Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 921/1997 Οι εκμεταλλευόμενοι κέντρα διασκέδασης (πολυτελείας κ.λπ.) έχουν υποχρέωση να εκδίδουν θεωρημένους διπλότυπους λογαριασμούς, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί ή όχι η σχετική απόφαση της οικείας αγορανομικής επιτροπής περί κατατάξεως σε κατηγορία.

(Οι εκμεταλλευόμενοι κέντρα διασκέδασης (πολυτελείας κ.λπ.) έχουν υποχρέωση να εκδίδουν θεωρημένους διπλότυπους λογαριασμούς, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί ή όχι η σχετική απόφαση της οικείας αγορανομικής επιτροπής περί κατατάξεως σε κατηγορία. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Εκμεταλλεύσεις κέντρων διασκέδασης
Σ.τ.Ε.: 921/1997


Οι εκμεταλλευόμενοι κέντρα διασκέδασης (πολυτελείας κ.λπ.) έχουν υποχρέωση να
εκδίδουν θεωρημένους διπλότυπους λογαριασμούς, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί ή
όχι η σχετική απόφαση της οικείας αγορανομικής επιτροπής περί κατατάξεως σε
κατηγορία.

3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη
απόφαση, ο αναιρεσίβλητος από 15.2.1983 ασκούσε ατομική επιχείρηση με
αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ταβέρνας με το διακριτικό τίτλο "......",
η οποία βρίσκεται ......, τηρούσε δε βιβλία της Β' κατηγορίας του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων. Κατά έλεγχο που ενήργησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της ΥΠΕΔΑ
στο κατάστημα του αναιρεσίβλητου, διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, ότι ο τελευταίος
κατά το χρονικό διάστημα από 15.3.1983 μέχρι 27.7.1983 εξέδωσε 768 αθεώρητους
δίπτυχους λογαριασμούς, ενώ, κατά την άποψη του φορολογικού ελέγχου, έπρεπε να
είχε εκδώσει ισάριθμους θεωρημένους διπλότυπους λογαριασμούς, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 13, παρ. 18 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, γιατί, όπως
προέκυπτε από ειδικότερα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην προσβαλλόμενη
απόφαση, από την ως άνω χρονολογία η επιχείρηση του αναιρεσιβλήτου λειτουργούσε
ως κέντρο διασκέδασης, παρέχοντας μουσική ψυχαγωγία. Για την παράβαση αυτή
επεβλήθη στον αναιρεσίβλητο με την ένδικη πράξη συνολικό πρόστιμο 15.360.000
δρχ. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι ορθώς ακυρώθηκε από το Διοικητικό
Πρωτοδικείο η πράξη επιβολής προστίμου ως προς την παράβαση αυτή, λαμβάνοντας
υπόψη, όπως αναφέρει στην προσβαλλόμενη απόφασή του, ότι στην προκειμένη
περίπτωση δεν συντρέχει η προϋπόθεση του χαρακτηρισμού από την αγορανομική
υπηρεσία της ταβέρνας του αναιρεσίβλητου ως κέντρου κατηγορίας Β' και ανώτερης
ή κατηγορίας πολυτελείας, ώστε να υπάρχει υποχρέωση έκδοσης θεωρημένων
διπλότυπων λογαριασμών, σύμφωνα με την ως άνω υπ' αριθ. Σ.4226/132/23.9.1982
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η κρίση, όμως, αυτή του δικαστηρίου δεν
είναι, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, νόμιμα αιτιολογημένη.
Τούτο δε, γιατί για την υποχρέωση έκδοσης θεωρημένων διπλότυπων λογαριασμών,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13, παρ. 18 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων,
για παράβαση της οποίας και επεβλήθη το ένδικο πρόστιμο, δεν απαιτείτο, όπως
εσφαλμένα κρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, η προηγούμενη κατάταξη του
καταστήματος του αναιρεσίβλητου σε κατηγορία Β' και ανώτερη ή πολυτελείας με
απόφαση της οικείας αγορανομικής επιτροπής, αλλά απαιτείτο και αρκούσε, σύμφωνα
με τα προεκτεθέντα, το κατάστημα του αναιρεσίβλητου να συγκέντρωνε τα
χαρακτηριστικά και να μπορούσε ως εκ τούτου να υπαχθεί σε μία από τις
προβλεπόμενες στην παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.254/1973 κατηγορίες κέντρων
διασκέδασης, ζητήματος επί του οποίου δεν έκρινε, όπως όφειλε, το Διοικητικό
Εφετείο. Επομένως, για το λόγο αυτό, βάσιμα προβαλλόμενο με την κρινόμενη
αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί, κατά το σχετικό κεφάλαιό της, η προσβαλλόμενη
απόφαση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο