Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 6143/1996 Η υποχρέωση του επιτηδευματία συνίσταται στη λήψη των μέτρων που είναι αναγκαία, ώστε τα βιβλία και στοιχεία να τίθενται υπόψη του διενεργούντος τον έλεγχο εφόρου ή υπαλλήλου οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα, έστω και αν ο επιτηδευματίας ή ο υπάλληλος που είναι επιφορτισμένος με την τήρησή τους απουσιάζουν. Τέτοιο δε μέτρο, η λήψη του οποίου συνιστά συμμόρφωση προς την ως άνω υποχρέωση, αποτελεί και η μέριμνα ώστε, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου κατά την απουσία του επιτηδευματία ή του επιφορτισμένου με την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων, να δύναται αυτός να ειδοποιηθεί παραχρήμα, προκειμένου είτε να υποδείξει στους ελεγκτές το σημείο όπου φυλάσσονται -και είναι προσιτά- τα βιβλία και στοιχεία, είτε να επιστρέψει αμέσως και να προβεί ο ίδιος σε επίδειξή τους.

(Η υποχρέωση του επιτηδευματία συνίσταται στη λήψη των μέτρων που είναι αναγκαία, ώστε τα βιβλία και στοιχεία να τίθενται υπόψη του διενεργούντος τον έλεγχο εφόρου ή υπαλλήλου οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα, έστω και αν ο επιτηδευματίας ή ο υπάλληλος που είναι επιφορτισμένος με την τήρησή τους απουσιάζουν. Τέτοιο δε μέτρο, η λήψη του οποίου συνιστά συμμόρφωση προς την ως άνω υποχρέωση, αποτελεί και η μέριμνα ώστε, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου κατά την απουσία του επιτηδευματία ή του επιφορτισμένου με την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων, να δύναται αυτός να ειδοποιηθεί παραχρήμα, προκειμένου είτε να υποδείξει στους ελεγκτές το σημείο όπου φυλάσσονται -και είναι προσιτά- τα βιβλία και στοιχεία, είτε να επιστρέψει αμέσως και να προβεί ο ίδιος σε επίδειξή τους. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α. 

4. Επειδή, εν προκειμένω, κατά τα γενόμενα δεκτά με την αναιρεσιβαλλομένη
απόφαση, το ένδικο πρόστιμο επεβλήθη στην αναιρεσείουσα εταιρία, η οποία έχει
ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση καφεζαχαροπλαστείου στην Αθήνα,
επειδή, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο κατάστημά της την 8.11.1991, δεν
επεδείχθησαν τα βιβλία της στους ελέγχοντες υπαλλήλους, κατά παράβαση του
άρθρου 45, παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Με την προσφυγή της κατά
της πράξεως επιβολής προστίμου, όπως αναπτύχθηκε με σχετικό Υπόμνημα, η
αναιρεσείουσα ισχυρίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι κατά την ώρα του ελέγχου απουσίαζε
ο νόμιμος εκπρόσωπός της, ότι ο ανήλικος γιος του, που βρισκόταν στο κατάστημα,
προσεφέρθη να ειδοποιήσει τον πατέρα του "να έλθει σε 5 λεπτά ή να του αναφέρει
πού ακριβώς βρίσκονται τα βιβλία της επιχείρησης" - πράγμα που αρνήθηκαν οι
ελεγκτές - και ότι, κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι ο εν λόγω εκπρόσωπος,
ειδοποιηθείς, επέστρεψε πράγματι εντός πενταλέπτου, δεν είχε στοιχειοθετηθή η
ένδικη παράβαση. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση,
έκρινε ότι νομίμως επεβλήθη το πρόστιμο (του οποίου εμείωσε μόνον το ύψος),
απέρριψε δε, μεταξύ άλλων, τον ως άνω ισχυρισμό της αιτούσης ως νόμω αβάσιμο,
με τη σκέψη ότι, έστω και αν απουσίαζε ο εκπρόσωπος της εταιρίας, ώφειλε να
έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα βιβλία της επιχειρήσεως να τεθούν υπ' όψιν
του ελέγχου. Η κρίση, όμως, αυτή του Δικαστηρίου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη.
Διότι, με τον ανωτέρω ισχυρισμό της αιτούσης προεβάλλετο, κατά τα εκτεθέντα
στην προηγούμενη σκέψη, συμμόρφωση προς την ένδικη υποχρέωση επιδείξεως των
βιβλίων της, αν δε απεδεικνύετο αληθής δεν θα ήτο επιβλητέο το επιβληθέν εις
βάρος της αναιρεσειούσης πρόστιμο, αφού δεν θα εστοιχειοθετείτο παράβαση του
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και δη η προβλεπομένη στο άρθρο 45, παρ. 1 αυτού.
Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να εξετασθεί από το Δικαστήριο κατ' ουσίαν,
προκειμένου να κριθεί η διάπραξη ή μη της επίδικης παραβάσεως. Για το λόγο,
συνεπώς, αυτό, βασίμως ήδη προβαλλόμενο με την υπό κρίσιν αίτηση, η
προσβαλλομένη απόφαση πρέπει ν' αναιρεθεί, η δε υπόθεση, χρήζουσα διευκρινίσεως
κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση,
παρέλκει δε, κατόπιν αυτού, η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο