Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 919/1997 Απόφαση Δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου) η οποία δέχεται την απόρριψη των βιβλίων της επιχείρησης, χωρίς να αναφέρει και τους λόγους της απόρριψης, είναι αναιρετέα, έστω κι αν οι λόγοι αυτοί αναφέρονται σε μνημονευόμενη απόφαση άλλου Δικαστηρίου (Πρωτοδικείου)

(Απόφαση Δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου) η οποία δέχεται την απόρριψη των βιβλίων της επιχείρησης, χωρίς να αναφέρει και τους λόγους της απόρριψης, είναι αναιρετέα, έστω κι αν οι λόγοι αυτοί αναφέρονται σε μνημονευόμενη απόφαση άλλου Δικαστηρίου (Πρωτοδικείου) )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Ανακρίβεια και ανεπάρκεια βιβλίων και στοιχείων
Σ.τ.Ε.: 919/1997

Απόφαση Δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου) η οποία δέχεται την απόρριψη των
βιβλίων της επιχείρησης, χωρίς να αναφέρει και τους λόγους της απόρριψης, είναι
αναιρετέα, έστω κι αν οι λόγοι αυτοί αναφέρονται σε μνημονευόμενη απόφαση άλλου
Δικαστηρίου (Πρωτοδικείου)


5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη
απόφαση, η αιτούσα Ανώνυμη Εταιρία, η οποία είχε, κατά την ένδικη διαχειριστική
περίοδο 1/1-31.12.1982, ως αντικείμενο εργασιών τόσο την αγορά ελαιοπυρήνα, ως
και άλλων ελαιούχων σπόρων και την παραγωγή απ' αυτούς, αναλόγως, πυρηνελαίων,
σπορελαίων, λιπών και μαργαρινών και, στη συνέχεια, την πώληση χονδρικώς στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό των προϊόντων της αυτών, αλλά και των υποπροϊόντων
τους, όσο και την αγορά από άλλους επιτηδευματίες ετοίμων ελαιολάδων,
σπορελαίων, λιπών και μαργαρινών και, στη συνέχεια, την πώληση τούτων
χονδρικώς, ορισμένα από τα αγοραζόμενα σπορέλαια (όπως το βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο
και άλλα) επεξεργάσθηκε περαιτέρω. Κατά την κρίση του Διοικητικού Εφετείου, η
αναιρεσείουσα, έχοντας το πιο πάνω αντικείμενο εργασιών, υπέκειτο στο φόρο
κύκλου εργασιών με ακέραιο ή μειωμένο συντελεστή, αναλόγως του τόπου παραγωγής
των προϊόντων της και του βαθμού επεξεργασίας των, σύμφωνα προς τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Α.Ν.660/1937. Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της
τούτου χρησιμοποίησε εργοστάσια εξοπλισμένα με τα κατάλληλα μηχανήματα, ένα
στην Κωμόπολη Κάτω Αχαϊα του Νομού Αχαϊας (μίσθιο) και δεύτερο (ιδιόκτητο) στην
περιφέρεια του Δήμου Ελευσίνας του Νομού Αττικής. Επίσης, διέθετε και ειδικές
εγκαταστάσεις για την πώληση των προϊόντων και υποπροϊόντων της, ως και των
εμπορευμάτων της που ευρίσκονταν στη συνοικία Ρουφ (οδός Ορφέως, αριθ. 113) της
πόλης των Αθηνών. Για την παρακολούθηση των εργασιών της, τήρησε κατά την
ένδικη χρήση βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977), καθώς
και βιβλίο αποθήκης σε καρτέλες και βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου. Ο
φορολογικός έλεγχος είχε χαρακτηρίσει τα βιβλία και στοιχεία που τηρούσε η
αιτούσα ως ανακριβή και ανεπαρκή και είχε προβεί στον εξωλογιστικό προσδιορισμό
των ακαθαρίστων εσόδων. Με την υπ' αριθ. 515/1989 απόφαση του ίδιου Διοικητικού
Εφετείου, τα ακαθάριστα έσοδα της αιτούσης καθορίσθηκαν τελεσιδίκως,
εξωλογιστικά, απορριφθέντων των σχετικών παραπόνων της αιτούσης για το ζήτημα
αυτό (αίτηση αναιρέσεως κατά της πιο πάνω απόφασης που ασκήθηκε από την ήδη
αιτούσα, απορρίφθηκε με την υπ' αριθ. 3772/1995 απόφαση του Δικαστηρίου
τούτου). Στη συνέχεια και με την επίκληση συμπληρωματικών στοιχείων, τα οποία
αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, έγινε συμπληρωματικός έλεγχος και
εκδόθηκε το υπ' αριθ. 219/1986 ένδικο συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου φόρου κύκλου
εργασιών, με το οποίο η φορολογητέα ύλη (και ο σχετικός φόρος) ορίσθηκαν σε
μεγαλύτερο σε σχέση με το αρχικό φύλλο ελέγχου ποσό. Το Διοικητικό Εφετείο, με
την προσβαλλόμενη απόφασή του, με την οποία, όπως αναφέρθηκε ήδη, απορρίφθηκε,
τελικά, η προσφυγή της αιτούσης, ως κατ' ουσία αβάσιμος, δέχθηκε τα εξής: "Τα
βιβλία και στοιχεία της εφεσίβλητης (ήδη αναιρεσίβλητης) Ανώνυμης Εταιρίας, για
την περίοδο αυτή, χαρακτηρίσθηκαν ως ανεπαρκή και ανακριβή και τα ακαθάριστα
έσοδά της (αλλά και τα καθαρά κέρδη της) καθορίσθηκαν εξωλογιστικώς, για τους
λόγους που αναπτύσσονται στην υπ' αριθ. 841/1989 απόφαση που προμνημονεύθηκε
και αναφέρονται στα σφάλματα της εταιρίας ως προς την τήρηση και ενημέρωση των
βιβλίων και στοιχείων που παρατέθηκαν στην ανωτέρω σκέψη και αφορούσαν σε
παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Φ.Σ., από τις οποίες φαίνεται πως τα φορολογικά
ταύτα παραστατικά δεν αποδίδουν την πραγματική οικονομική κατάσταση, αλλά και
τα σφάλματα ταύτα εμποδίζουν την πραγματοποίηση των ελεγκτικών επαληθεύσεων. Οι
σκέψεις αυτές, που έχουν διατυπωθεί στην εν λόγω δεύτερη απόφαση, γίνονται
αποδεκτές και στην παρούσα υπόθεση. Με βάση τις σκέψεις αυτές, καθορίζονται
εξωλογιστικώς τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας, για τα προϊόντα και υποπροϊόντα
της που υπάγονται στην παρούσα φορολογία του κύκλου εργασιών, στα εξής ποσά
(...)". Οπως προκύπτει από τα πιο πάνω, στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν
αναφέρονται, όπως έπρεπε, οι πλημμέλειες που αποδόθηκαν στα βιβλία και στοιχεία
της αιτούσης εταιρίας και δη με βάση τα συμπληρωματικά στοιχεία, ούτε γίνεται
αιτιολογημένη εκτίμησή τους, αλλά γίνεται απλώς αναφορά στην υπ' αριθ. 841/1989
απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, η οποία αφορά συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου φόρου
εισοδήματος της αντίστοιχης χρήσης 1982 (οικονομικό έτος 1983). Συνεπώς, η
προσβαλλόμενη απόφαση είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, αφού έχει τις πιο πάνω
ελλείψεις και πρέπει να αναιρεθεί κατά τον εμμέσως προβαλλόμενο σχετικό λόγο
αναιρέσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο