Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 69/1997 Στην έκθεση ελέγχου αναγράφεται ο τόπος στον οποίο τροποποιήθηκε και αν ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε σε χώρο άλλο εκτός καταστήματος της φορολογικής αρχής, παραδίδεται από τον ελεγκτή σημείωμα περί των εξακριβωθεισών παραλείψεων και παρατυπιών. Παράλειψη των υποχρεώσεων αυτών της φορολογικής αρχής επάγεται ακυρότητα της εν λόγω έκθεσης και καθιστά ως εκ τούτου νομικώς πλημμελή την επί της έκθεσης αυτής πράξη επιβολής προστίμου.

(Στην έκθεση ελέγχου αναγράφεται ο τόπος στον οποίο τροποποιήθηκε και αν ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε σε χώρο άλλο εκτός καταστήματος της φορολογικής αρχής, παραδίδεται από τον ελεγκτή σημείωμα περί των εξακριβωθεισών παραλείψεων και παρατυπιών. Παράλειψη των υποχρεώσεων αυτών της φορολογικής αρχής επάγεται ακυρότητα της εν λόγω έκθεσης και καθιστά ως εκ τούτου νομικώς πλημμελή την επί της έκθεσης αυτής πράξη επιβολής προστίμου. )

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Τυπική διαδικασία επιβολής προστίμου για παράβαση διατάξεων ΚΒΣ
Σ.τ.Ε.: 69/1997


Στην έκθεση ελέγχου αναγράφεται ο τόπος στον οποίο τροποποιήθηκε και αν ο
έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε σε χώρο άλλο εκτός καταστήματος της φορολογικής
αρχής, παραδίδεται από τον ελεγκτή σημείωμα περί των εξακριβωθεισών παραλείψεων
και παρατυπιών. Παράλειψη των υποχρεώσεων αυτών της φορολογικής αρχής επάγεται
ακυρότητα της εν λόγω έκθεσης και καθιστά ως εκ τούτου νομικώς πλημμελή την επί
της έκθεσης αυτής πράξη επιβολής προστίμου.

4. Επειδή, εν προκειμένω, κατά τα γενόμενα δεκτά με την αναιρεσιβαλλομένη

απόφαση, τα ένδικα πρόστιμα επεβλήθησαν εις βάρος της αναιρεσειούσης εταιρίας,
η οποία διατηρεί βιβλιοπωλείο στην Αθήνα, επειδή από έλεγχο της φορολογικής
αρχής διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 1984 είχε εκδώσει σε 18 περιπτώσεις
αθεώρητα - αντί θεωρημένων - τιμολόγια, κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, επί προσφυγής της
αναιρεσειούσης κατά της οικείας πράξεως επιβολής προστίμου, έκρινε ότι η πράξη
αυτή ήταν νομικώς πλημμελής διότι, αν και ο έλεγχος είχε διενεργηθή στο
κατάστημά της, δεν της είχε παραδοθή το κατ' άρθρο 45, παρ.8 του ΚΦΣ σημείωμα
της φορολογικής αρχής, για το λόγο δε αυτό ακύρωσε την προσβληθείσα πράξη. Το
Διοικητικό Εφετείο, αντιθέτως, επιληφθέν εφέσεως του Δημοσίου κατά της
πρωτοδίκου αποφάσεως, έκρινε, με την αναιρεσιβαλλομένη ήδη απόφαση, ότι ναι μεν
δεν προέκυπτε από την πράξη επιβολής προστίμου ή από την συνοδεύουσα αυτήν
έκθεση ελέγχου ο τόπος διενεργείας του ελέγχου των στοιχείων της αιτούσης, πλην
όμως, κατ' εκτίμησιν των λοιπών στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως, συνήγετο
ότι ο έλεγχος είχε λάβει χώραν στο κατάστημα της φορολογικής αρχής και ότι, υπό
τα δεδομένα αυτά, δεν απητείτο παράδοση στην αιτούσα του κατ' άρθρο 45, παρ. 8
του ΚΦΣ σημειώματος, ούτε ήταν νομικώς πλημμελής η πράξη επιβολής προστίμου
λόγω της μη παραδόσεως στην αιτούσα του σημειώματος αυτού. Κατόπιν αυτών,
εδέχθη την έφεση, εξηφάνισε την πρωτόδικο απόφαση, κρίνοντας δε επί της
προσφυγής της αιτούσης, την εδέχθη εν μέρει, μειώνοντας μόνον το ύψος των
επιβληθέντων προστίμων. Η ως άνω όμως κρίση του Διοικητικού Εφετείου, περί του,
από τυπικής απόψεως, εγκύρου της ενδίκου πράξεως επιβολής προστίμου, δεν είναι
νομίμως αιτιολογημένη. Διότι, εφ' όσον το δικαστήριο διεπίστωσε ότι δεν
παρεδόθη στην αναιρεσείουσα "άμα τω πέρατι του ελέγχου" το κατά το άρθρον 45,
παρ. 8 του Κ.Φ.Σ. σημείωμα και ότι δεν ανεφέρετο στην συνοδεύουσα την πράξη
έκθεση ελέγχου ο τόπος όπου διενεργήθηκε ο έλεγχος, ώφειλε, κατά τα εκτεθέντα
στην προηγούμενη σκέψη, να θεωρήσει εκ του λόγου τούτου την πράξη αυτή νομικώς
πλημμελή και ακυρωτέα για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, μη
δυνάμενο, όπως έπραξε, να αναπληρώσει την έλλειψη του τυπικού αυτού στοιχείου
με ουσιαστικές εκτιμήσεις ως προς τον τόπο διενεργείας του ελέγχου. Για το λόγο
συνεπώς αυτόν, η προβολή του οποίου γίνεται εμμέσως με το δικόγραφο της
κρινομένης αιτήσεως, η προσβαλλομένη απόφαση πρέπει ν' αναιρεθεί, η δε υπόθεση,
χρήζουσα διευκρινίσεως κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο
δικαστήριο για νέα κρίση, παρελκούσης της ερεύνης των λοιπών λόγων αναιρέσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο