Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 6137/1996 Στην απαλλαγή ή μείωση φόρου υπάγονται εκείνα τα πλοία που τίθενται υπό Ελληνική Σημαία μετά την έναρξη ισχύος του Ν.27/1975 (22.4.1975), ανεξαρτήτως εάν είχαν τεθεί υπό Ελληνική Σημαία και πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και είχαν διαγραφεί, έστω, μετά την υπόψη ημερομηνία (22.4.1975). Ν.27/1975, άρθρο 7

(Στην απαλλαγή ή μείωση φόρου υπάγονται εκείνα τα πλοία που τίθενται υπό Ελληνική Σημαία μετά την έναρξη ισχύος του Ν.27/1975 (22.4.1975), ανεξαρτήτως εάν είχαν τεθεί υπό Ελληνική Σημαία και πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και είχαν διαγραφεί, έστω, μετά την υπόψη ημερομηνία (22.4.1975). Ν.27/1975, άρθρο 7 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος2. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77/Α') ορίζονται τα
ακόλουθα: "Επί των περί ων το άρθρον 6 του παρόντος νόμου πλοίων της πρώτης
κατηγορίας αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και μειώσεις επί του κατά τας
διατάξεις του άρθρου τούτου οφειλομένου φόρου: (α) ... (γ) Πλοία ηλικίας κάτω
των είκοσι ετών υφιστάμενα ανακατασκευήν ή μετασκευήν ή αντικατάστασιν του
συστήματος προώσεως ή άλλων μηχανημάτων, ως και πάσης φύσεως συμπληρώσεις και
εν γένει επισκευάς, εφ' όσον αι εργασίαι αύται εκτελούνται εν Ελλάδι, αι δε
δαπάναι των εργασιών τούτων καλύπτονται δι' εισαγωγής ξένου συναλλάγματος,
απαλλάσσονται του φόρου...". Εξάλλου, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι
"αι υπό του παρόντος άρθρου οριζόμεναι απαλλαγαί ή μειώσεις εκ του φόρου
παρέχονται εις τα δια πρώτην φοράν τιθέμενα υπό Ελληνικήν Σημαίαν πλοία". Κατά
την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 7, ως πλοία
τιθέμενα για πρώτη φορά υπό Ελληνική Σημαία λογίζονται τα πλοία που τίθενται
υπό Ελληνική Σημαία για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ισχύος του Ν.27/1975
(22.4.1975). Επομένως, τα εν λόγω πλοία έχουν κατ' αρχήν δικαίωμα στις
απαλλαγές και μειώσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ανεξάρτητα από το εάν, πριν
από την έναρξη της ισχύος του Ν.27/1975 είχαν διατελέσει και πάλι υπό Ελληνική
Σημαία, την οποία μεταγενεστέρως απώλεσαν.
3. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η
αναιρεσείουσα εταιρία είχε υποβάλει δήλωση φόρου του Ν.27/1975, έτους 1987, για
το πλοίο της "......" και είχε καταβάλει τον αναλογούντα φόρο. Εν συνεχεία, η
εταιρία αυτή, με αίτησή της στη Φορολογική Αρχή, ζήτησε την απαλλαγή της από
τον επίδικο φόρο, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του
Ν.27/1975, διότι είχε προβεί σε επισκευές του πλοίου της στην Ελλάδα με
συνάλλαγμα που είχε εισαγάγει στη χώρα. Η αίτηση αυτή απερρίφθη από τη
Φορολογική Αρχή, με την αιτιολογία ότι το εν λόγω πλοίο δεν ετέθη για πρώτη
φορά υπό Ελληνική Σημαία, αφού είχε εγγραφεί στα ελληνικά νηολόγια το 1971, το
1982 διεγράφη και ετέθη υπό ξένη Σημαία, ενεγράφη δε εκ νέου στα ελληνικά
νηολόγια το 1984. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι, υπό τα περιστατικά αυτά, η
αναιρεσείουσα δεν είχε δικαίωμα στην επίδικη απαλλαγή, διότι το ανωτέρω πλοίο
της δεν είχε τεθεί για πρώτη φορά υπό Ελληνική Σημαία, όπως απαιτείται από τη
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.27/1975, επεκύρωσε δε την πρωτόδικη
απόφαση, η οποία είχε κρίνει ομοίως. Η κρίση, όμως, αυτή του Διοικητικού
Εφετείου δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι, κατά τα προεκτεθέντα, εφόσον
το ανωτέρω πλοίο της αναιρεσείουσας είχε μεν τεθεί υπό Ελληνική Σημαία, αλλά
πριν από την έναρξη της ισχύος του Ν.27/1975, μεταγενεστέρως δε διεγράφη από το
νηολόγιο και ετέθη και πάλι υπό Ελληνική Σημαία υπό την ισχύ του νόμου αυτού,
λογίζεται ως "το πρώτον τιθέμενο" υπό Ελληνική Σημαία, κατά την έννοια της
παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου και, συνεπώς, η αναιρεσείουσα είχε κατ'
αρχήν δικαίωμα στην επίδικη απαλλαγή. Για το λόγο, συνεπώς, αυτό, ο οποίος
βασίμως προβάλλεται, καθ' ερμηνεία της κρινομένης αιτήσεως, η προσβαλλομένη
απόφαση πρέπει ν' αναιρεθεί, παρέλκει δε η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως
και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση στο πραγματικό, πρέπει να
παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο