Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 847/1997 Εισαγόμενες πρώτες ύλες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή προϊόντων, τα οποία διατίθενται σε πρόσωπα δικαιούμενα απαλλαγής δασμών και φόρων (Δημόσιο), δεν επιβαρύνονται με τέτοια ποσά δασμών και φόρων, μόνο εφόσον με αίτηση του εισαγωγέα τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη περί έγκρισης της ατέλειας.

(Εισαγόμενες πρώτες ύλες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή προϊόντων, τα οποία διατίθενται σε πρόσωπα δικαιούμενα απαλλαγής δασμών και φόρων (Δημόσιο), δεν επιβαρύνονται με τέτοια ποσά δασμών και φόρων, μόνο εφόσον με αίτηση του εισαγωγέα τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη περί έγκρισης της ατέλειας. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Ατέλεια εισαγόμενων πρώτων υλών
Σ.τ.Ε.: 847/1997


Εισαγόμενες πρώτες ύλες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή
προϊόντων, τα οποία διατίθενται σε πρόσωπα δικαιούμενα απαλλαγής δασμών και
φόρων (Δημόσιο), δεν επιβαρύνονται με τέτοια ποσά δασμών και φόρων, μόνο
εφόσον με αίτηση του εισαγωγέα τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και εκδοθεί η
σχετική διοικητική πράξη περί έγκρισης της ατέλειας.

6. Επειδή, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, έχουσα το προεκτεθέν περιεχόμενο,
ήτοι δεχθείσα ότι η αναιρεσείουσα δεν απολαύει κατ' αρχήν δασμολογικής ατελείας
κατά την εισαγωγή του προαναφερθέντος χάρτου, τον οποίο εχρησιμοποίησε για την
παραγωγή αγαθών πωληθέντων στο Δημόσιο, το οποίο απολαύει δασμολογικής ατελείας
για τα εισαγόμενα από την αλλοδαπή είδη που προορίζονται για τη χρήση των
υπηρεσιών του, εκ μόνου του λόγου ότι στις συναφθείσες σχετικές συμβάσεις
μεταξύ αυτής και του Δημοσίου δεν ανεφέρετο ρητώς ότι στην τιμή των πωληθέντων
στο Δημόσιο αγαθών δεν περιελαμβάνοντο οι δασμοί και λοιποί φόροι, χωρίς να
εξετάσει αν η αναιρεσείουσα ετήρησε ή όχι τη διαδικασία που προβλέπεται στην
υπ' αριθ. Ε.3554δις/25.4.1964 κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και αν εν
προκειμένω είχε εκδοθεί η, συμφώνως προς την υπ' αριθ. Δ.6220/7.7.1955 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίνουσα την ατέλεια για τα ως άνω πωληθέντα στο
Δημόσιο είδη, διοικητική πράξη, παρεβίασε τις αναφερθείσες σε προηγούμενη σκέψη
διατάξεις. Συνεπώς, για το λόγο αυτό, ο οποίος βασίμως προβάλλεται, η
προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, η δε υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί
στο δικάσαν δικαστήριο, προκειμένου τούτο να διαπιστώσει αν στην προκειμένη
περίπτωση τηρήθηκε εκ μέρους της αναιρεσείουσας η διαδικασία η οποία
προβλέπεται στην υπ' αριθ. Ε.3554δις/25.4.1964 κοινή υπουργική απόφαση, καθώς
και αν είχε εκδοθεί η, συμφώνως προς την υπ' αριθ. Δ.6220/7.7.1955 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, εγκρίνουσα την ατέλεια για τα ως άνω είδη, διοικητική
πράξη, προκειμένου να κριθεί αν η αναιρεσείουσα εδικαιούτο ή όχι της
προβλεπόμενης από το νόμο δασμολογικής ατέλειας για την εισαχθείσα υπ' αυτής
πρώτη ύλη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο