Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 2329/1997 Ποσά προμηθειών και γενικών εξόδων διαχείρισης αντιπροσωπευόμενης επιχείρησης, αναφερόμενα στην εκκαθάριση του αντιπροσώπου, δεν αναγνωρίζονται αν στην εκκαθάριση αυτή δεν επισυνάπτονται και τα σχετικά δικαιολογητικά δαπανών, ούτε επιδεικνύονται αυτά κατά τον έλεγχο

(Ποσά προμηθειών και γενικών εξόδων διαχείρισης αντιπροσωπευόμενης επιχείρησης, αναφερόμενα στην εκκαθάριση του αντιπροσώπου, δεν αναγνωρίζονται αν στην εκκαθάριση αυτή δεν επισυνάπτονται και τα σχετικά δικαιολογητικά δαπανών, ούτε επιδεικνύονται αυτά κατά τον έλεγχο )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Εκκαθάριση αντιπροσώπου - Δικαιολογητικά εξόδων
Σ.τ.Ε.: 2329/1997

Ποσά προμηθειών και γενικών εξόδων διαχείρισης αντιπροσωπευόμενης επιχείρησης,
αναφερόμενα στην εκκαθάριση του αντιπροσώπου, δεν αναγνωρίζονται αν στην
εκκαθάριση αυτή δεν επισυνάπτονται και τα σχετικά δικαιολογητικά δαπανών, ούτε
επιδεικνύονται αυτά κατά τον έλεγχο


3. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η
Φορολογική Αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της
αναιρεσίβλητης, κατά την ένδικη περίοδο, κονδύλιο 5.210.062 δρχ., αναφερόμενο
σε προμήθεια και δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη για λογαριασμό της αντιπρόσωπος,
ο οποίος πωλούσε εμπορεύματα για λογαριασμό της, με την αιτιολογία ότι στις
εκκαθαρίσεις που είχαν εκδοθεί από τον αντιπρόσωπο δεν επισυνάπτονται και δεν
επεδείχθησαν τα δικαιολογητικά των εν λόγω δαπανών. Το Διοικητικό Εφετείο,
αντιθέτως προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο, δέχθηκε ότι, για την αναγνώριση των
δαπανών αυτών, δεν απαιτείται να επισυνάπτονται στην εκκαθάριση του
αντιπροσώπου τα νόμιμα δικαιολογητικά, διέγραψε δε, τελικώς, την επίδικη
λογιστική διαφορά και έκρινε περαιτέρω ότι δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες από
το νόμο προϋποθέσεις για επιβολή σε βάρος της αναιρεσίβλητης χρηματικής ποινής
άρθρου 8 του Ν.Δ.4242/1962. Η κρίση, όμως, αυτή του Διοικητικού Εφετείου δεν
είναι, κατά τα προεκτεθέντα, νομίμως αιτιολογημένη, διότι το Δικαστήριο δέχθηκε
την έκπτωση του επίδικου ποσού από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης,
χωρίς να βεβαιώνει ότι υπήρχαν τα νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως όφειλε,
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Για το λόγο, συνεπώς, αυτό, που βασίμως
προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να
αναιρεθεί, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση στο πραγματικό, πρέπει
να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο