Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 3124/1997 Εάν, λόγω ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων, γίνεται αναγκαία η προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, ο προσδιορισμός αυτός αφορά τόσο το ύψος των εσόδων, όσο και το ύψος των καθαρών κερδών, με χρήση του προσήκοντος συντελεστή κι αν ακόμα οι πλημμέλειες δεν αναφέρονται και στο σκέλος των δαπανών

(Εάν, λόγω ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων, γίνεται αναγκαία η προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, ο προσδιορισμός αυτός αφορά τόσο το ύψος των εσόδων, όσο και το ύψος των καθαρών κερδών, με χρήση του προσήκοντος συντελεστή κι αν ακόμα οι πλημμέλειες δεν αναφέρονται και στο σκέλος των δαπανών )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων
Σ.τ.Ε.: 3124/1997

Εάν, λόγω ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων, γίνεται αναγκαία
η προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, ο προσδιορισμός
αυτός αφορά τόσο το ύψος των εσόδων, όσο και το ύψος των καθαρών κερδών, με
χρήση του προσήκοντος συντελεστή κι αν ακόμα οι πλημμέλειες δεν αναφέρονται και
στο σκέλος των δαπανών


4. Επειδή, όπως έχει κριθεί με τις υπ' αριθ. 1482 και 1483 αποφάσεις του
έτους 1994 του Τμήματος με επταμελή σύνθεση, ύστερα από παραπεμπτικές αποφάσεις
του ιδίου Τμήματος με πενταμελή σύνθεση, οσάκις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
δεύτερη σκέψη της παρούσης απόφασης, λόγω της ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των
βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, γίνεται αναγκαία η προσφυγή στον
εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, ο εξωλογιστικός
προσδιορισμός αφορά τόσο το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, όσο και το ύψος των
καθαρών κερδών αυτής. Τα τελευταία αυτά εξευρίσκονται πάντοτε εξωλογιστικώς, με
τη χρήση του προσήκοντος συντελεστού καθαρού κέρδους και αν ακόμη οι
διατυπωθείσες πλημμέλειες των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης δεν
αναφέρονται στο σκέλος των δαπανών και δεν επιτρέπεται η εξεύρεση των καθαρών
κερδών της επιχείρησης με την αφαίρεση από τα εξωλογιστικώς προσδιοριζόμενα
ακαθάριστα έσοδά της των δαπανών που προκύπτουν από τα βιβλία της. Συνεπώς, ο
τελευταίος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο υποστηρίζεται ότι, εφόσον δεν
διαπιστώθηκαν πλημμέλειες των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης του
αιτούντος στο σκέλος των δαπανών, έπρεπε τα καθαρά κέρδη του να προσδιορισθούν
όχι με τη χρήση συντελεστή καθαρού κέρδους επί των εξωλογιστικώς
προσδιορισθέντων ακαθαρίστων εσόδων, αλλά με αφαίρεση από αυτά των δαπανών που
προκύπτουν από τα βιβλία του, πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να απορριφθεί ως
αβάσιμος, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο