Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 4119/1997 Δαπάνες για διαμόρφωση χώρων πρατηρίων, καθώς και για εγκαταστάσεις εξωτερικών φωτισμών υπό μορφή διαφημιστικών πινακίδων στα ίδια πρατήρια ιδιοκτησίας τρίτων, εφόσον από τα πρατήρια αυτά πωλούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο εμπορεύματα της επιχείρησης (εταιρίας υγρών καυσίμων), θεωρούνται παραγωγικές δαπάνες (και όχι δαπάνες απόκτησης παγίων) και αποσβένονται εξ ολοκλήρου εντός της χρήσης που πραγματοποιήθηκαν

(Δαπάνες για διαμόρφωση χώρων πρατηρίων, καθώς και για εγκαταστάσεις εξωτερικών φωτισμών υπό μορφή διαφημιστικών πινακίδων στα ίδια πρατήρια ιδιοκτησίας τρίτων, εφόσον από τα πρατήρια αυτά πωλούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο εμπορεύματα της επιχείρησης (εταιρίας υγρών καυσίμων), θεωρούνται παραγωγικές δαπάνες (και όχι δαπάνες απόκτησης παγίων) και αποσβένονται εξ ολοκλήρου εντός της χρήσης που πραγματοποιήθηκαν )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Δαπάνες πραγματοποιούμενες σε χώρους τρίτων (πρατηρίων υγρών καυσίμων)
Σ.τ.Ε.: 4119/1997

Δαπάνες για διαμόρφωση χώρων πρατηρίων, καθώς και για εγκαταστάσεις εξωτερικών
φωτισμών υπό μορφή διαφημιστικών πινακίδων στα ίδια πρατήρια ιδιοκτησίας
τρίτων, εφόσον από τα πρατήρια αυτά πωλούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο
εμπορεύματα της επιχείρησης (εταιρίας υγρών καυσίμων), θεωρούνται παραγωγικές
δαπάνες (και όχι δαπάνες απόκτησης παγίων) και αποσβένονται εξ ολοκλήρου εντός
της χρήσης που πραγματοποιήθηκαν


5. Επειδή, η Φορολογική Αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση: α) δαπάνη 2.803.523
δρχ. σχετική με διαμόρφωση των χώρων των πρατηρίων τρίτων, μέσω των οποίων
διετίθεντο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο εμπορεύματα της αναιρεσίβλητης και β)
δαπάνη 12.352.698 δρχ. σχετική με εγκατάσταση εξωτερικών φωτισμών των πρατηρίων
αυτών, υπό τη μορφή διαφημιστικών πινακίδων, για το λόγο ότι καταβλήθηκαν
οικειοθελώς και μάλιστα υπέρ προσώπων που ασκούσαν αυτοτελείς επιχειρήσεις. Το
Διοικητικό Εφετείο, αντίθετα, δέχθηκε την έκπτωση των δαπανών αυτών, με τις
σκέψεις ότι μόνη η οικειοθελής καταβολή δεν αρκεί για να καταστήσει μια δαπάνη
μη παραγωγική, ότι οι εν λόγω δαπάνες είναι παραγωγικές για την αναιρεσίβλητη,
διότι από τα ως άνω πρατήρια επωλούντο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο
εμπορεύματά της και, συνεπώς, αυτή είχε άμεσο όφελος. Με την κρινόμενη αίτηση
προβάλλεται ότι οι ως άνω δαπάνες, αναφερόμενες, όπως περιγράφονται στην
προσβαλλόμενη απόφαση, σε πάγια στοιχεία της αναιρεσίβλητης, έπρεπε να
αφαιρεθούν τμηματικά, σε περισσότερες χρήσεις, σύμφωνα με την περ. στ' της παρ.
1 του άρθρου 35 του Ν.Δ.3323/1955. Ο λόγος, όμως, αυτός αναιρέσεως είναι
αβάσιμος και απορριπτέος, προεχόντως διότι, εφόσον οι δαπάνες αυτές, όπως
περιγράφονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, αναφέρονται σε πρατήρια ιδιοκτησίας
τρίτων και όχι της αναιρεσίβλητης, δεν αφορούσαν πάγια στοιχεία αυτής και,
συνεπώς, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, δεν επιτρέπεται η τμηματική
τους απόσβεση. Εξάλλου, ο λόγος αναιρέσεως, κατά τον οποίο το Διοικητικό
Εφετείο δεν βεβαιώνει σε ποιο χρόνο πραγματοποιήθηκαν οι ως άνω δαπάνες και με
ποιο παραστατικό στοιχείο, ώστε να κριθεί αν ήταν εκπεστέες κατά την κρινόμενη
χρήση, αφού, όπως αναφέρεται στην προσφυγή της αναιρεσίβλητης, ορισμένες από
τις δαπάνες αυτές αποσβέννυνται τμηματικά, σε περισσότερες από μια χρήσεις,
είναι αβάσιμος, διότι, εφόσον δεν προβάλλεται ότι είχε προταθεί εκ μέρους του
Δημοσίου σχετικός ισχυρισμός ενώπιον των Δικαστηρίων της ουσίας, το Διοικητικό
Εφετείο δεν ήταν υποχρεωμένο να διαλάβει ρητή σκέψη για το χρόνο
πραγματοποιήσεως και για τα παραστατικά στοιχεία των δαπανών αυτών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο