Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1999 ]

ΣτΕ 2921/1999 Η ευνοϊκή μεταχείριση επιχείρησης που αγοράζει επενδυτικά αγαθά, συνιστάμενη σε πενταετή αναστολή καταβολής του αντίστοιχου ΦΠΑ, καθιερώνεται μεταξύ άλλων και με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θέτει η ίδια τα υπόψη επενδυτικά αγαθά σε διαρκή εκμετάλλευση. Αν πριν από την προϋπόθεση αυτή η επιχείρηση εκμισθώσει τ ανωτέρω αγαθά σε άλλη επιχείρηση, έστω ομοειδή, αίρεται αυτοδικαίως η χορηγηθείσα αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής του εν λόγω φόρου

(Η ευνοϊκή μεταχείριση επιχείρησης που αγοράζει επενδυτικά αγαθά, συνιστάμενη σε πενταετή αναστολή καταβολής του αντίστοιχου ΦΠΑ, καθιερώνεται μεταξύ άλλων και με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θέτει η ίδια τα υπόψη επενδυτικά αγαθά σε διαρκή εκμετάλλευση. Αν πριν από την προϋπόθεση αυτή η επιχείρηση εκμισθώσει τ ανωτέρω αγαθά σε άλλη επιχείρηση, έστω ομοειδή, αίρεται αυτοδικαίως η χορηγηθείσα αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής του εν λόγω φόρου )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, μετά από φορολογικό έλεγχο που έγινε στις 6.2.1992 στην επαγγελματική εγκατάσταση της "......", διαπιστώθηκαν τα εξής: Η εταιρία αυτή, είχε ζητήσει κατά καιρούς και είχε πάρει βεβαιώσεις απαλλαγής από το ΦΠΑ για την εισαγωγή αγαθών ως επενδυτικών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Π.2869/1987 Υπουργική Απόφαση που κυρώθηκε με το Ν.1839/1989. Κατά την ημέρα του ελέγχου, βρέθηκαν ορισμένα μηχανήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση) από τα εισαχθέντα κατά την ανωτέρω διαδικασία, σε χώρο εκτός της επιχείρησης της εν λόγω εταιρίας και συγκεκριμένα βρέθηκαν να λειτουργούν στο χώρο λειτουργίας της καλτσοβιομηχανίας "......". Τα μηχανήματα αυτά είχαν μεταφερθεί στον ανωτέρω χώρο με το υπ' αριθ. 1/24.10.1989 Δελτίο Αποστολής, λόγω εκμισθώσεώς τους προς την παραλήπτρια Α.Ε. Ενόψει των διαπιστώσεων αυτών και του ότι η ανωτέρω εταιρία (εκκαλούσα) δεν υπέρβαλε ποτέ δήλωση έναρξης της χρησιμοποιήσεώς τους, εκδόθηκε η επίδικη πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ, περιόδου 1/1-31.12.1989, με την οποία επεβλήθη σε βάρος της ο αναλογών στην αξία των ανωτέρω αγαθών κατά την εισαγωγή σχετικός φόρος και προσαύξηση αυτού κατά 100%, κατ' εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν.1642/1986, ενόψει της ανακριβείας της υποβληθείσης προσωρινής δηλώσεως τον 10ο μήνα του έτους 1989 και κατ' επέκταση της εκκαθαριστικής του έτους αυτού. Προσφυγή ασκηθείσα κατά της πράξης αυτής απερρίφθη με την πρωτόδικη απόφαση. Με την έφεση, η εν λόγω εταιρία προέβαλε ότι, κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι συνέτρεχε εν προκειμένω περίπτωση επιβολής του ενδίκου φόρου, αφού με την εκμίσθωση των εν λόγω μηχανημάτων δεν έλαβε χώρα παράδοση αυτών κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 1 του Ν.1642/1986 και, συνεπώς, δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 26, παρ. 3 του ίδιου νόμου. Το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ότι τα περί ων πρόκειται μηχανήματα της ανωτέρω εταιρίας δεν κατέστησαν ποτέ επενδυτικά αγαθά αυτής, κατά την έννοια των διατάξεων της υπ' αριθ. Π.2869/1987 Υπουργικής Απόφασης, αφού, όπως άλλωστε δεν αμφισβητείται από την ίδια, ουδέποτε έγινε έναρξη της χρησιμοποιήσεώς τους, σύμφωνα με τη λειτουργία για την οποία προορίζονται και για τις ανάγκες πραγματοποιήσεως του αντικειμένου της και, συνεπώς, δεν υπέκειντο στις ευεργετικές ρυθμίσεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ότι νομίμως, επομένως, η Φορολογική Αρχή προέβη, αφενός μεν, στον καταλογισμό του ενδίκου φόρου, αφού δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αναστολής της καταβολής του, αφετέρου δε, στην επιβολή προσαύξησης 100% επί του φόρου τούτου κατά το άρθρο 47 του Ν.1642/1986, ενόψει της ανακρίβειας της υποβληθείσης εκκαθαριστικής δηλώσεως του έτους αυτού, όπως ορθά έκρινε και το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αν και εν μέρει με άλλη αιτιολογία. Ακολούθως, το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε τον ανωτέρω λόγο έφεσης ως αβάσιμο, με τη σκέψη ότι η ρητή πρόβλεψη από το νόμο περίπτωσης υποχρεώσεως καταβολής του φόρου (η είσπραξη του οποίου είχε ανασταλεί), δεν αποκλείει την περίπτωση αναζητήσεώς του, όταν εξ αρχής δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αναστολής της είσπραξής του ή όταν επιγενομένως εντός του χρόνου της αναστολής της είσπραξής του παύσουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις αυτής. 6. Επειδή, προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ότι το Διοικητικό Εφετείο άλλαξε ολοσχερώς τη νομική βάση της πρωτόδικης απόφασης, ενώ ταυτόχρονα απέρριψε την έφεση της εκκαλούσης εταιρίας και ότι τούτο αποτελεί παράβαση του άρθρου 174 του Κ.Φ.Δ., από το οποίο προκύπτει ότι η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας απόφασης προϋποθέτει αναγκαία την αποδοχή ενός τουλάχιστον λόγου έφεσης. Ο λόγος, όμως, αυτός αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι το Διοικητικό Εφετείο δεν μεταρρύθμισε την πρωτόδικη απόφαση, αλλά την επικύρωσε, αλλάζοντας εν μέρει την αιτιολογία της και επομένως δεν παρεβίασε τη διάταξη του άρθρου 174 του Κ.Φ.Δ. 7. Επειδή, προβάλλεται περαιτέρω ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.1642/1986 και της υπ' αριθ. 2869/1987 Υπουργικής Απόφασης, δεν απαιτείται τα "αγαθά επένδυσης" να χρησιμοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση του επενδυτή. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι η έννοια της διαρκούς εκμεταλλεύσεως (άρθρο 26, παρ. 4 του Ν.1642/1986) περιλαμβάνει κάθε νοητή πράξη, με την οποία το επενδυτικό αγαθό αποφέρει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος στην επιχείρηση όπου ανήκει και ότι μόνο σε περίπτωση παράδοσης του αγαθού, κατά την έννοια του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου, εντός της πενταετούς περιόδου, αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ, η δε εκμίσθωση του αγαθού δεν αποτελεί "παράδοση", σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη. Ο λόγος, όμως, αυτός αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, ενόψει της προεκτεθείσης έννοιας των ανωτέρω διατάξεων, κατά τις οποίες, εάν τα επενδυτικά αγαθά που υπήχθησαν, κατά την αγορά τους ή κατά την εισαγωγή τους, σε καθεστώς αναστολής της καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ, εκμισθώθηκαν σε άλλη επιχείρηση, έστω και ομοειδή, πριν από την έναρξη χρησιμοποιήσεώς τους από την ίδια την επιχείρηση για την εξυπηρέτηση των αναγκών ίδρυσής της ή των αναγκών επέκτασης ή εκσυγχρονισμού αυτής, αίρεται αυτοδικαίως η χορηγηθείσα αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής του εν λόγω φόρου που αναλογεί στην αγορά ή εισαγωγή των αγαθών επένδυσης. 8. Επειδή, προβάλλεται στη συνέχεια ότι το Διοικητικό Εφετείο εσφαλμένα ερμήνευσε και πλημμελώς εφάρμοσε τη διάταξη της παρ. 8 της υπ' αριθ. 2869/1987 Υπουργικής Απόφασης, διότι δεν προβλέπεται από αυτήν συγκεκριμένος τύπος της απαιτούμενης γνωστοποίησης της έναρξης χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών, ενώ το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ότι απαιτείται σχετική δήλωση, ούτε ορίζεται σ' αυτήν ότι η μη συμμόρφωση προς την εν λόγω διάταξη συνεπάγεται αναβίωση της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ, όπως επίσης έκρινε το Διοικητικό Εφετείο. Ο λόγος, όμως, αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση, διότι το Διοικητικό Εφετείο δεν στήριξε την προαναφερθείσα κρίση του περί αναβιώσεως της υποχρεώσεως της ανωτέρω εταιρίας για καταβολή του ΦΠΑ, σε παράλειψη υποβολής από αυτήν δηλώσεως για την έναρξη χρησιμοποιήσεως των αγαθών, αλλά δέχθηκε ότι ουδέποτε πριν από την ανωτέρω εκμίσθωση έγινε έναρξη της χρησιμοποιήσεως των επίμαχων αγαθών από την εν λόγω εταιρία, συνήγαγε δε τούτο με εκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας και της μη αμφισβητήσεως του γεγονότος αυτού από την ίδια την εταιρία. 9. Επειδή, προβάλλεται στη συνέχεια ότι είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη η κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά την οποία τα ανωτέρω μηχανήματα δεν κατέστησαν ποτέ επενδυτικά αγαθά, αφού ουδέποτε έγινε έναρξη της χρησιμοποιήσεώς τους. Ο λόγος, όμως, αυτός αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι δεν απαιτείτο ειδικότερη αιτιολόγηση της σχετικής κρίσεως του Διοικητικού Εφετείου, εφόσον δεν προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση αν και με ποιο δικόγραφο προτάθηκαν ενώπιον των Δικαστηρίων της ουσίας ειδικότεροι ισχυρισμοί αμφισβητούντες την μη έναρξη χρησιμοποιήσεως των επίμαχων μηχανημάτων. 10. Επειδή, προβάλλεται, τέλος, ότι το Διοικητικό Εφετείο παρέβη τη διάταξη του άρθρου 23, παρ. 1 του Ν.1642/1986, διότι, αφού δέχθηκε εσφαλμένα ότι η εκμίσθωση των μηχανημάτων εμπίπτει στην έννοια της παράδοσης του επενδυτικού αγαθού, θα έπρεπε να προβεί σε έκπτωση του ΦΠΑ λόγω του γεγονότος ότι η εκμίσθωση αποτελεί πράξη υποκείμενη σε ΦΠΑ. Ο λόγος, όμως, αυτός αναιρέσεως είναι απορριπτέος, προεχόντως ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση, γιατί το Διοικητικό Εφετείο δεν δέχθηκε ότι η επίμαχη εκμίσθωση των μηχανημάτων εμπίπτει στην έννοια της παράδοσης του επενδυτικού αγαθού, όπως αυτή προσδιορίζεται στις ως άνω διατάξεις των άρθρων 5, παρ. 1 και 26, παρ. 3 του Ν.1642/1986. 11. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο