφού οι εκκαλούντες δεν ενέκριναν το έργο και τελικά προσέφυγαν στο Διαιτητικό Δικαστήριο, δυνάμει όρου της σύμβασης. Πλην, λόγω της επιδικίας που επήλθε μετά το θάνατο της κληρονομούμενης, αναβλήθηκε η φορολογική υποχρέωση των εκκαλούντων (ήδη αιτούντων) για την αξίωση αυτή μέχρι λήξης της επιδικίας, κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7, περ. β' του ίδιου Ν.Δ., σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν. Ενόψει αυτών και δεδομένου ότι οι εκκαλούντες δεν υπέβαλαν σχετική δήλωση μετά τη λήξη της επιδικίας, με την οποία να δηλώσουν την αποζημίωση που τους επιδικάστηκε ή ότι ήταν εν μέρει ή καθ' ολοκληρία μη εισπράξιμη, νόμιμα επιβλήθηκε σε βάρος τους ο ένδικος συμπληρωματικός και πρόσθετος φόρος λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης". Με τη σκέψη αυτή, το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε τους λόγους της έφεσης των αιτούντων, κατά τους οποίους η προπεριγραφόμενη αξίωσή τους δεν υπαγόταν σε φόρο κληρονομιάς κατά το Ν.Δ.118/1973 και επικύρωσε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, την πρωτόδικη απόφαση. 6. Επειδή, η πιο πάνω κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά την οποία, εφόσον η κληρονομούμενη πέθανε μετά την αποπεράτωση του προαναφερόμενου διαμερίσματος και πριν την παραλαβή του, οι σχετικές αξιώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη, είναι στοιχεία της κληρονομίας και υπέκειντο σε φόρο, κατά το άρθρο 3, παρ. 2 του Ν.Δ.118/1973, καθώς και η περαιτέρω κρίση, κατά την οποία η επιγενόμενη επιδικία ως προς τις αξιώσεις αυτές επέφερε αναβολή της γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης των κληρονόμων μέχρι τη λήξη της επιδικίας, είναι νομίμως αιτιολογημένες, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη σκέψη, ανεξαρτήτως της ορθότητας των επιμέρους ειδικότερων αιτιολογιών της, όλα δε όσα αντίθετα προβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο