Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 1081/1997 Καταβληθέντες δασμοί, φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ Δημοσίου δεν επιστρέφονται στον εισαγωγέα, εφόσον έχουν επιρριφθεί στους καταναλωτές. Τούτο ισχύει περιοριστικά μόνο όταν η καταβολή έγινε είτε χωρίς νομοθετική ρύθμιση, είτε βάσει νομοσχεδίου του οποίου η ψήφιση δεν επακολούθησε Ν.1223/1981, άρθρο 8

(Καταβληθέντες δασμοί, φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ Δημοσίου δεν επιστρέφονται στον εισαγωγέα, εφόσον έχουν επιρριφθεί στους καταναλωτές. Τούτο ισχύει περιοριστικά μόνο όταν η καταβολή έγινε είτε χωρίς νομοθετική ρύθμιση, είτε βάσει νομοσχεδίου του οποίου η ψήφιση δεν επακολούθησε Ν.1223/1981, άρθρο 8 )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Επιστροφή δασμών κ.λπ. αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σ.τ.Ε.: 1081/1997

Καταβληθέντες δασμοί, φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ Δημοσίου δεν
επιστρέφονται στον εισαγωγέα, εφόσον έχουν επιρριφθεί στους καταναλωτές. Τούτο
ισχύει περιοριστικά μόνο όταν η καταβολή έγινε είτε χωρίς νομοθετική ρύθμιση,
είτε βάσει νομοσχεδίου του οποίου η ψήφιση δεν επακολούθησε
Ν.1223/1981, άρθρο 8


8. Επειδή, το άρθρο 8 του Ν.1223/1981 (ΦΕΚ 340) ορίζει ότι: "1. Δασμοί,
φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που
καταβλήθηκαν κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων χωρίς νομοθετική πρόβλεψη ή βάσει
νομοσχεδίου, του οποίου η ψήφιση δεν επακολούθησε, κατά το άρθρο 78, παρ. 3 του
Συντάγματος, δεν επιστρέφονται, εφόσον έχουν επιρριφθεί στους καταναλωτές από
τον εισαγωγέα που τους κατέβαλε. 2. ...... 3. Σε περίπτωση αναζήτησης των
οικονομικών βαρών των προηγουμένων παραγράφων, το βάρος της απόδειξης για τη μη
επίρριψή τους στην κατανάλωση έχει ο αιτούμενος την επιστροφή. 4. Οι διατάξεις
των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και σε υποθέσεις για τις οποίες δεν
έχει ακόμη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση". Κατά την έννοια των διατάξεων
αυτών, οι δασμοί, φόροι, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που καταβλήθηκαν κατά την
εισαγωγή εμπορευμάτων, δεν αναζητούνται, εφόσον επιρρίφθηκαν από τον εισαγωγέα
στην κατανάλωση, στις δύο μόνο περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του
ανωτέρω άρθρου, στις περιπτώσεις δηλαδή που έχουν καταβληθεί είτε χωρίς
νομοθετική πρόβλεψη, είτε βάσει νομοσχεδίου, του οποίου η ψήφιση δεν
επακολούθησε, κατά το άρθρο 48, παρ. 3 του Συντάγματος. Εξάλλου, δεν ισοδυναμεί
με έλλειψη νομοθετικής προβλέψεως, η περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω
οικονομικά βάρη επιβλήθηκαν βάσει διατάξεως, η οποία κρίθηκε από τα Δικαστήρια
ως αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη (βλέπε Σ.τ.Ε.1530/1988, 4157/1988,
3269/1990).
9. Επειδή με το δικόγραφο προσθέτων λόγων προβάλλεται ότι, κατά παράβαση των
ανωτέρω διατάξεων, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο διέταξε την επιστροφή του φόρου,
ενώ, κατ' εφαρμογή αυτών, έπρεπε να απορρίψει την αίτηση της αναιρεσίβλητης
εταιρίας, εφόσον η τελευταία δεν είχε επικαλεσθεί και αποδείξει ότι δεν είχε
επιρρίψει το αναζητούμενο ποσό φόρου στην κατανάλωση. Ο λόγος, όμως, αυτός
αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί, εν πάση περιπτώσει, ως αβάσιμος, γιατί,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, η κριθείσα ως
αντισυνταγματική διάταξη του Ν.1870/1989, με την οποία κυρώθηκε η ανωτέρω
ανίσχυρη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποτελεί πάντως νομοθετική πρόβλεψη,
κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν.1223/1981 και δεν ισοδυναμεί με έλλειψη
νομοθετικής προβλέψεως που θα εμπόδιζε την επιστροφή των καταβληθέντων.
10. Επειδή, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο