Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1999 ]

ΣτΕ 662/1999 Η έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών δεν συνεπάγεται και υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, αν το Δικαστήριο κρίνει ότι η παρασχεθείσα υπηρεσία (μεταφράσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών) εκτελέστηκε υπό καθεστώς εξάρτησης κ.λπ.

(Η έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών δεν συνεπάγεται και υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, αν το Δικαστήριο κρίνει ότι η παρασχεθείσα υπηρεσία (μεταφράσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών) εκτελέστηκε υπό καθεστώς εξάρτησης κ.λπ. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 <------> 3. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του Ν.2298/1995, η υπόθεση συζητείται μόνον ως προς τον προτασσόμενο στο δικόγραφο της αιτήσεως λόγο αναιρέσεως (περί μη απαντήσεως σε ουσιώδη ισχυρισμό), διότι μόνον για το λόγο αυτό υφίσταται, εν προκειμένω, η απαιτούμενη από την ως άνω διάταξη θετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (βλ. την υπ' αριθ. 1346/1997 Γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος ΝΣΚ, συν/ση 18.9.1997). 4. Επειδή, κατά μεν την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α') "για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας...", αντικείμενο του φόρου αυτού είναι: "α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στην Ελληνική Επικράτεια, από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί μ' αυτή την ιδιότητα...", κατά δε την παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου: "Στο φόρο υπόκειται κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ... εφόσον ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο, οικονομική δραστηριότητα... Δεν θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα, κατά τρόπο ανεξάρτητο, οι μισθωτοί και λοιπά Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη". Περαιτέρω, στην παρ. 1 του υπό τον τίτλο "Υπόχρεοι στο φόρο" άρθρου 28 του αυτού νόμου, ορίζεται ότι: "Για την παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι: α) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στο φόρο, για τις ενεργούμενες απ' αυτόν πράξεις, β) ......., γ) ......., δ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο αναγράφει το φόρο στα Τιμολόγια που εκδίδει ή σε άλλα εξομοιούμενα μ' αυτά στοιχεία". 5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, εν συνδυασμώ και προς τα λοιπά διαδικαστικά έγγραφα της υποθέσεως, η αναιρεσίβλητη υπέβαλε δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα κατά το ένδικο έτος έσοδά της από την εργασία της ως μεταφράστρια του Υπουργείου Εξωτερικών. Εν συνεχεία, ανεκάλεσε τις δηλώσεις αυτές, κατά της σχετικής δε αρνητικώς απαντήσεως της Φορολογικής Αρχής, άσκησε ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση, κατ' άρθρο 3 του Ν.820/1978, ισχυριζομένη ότι η ως άνω εργασία της ήταν εξηρτημένη και ότι, συνεπώς, τα εξ αυτής έσοδα δεν υπέκειντο σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Η αίτηση έγινε δεκτή με την πρωτόδικη απόφαση, με τη σκέψη ότι η εργασία της αναιρεσίβλητης παρείχετο πράγματι υπό καθεστώς εξαρτήσεως, έφεση δε του Δημοσίου απερρίφθη, με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, με την αυτή αιτιολογία. Ηδη, με τον μόνο εξεταστέο, κατά τα εκτεθέντα σε προηγούμενη σκέψη, λόγο αναιρέσεως, προβάλλεται ότι το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο παρέλειψε να απαντήσει σε λόγο εφέσεως του Δημοσίου, κατά τον οποίο η αναιρεσίβλητη, ανεξαρτήτως της φύσεως της εργασίας της, ήταν, εν προκειμένω, υπόχρεη σε καταβολή του ενδίκου φόρου, κατ' εφαρμογή της διατάξεως της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.1642/1986, επειδή δηλαδή ανέγραφε το φόρο στις Αποδείξεις Παροχής των Υπηρεσιών της. Ο λόγος, όμως, αυτός αναιρέσεως είναι απορριπτέος, ως αβάσιμος, διότι το Δημόσιο, με την κατ' άρθρο 82 του Κ.Φ.Δ. έκθεσή του, που κατέθεσε στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, είχε απλώς αρνηθεί τη βάση της αιτήσεως της αναιρεσίβλητης, μόνο σε σχέση προς τη φύση της εργασίας της, ως εξηρτημένης, χωρίς να ισχυρισθεί ότι η φορολογική υποχρέωσή της στηριζόταν στη συνδρομή της ως άνω εξαιρετικής περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 28 και, συνεπώς, ο σχετικός ισχυρισμός, προβληθείς το πρώτον κατ' έφεσιν, ήταν, κατ' άρθρο 172, παρ. 1 του Κ.Φ.Δ., απαράδεκτος και ορθώς, ως εκ τούτου, δεν ελήφθη υπόψη από το Δικαστήριο. 6. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει ν' απορριφθεί στο σύνολό της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο