Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 660/1997 Η υποχρέωση για καταβολή τέλους διαφήμισης εξακολουθεί να υφίσταται καθ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διαφημιστική επιγραφή εξακολουθεί να υπάρχει, έστω κι αν η διαφημιζόμενη εταιρία έχει διαλυθεί.

(Η υποχρέωση για καταβολή τέλους διαφήμισης εξακολουθεί να υφίσταται καθ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διαφημιστική επιγραφή εξακολουθεί να υπάρχει, έστω κι αν η διαφημιζόμενη εταιρία έχει διαλυθεί. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Τέλη διαφημίσεων υπέρ Δήμων
Σ.τ.Ε.: 660/1997


Η υποχρέωση για καταβολή τέλους διαφήμισης εξακολουθεί να υφίσταται καθ' όλο το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διαφημιστική επιγραφή εξακολουθεί να υπάρχει,
έστω κι αν η διαφημιζόμενη εταιρία έχει διαλυθεί.


6. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων που παρατίθενται ανωτέρω, η
υποχρέωση για καταβολή του προβλεπόμενου από αυτές τέλους διαφημίσεως
εξακολουθεί να υφίσταται καθ' όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η
διαφημιστική επιγραφή εξακολουθεί να υπάρχει επί του χώρου όπου είναι επιτρεπτή
η διαφήμιση, αδιαφόρου όντος από της απόψεως αυτής του ζητήματος της υπάρξεως ή
ανυπαρξίας του φορέως νομικού προσώπου υπέρ του οποίου γίνεται η διαφήμιση,
εφόσον η επιγραφή εξακολουθεί να καταλαμβάνει χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μετά την αφαίρεσή της για τη διενέργεια νέας διαφημίσεως, η δε συνέχιση της
υποχρεώσεως καταβολής του τέλους, εφόσον η επιγραφή δεν αφαιρείται, λειτουργεί
και ως κίνητρο για την αφαίρεσή της.
7. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση,
επιβλήθηκαν σε βάρος του αναιρεσίβλητου, ομορρύθμου εταίρου της Ο.Ε. "......",
τέλη διαφημίσεως 5.750 δρχ., καθώς και ισόποσο πρόστιμο για το λόγο ότι αυτός
κατά τη διάρκεια του έτους 1985 διενεργούσε διαφημίσεις των προϊόντων της
επιχείρησής του σε απλό "πανώ" και σε τέντα κάθετη επί των υποστηλωμάτων της
οδού Αιόλου 70, στα οποία αναγραφόταν η ένδειξη "ομπρέλλες" και "υποδήματα
seventy", αντίστοιχα. Ειδικότερα, από τις οικείες δύο εκθέσεις ελέγχου
προκύπτει ότι στην οδό που αναφέρεται πιο πάνω, Β' Ζώνης, έχει τοποθετηθεί: α)
ένα απλό πανώ σε κολώνες, διαστάσεων 3,50 x 0,50 μ2 = 1,75 μ2 και β) μία τέντα
κάθετη σε υποστηλώματα διαστάσεων 3 x 1,50 μ2 = 4,5 μ2. Tα επίδικα τέλη
υπολογίσθηκαν βάσει της επιφάνειας των επιγραφών και με συντελεστές που
ορίσθηκαν για το έτος 1985, κατά ζώνη και κατηγορίες διαφημίσεων, με την υπ'
αριθ. 1867/1984 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'
αριθ. 32390/27.11.1984 απόφαση του Νομάρχη Αττικής. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο
με την ήδη αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε την προσφυγή του
αναιρεσιβλήτου, με τη σκέψη ότι κατά το κρίσιμο οικονομικό έτος 1985 δεν
διενεργούσε καμία διαφήμιση των προϊόντων της επιχειρήσεώς του, εφόσον είχε
παύσει να λειτουργεί από τις αρχές του έτους 1984, όπως αποδεικνυόταν από το
αντίγραφο του από 7.3.1984 καταστατικού λύσεως της εταιρίας στην οποία ήταν ο
ένας των ομορρύθμων εταίρων. Η κρίση όμως αυτή της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως
δεν είναι, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη περί της
υποχρεώσεως καταβολής του τέλους διαφημίσεως, ορθή, εφόσον δεν βεβαιούται σ'
αυτή ότι πέραν της λύσεως της εταιρίας ο αναιρεσίβλητος προέβη και σε αφαίρεση
των διαφημιστικών επιγραφών κατά το κρίσιμο οικονομικό έτος, οπότε και δεν θα
είχε υποχρέωση καταβολής του τέλους. Για το λόγο δε αυτό, βασίμως προβαλλόμενο,
η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται
διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για
νέα κρίση επί της ουσίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο