Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 5015/1997 Εφόσον στην επίδικη απόφαση επιβολής προστίμου, όπως συμπληρώνεται από την οικεία έκθεση ελέγχου, περιγράφεται κατά τα κύρια στοιχεία της η αποδιδόμενη παράβαση, μόνο το γεγονός ότι δεν αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του αντισυμβαλλόμενου προσώπου της επίμαχης συναλλαγής, δεν καθιστά αναιτιολόγητη και ακυρωτέα την απόφαση αυτή.

(Εφόσον στην επίδικη απόφαση επιβολής προστίμου, όπως συμπληρώνεται από την οικεία έκθεση ελέγχου, περιγράφεται κατά τα κύρια στοιχεία της η αποδιδόμενη παράβαση, μόνο το γεγονός ότι δεν αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του αντισυμβαλλόμενου προσώπου της επίμαχης συναλλαγής, δεν καθιστά αναιτιολόγητη και ακυρωτέα την απόφαση αυτή. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Απόφαση επιβολής προστίμου
Σ.τ.Ε.: 5015/1997


Εφόσον στην επίδικη απόφαση επιβολής προστίμου, όπως συμπληρώνεται από την
οικεία έκθεση ελέγχου, περιγράφεται κατά τα κύρια στοιχεία της η αποδιδόμενη
παράβαση, μόνο το γεγονός ότι δεν αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του
αντισυμβαλλόμενου προσώπου της επίμαχης συναλλαγής, δεν καθιστά αναιτιολόγητη
και ακυρωτέα την απόφαση αυτή.

<4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη
απόφαση από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων είναι και η από
25.6.1993 έκθεση ελέγχου φοροτεχνικών ελεγκτών του έβδομου ειδικού συνεργείου
φορολογικού ελέγχου Δυτικής Αττικής, προκύπτει ότι, μετά από έλεγχο που
διενεργήθηκε στις 11.6.1993 και ώρα 21:15 στην επιχείρηση (πιτσαρία) της
αναιρεσίβλητης που τηρεί βιβλία Β' Κατηγορίας του ΚΒΣ (εσόδων - εξόδων) και
εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης από την τηρούμενη απ' αυτή ηλεκτρονική
φορολογική ταμειακή μηχανή, διαπιστώθηκαν τα εξής: κατά την ώρα του ελέγχου
είχε πωλήσει σε πελάτη της "τέσσερις (4) πίτσες, δύο (2) μακαρονάδες και μία
(1) στέκα", συνολικής αξίας 8.150 δρχ., χωρίς να έχει εκδώσει απόδειξη λιανικής
πώλησης από την ηλεκτρονική φορολογική ταμειακή μηχανή, κατά παράβαση του
άρθρου 13, παρ. 1 του πιο πάνω κώδικα. Με βάση την εν λόγω έκθεση ελέγχου, ο
προϊστάμενος της ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης της αναιρεσίβλητης επέβαλε σε
βάρος της, με την επίδικη απόφαση, πρόστιμο 120.000 δρχ. Η αναιρεσίβλητη με την
προσφυγή της αρνήθηκε ότι υπέπεσε στην πιο πάνω παράβαση και ισχυρίσθηκε ότι η
επίδικη απόφαση είναι ακυρωτέα ως αναιτιολόγητη, διότι τόσο σ' αυτή, όσο και
στην έκθεση ελέγχου δεν αναφέρονται ουσιώδη περιστατικά της πιο πάνω
συναλλαγής, τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό και τη
στοιχειοθέτηση της αποδιδόμενης σε βάρος της παράβασης, όπως είναι η αναφορά
της ταυτότητας του προσώπου προς το οποίο φέρεται, κατά τον έλεγχο, ότι έγινε η
συναλλαγή αυτή. Με τα δεδομένα αυτά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, λαμβάνοντας
υπόψη ότι τόσο στην έκθεση ελέγχου, όσο και στην επίδικη απόφαση δεν
αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του αντισυμβαλλόμενου προσώπου της φερόμενης
κατά τον έλεγχο πιο πάνω συναλλαγής της αναιρεσίβλητης και ότι ούτε στην έκθεση
ελέγχου επισυνάπτεται για τη συναλλαγή αυτή ενυπόγραφη δήλωση αυτού,
προκειμένου να γίνει ασφαλής αξιολόγηση των περιστατικών που οδήγησαν στη
διαπίστωση της επίμαχης παράβασης, έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η σε βάρος
της αναιρεσίβλητης αποδιδόμενη παράβαση και ότι μη νόμιμα της επιβλήθηκε το
ένδικο πρόστιμο. Και τούτο, όπως έκρινε στη συνέχεια το Διοικητικό Πρωτοδικείο,
διότι η ως άνω έλλειψη των στοιχείων ταυτότητας του αντισυμβαλλόμενου προσώπου
έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη αιτιολογίας της επίδικης απόφασης, την καθιστά
αναπόδεικτη κατά το πραγματικό μέρος της αιτιολογίας της και, συνεπώς, ακυρωτέα
κατά το βάσιμο λόγο της προσφυγής. Η κρίση, όμως, αυτή του Διοικητικού
Πρωτοδικείου δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένη, γιατί, εφόσον στην επίδικη απόφαση
επιβολής προστίμου, όπως συμπληρώνεται από την οικεία έκθεση ελέγχου,
περιγράφεται κατά τα κύρια στοιχεία της η αποδιδόμενη παράβαση της μη έκδοσης
απόδειξης λιανικής πώλησης, μόνο το γεγονός ότι δεν αναφέρονται στην εν λόγω
απόφαση και στη συνοδεύουσα αυτή έκθεση τα στοιχεία ταυτότητας του
αντισυμβαλλόμενου προσώπου της επίμαχης συναλλαγής, δεν καθιστά αναιτιολόγητη
και ακυρωτέα την απόφαση αυτή, όπως εσφαλμένα κρίθηκε με την προσβαλλόμενη
απόφαση. Συνεπώς, για το βάσιμο αυτό λόγο αναίρεσης, η προσβαλλόμενη απόφαση
πρέπει να αναιρεθεί. Κατόπιν αυτού, παρέλκει ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών
λόγων αναίρεσης, η δε υπόθεση που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό
πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο