Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1999 ]

ΣτΕ 660/1999 Η αναζήτηση ποσού φόρου καταβληθέντος αχρεωστήτως πρέπει να γίνεται με αίτηση προς τη Φορολογική Αρχή ή ευθέως με προσφυγή προς το Διοικητικό Δικαστήριο εντός τριετίας από το τέλος του οικείου οικονομικού έτους εντός του οποίου καταβλήθηκε το ποσό και γεννήθηκε η αξίωση επιστροφής. Οποιαδήποτε συναφής προσφυγή δεν παρατείνει την προθεσμία αυτή (της τριετίας).

(Η αναζήτηση ποσού φόρου καταβληθέντος αχρεωστήτως πρέπει να γίνεται με αίτηση προς τη Φορολογική Αρχή ή ευθέως με προσφυγή προς το Διοικητικό Δικαστήριο εντός τριετίας από το τέλος του οικείου οικονομικού έτους εντός του οποίου καταβλήθηκε το ποσό και γεννήθηκε η αξίωση επιστροφής. Οποιαδήποτε συναφής προσφυγή δεν παρατείνει την προθεσμία αυτή (της τριετίας). )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 <------> 5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία, η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων, υπέβαλε δηλώσεις ΦΚΕ για τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο 1979, Ιανουάριο, Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 1980 και Μάρτιο και Απρίλιο 1981, στις οποίες περιέλαβε ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών για την προώθηση και προβολή στην Ελλάδα φαρμακευτικών προϊόντων της βελγικής εταιρίας "..." και κατέβαλε τον οφειλόμενο φόρο, ύψους 8.668.795 δρχ., διατυπώνοντας παράλληλα επιφύλαξη, σύμφωνα με την οποία τα ως άνω ακαθάριστα έσοδά της δεν υπόκειντο σε φόρο, ως μη προερχόμενα από διαφήμιση των προϊόντων της αλλοδαπής αυτής εταιρίας. Εν συνεχεία και μετά την έκδοση της υπ' αριθ. 4582/1997 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης μηνών Σεπτεμβρίου έως και Νοεμβρίου 1979 από την παροχή υπηρεσιών για την προώθηση και προβολή στην Ελλάδα των προϊόντων της ανωτέρω βελγικής εταιρίας δεν υπόκεινται σε ΦΚΕ, η αναιρεσίβλητη υπέβαλε στη Φορολογική Αρχή την 1.4.1988, αίτηση επιστροφής του ανωτέρω ποσού των 8.668.795 δρχ., ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Η αίτηση αυτή απερρίφθη από τη Φορολογική Αρχή, με την αιτιολογία ότι η αξίωση της αναιρεσίβλητης έχει υποπέσει σε παραγραφή. Αντιθέτως, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε, καθ' ερμηνεία της προσβαλλόμενης απόφασης, ότι εφόσον η ανωτέρω επιφύλαξη της αναιρεσίβλητης δεν απερρίφθη ρητά από τη Φορολογική Αρχή, ούτε επί φόρου κύκλου εργασιών, εκδίδεται σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, ώστε ο φορολογούμενος να μπορεί να ασκήσει κατά των πράξεων αυτών προσφυγή, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Σ.τ.Ε., που έκρινε ότι τα ένδικα ακαθάριστα έσοδα δεν υπόκειντο σε ΦΚΕ, η αξίωση της αναιρεσίβλητης για επιστροφή του φόρου δεν ήταν δικαστικώς επιδιώξιμη και, συνεπώς, δεν είχε αρχίσει ο χρόνος της τριετούς παραγραφής. Επομένως, κατά το Διοικητικό Εφετείο, η παραγραφή αυτή δεν είχε συμπληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης επιστροφής της αναιρεσίβλητης, όπως μη νομίμως δέχθηκε η Φορολογική Αρχή με την επίδικη πράξη. 6. Επειδή, εφόσον, κατά τα προεκτεθέντα, η αναιρεσίβλητη μπορούσε, από την καταβολή του επίδικου φόρου, να ανακαλέσει τις φορολογικές της δηλώσεις και να αναζητήσει το καταβληθέν ποσό, χωρίς να εμποδίζεται προς τούτο από την επιφύλαξη που είχε διατυπώσει για τη φορολογική της υποχρέωση ή από τη μη έκδοση πράξεων βεβαίωσης του φόρου, η τριετής παραγραφή των σχετικών αξιώσεων άρχισε από το τέλος των οικείων οικονομικών ετών (1979-1981) και όχι από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Σ.τ.Ε., η οποία, άλλωστε, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είχε εκφέρει κρίση περί των ενδίκων εσόδων, όπως εσφαλμένως δέχθηκε η προσβαλλόμενη, αφού αναφερόταν σε διαφορετικό από το κρινόμενο χρονικό διάστημα και, συνεπώς, είχε συμπληρωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης επιστροφής του καταβληθέντος φόρου. Επομένως, η ανωτέρω κρίση του Διοικητικού Εφετείου δεν είναι νόμιμη και η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει, για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, να αναιρεθεί, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση στο πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο