Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 4334/1997 Η συνολική αξία κτήσης των πρώτων υλών που μέσα σε μια διαχειριστική περίοδο διατίθενται προς επεξεργασία, θα μπορούσε να εξαχθεί με χρήση μέσης τιμής κόστους, μόνο εφόσον η μέθοδος προσδιορισμού της μέσης αυτής τιμής πείθει για το ακριβές και αληθές της ζητούμενης συνολικής αξίας κτήσης των υπόψη πρώτων υλών.

(Η συνολική αξία κτήσης των πρώτων υλών που μέσα σε μια διαχειριστική περίοδο διατίθενται προς επεξεργασία, θα μπορούσε να εξαχθεί με χρήση μέσης τιμής κόστους, μόνο εφόσον η μέθοδος προσδιορισμού της μέσης αυτής τιμής πείθει για το ακριβές και αληθές της ζητούμενης συνολικής αξίας κτήσης των υπόψη πρώτων υλών. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Βιβλίο αποθήκης - Αξία κτήσης πρώτων υλών
Σ.τ.Ε.: 4334/1997


Η συνολική αξία κτήσης των πρώτων υλών που μέσα σε μια διαχειριστική περίοδο
διατίθενται προς επεξεργασία, θα μπορούσε να εξαχθεί με χρήση μέσης τιμής
κόστους, μόνο εφόσον η μέθοδος προσδιορισμού της μέσης αυτής τιμής πείθει για
το ακριβές και αληθές της ζητούμενης συνολικής αξίας κτήσης των υπόψη πρώτων
υλών.

<5. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη
εταιρία ασχολήθηκε, κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο 1983, με την
παραγωγή φωτοτυπικού και φωτοαντιγραφικού χάρτου, με την εισαγωγή και εμπορία
φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, υπολογιστικών μηχανών,
υπολογιστών και ανταλλακτικών αυτών, με την εμπορία χάρτου και χημικών υλών και
με την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, τήρησε δε βιβλία και στοιχεία Δ'
κατηγορίας του ΚΦΣ. Η φορολογική αρχή έκρινε τα βιβλία και στοιχεία αυτά
ανεπαρκή και ανακριβή και προέβη, με το ένδικο φύλλο ελέγχου, στον εξωλογιστικό
προσδιορισμό του εισοδήματός της, πλην άλλων και διότι στις καρτέλες του
βιβλίου αποθήκης πρώτων υλών δεν είχε αναγραφεί η συνολική αξία κτήσης των
πρώτων υλών που είχαν εξαχθεί κατά την κρινόμενη περίοδο από την αποθήκη προς
επεξεργασία. Η αναιρεσίβλητη εταιρία ισχυρίσθηκε ενώπιον των δικαστηρίων της
ουσίας ότι στο βιβλίο αποθήκης αναγραφόταν η "μέση τιμή κόστους" κάθε πρώτης
ύλης που είχε εξαχθεί από την αποθήκη προς επεξεργασία και ότι από την τιμή
αυτή, πολλαπλασιαζόμενη επί την ποσότητα της αντίστοιχης πρώτης ύλης, προέκυπτε
η συνολική αξία κτήσης της πρώτης αυτής ύλης και, τελικά, του συνόλου των
πρώτων υλών που είχαν διατεθεί προς επεξεργασία κατά την κρινόμενη
διαχειριστική περίοδο. Το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο θεώρησε βάσιμο τον
ισχυρισμό αυτό και έκρινε ότι με τον τρόπο αυτό "καθίστατο ευχερής" ο
προσδιορισμός της κατ' άρθρο 8, παρ. 4 αξίας κτήσης πρώτων υλών. Περαιτέρω, το
ίδιο δικαστήριο δέχθηκε ότι και οι λοιπές πλημμέλειες, οι οποίες είχαν αποδοθεί
στα βιβλία και στοιχεία της αναιρεσίβλητης εταιρίας από τη φορολογική αρχή δεν
ήταν ουσιώδεις και ότι, κατά συνέπεια, το εισόδημά της έπρεπε να προσδιορισθεί
λογιστικώς. Η κρίση, όμως, αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι πλημμελώς
αιτιολογημένη, διότι στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν περιγράφεται η μέθοδος
προσδιορισμού της "μέσης τιμής κόστους", ώστε να είναι δυνατό να ελεγχθεί από
τον αναιρετικό δικαστή η ορθότητα της περαιτέρω κρίσης του δικαστηρίου της
ουσίας, κατά την οποία από την προσδιοριζόμενη με την εν λόγω μέθοδο τιμή είναι
εφικτό να συναχθεί ασφαλές συμπέρασμα ως προς το ακριβές και αληθές της
συνολικής αξίας κτήσης των πρώτων υλών που διατέθηκαν προς επεξεργασία κατά την
κρινόμενη χρήση, την αναγραφή της οποίας (συνολικής αξίας) στο βιβλίο αποθήκης
αξιώνει η προαναφερθείσα διάταξη του ΚΦΣ. Για το λόγο αυτό, βασίμως
προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να
αναιρεθεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο